X1:17    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   

   
    Lemusiö lyder till Nordmalingz kyr-
    kia, och till Arnäs tingelagh.
    Skattar                                                                            3 
    Vthsäde                                                                          3 3/4     Tunnor
    Denne gården haffwer ingen
    engh eller hööslagh hemmawed
    byn
    Höö aff skogzengar och myror

    Till denne gården ähr skiönt fiske-
    watn, Tämmeligh widh vthmark
    doch icke synnerligh nyttigh, godt 
    quarneställe finnes wedh byn så
    som och godh lägenheet medh fogel
    och diurfängiande.

    Denne gården brukar en ödesby J
    Nordmalingz sochn benempt Nordsiö
    Här ifrån belägen en halff mijl, Hwil-
    ken haffwer warit i skatt för 6 Säland
    Och ähr nu mästedeles öffwergången
    medh skough både åker och engh, doch
    kan samme by lätteliga till skatt opp-
    tagas, för thet skiöne tillägenheter
    skull som här tillyder, synnerliga medh
    godh och wijdh vthmark fiskewatn och
    swediefall.

    Rullebölet ähr 2 gårdar, skattar både tillhoopa                15      Säland
    Vthsäde
    Obrukat åker eller lägder
    Höö aff Hemengen eller åkerlinderna till                          15      gillingar

    Till denne byn ähr stenigh och skarp mulebet,
    medelmåttigt fiskewatn, Timberskough och annan
    tarffweskough till nötorfften, quarneställe såm kan
    nyttias höst och wår.

Numero 1 haffwer i byamål                                                  7       Säland 
    Vthsäde brukat och obrukat åker                                     <...>
    Bekommer höö till                                                           7       gillingar
  
Numero 2 haffwer i byamål                                                  8       Saland ¹
    Vthsäde alles                                                                    <...>
    Bekommer höö                                                                8       gillingar
    Denne gården haffwer 2 9/20 Saland vthi
    en ödesby benempt Rullenäsett /: folio näst-
    folliande : / Hwilkett bleff ödeskriffit
    anno 1643 och ifrån den tiden warit
    brukatt vnder denne gården mer-
    benempte numero 2 til hööslaagh(Karttext saknas)   

 

¹ D.v.s. Säland.