X1:170-171    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   
          
   
          Brattfors ähr 4 gårdar, Skattar alle tillhoopa
          Vthsäde alles brukatt åker                                           5  1/2     Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                           <...>
          Höö aff benembte obrukat åker                                 <...>  
  
       Hårdwals höö aff åker engien                                     <...>              
       
  Höö aff skogzengierna Långmyran och Stormyran        6          Gillingar
         
          Till denne by ähr skarp moo och en deel dyogh vth-
          mark och mulebeet, Lijtet laxfiske vthi närligiande
          älffwen, Jntet annat fielfiske, swediefall, alles
          quarnställe.


Specialis Explicatio Notarum          


    Numero 1 skattar                                                              8        Saland1
          Vthsäde brukat åker                                                  1 ½      Tunnor
          Obrukat åker                                                             <...>
          Höö aff Hemengien, lägdorna och skogzengen            <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                              15 1/2   Säland
          Ther aff ähro 9 Säland öde skriffne, och 6 1/2 behålit
          benembte 9 Sälan2 som ähr ödeskriffne haffwa warit bru-
          kade till hööslagh vnder the offwanberörde 6 1/2 som
          behålne ähro, aff merbenembte 9 Säland ähr nu j åhr til skat
          vptagit 5 Säland  thett öffriga ähr ähn nu odeskriffwit3.
        Vthsäde till denne gården brukat åker                           2 1/4   Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                            <...>

          Höö aff lägdor, Hemengen och skogzengier                 <...>

   
Numero 3 haffwer i byamål                                                8       Säland
* näml 4 Säland  Ther aff halffparten* ähro skattade andra halff-
          parten warit ödeskriffne, benembte ödeskriffwin iordh ähr
          brukat till hööslagh vnder den parten som haffwer
          warit j skat, hwilken och nu till skatt och bruk vp-
          tages.
        Vthsäde brukat åker                                                     1 3/4   Tunnor
          Obrukat åker                                                             <...>
          Bekommer höö alles till                                              <...>
        

   
Numero 4 haffwer i byamåll  5 Säland, Hwilka bleffwe öde-
          skriffne åhr 1634, och ifrån den tijden warit brukat
          till hööslagh vnder åtskillige gårdar och hemman.(Karttext:)   


Öråhn
Sandh iordh
Sandh iordh
Hårdhwal
Öråhn
 1 D.v.s. Säland.
2 D.v.s. Säland.
3 D.v.s. ödeskriffwit.