X1:172    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh  Nordmalingh Sochn.                
                   
          
   
          Ängersiöö ähro 2 gardar1 lijka stora til åker
          och engh, Skattar både till hoopa                    
   A    Vthsäde til både gårdarna brukat åker                        6 3/32    Tunnor
   B    Obrukat åker                                                                 5/16    Tunnor
          Hårdwals höö aff lägdor och gierdes-
          lindor alles till                                                           10           Gillingar
    
         Hoo aff effterfoliande skogzengier                                  
          Dalsmyran höö till                                                      3           Gillingar                                                   
          Gräsmyran                                                                 6           Gillingar
          Swälta och Långmyrsminet                                      3           Gillingar
      

          Till denne by ähr sanck vthmark och mule-
          beet, Jcke synnerligit fiskewatn finnes
          hemma wedh byn, vthan Salt siöön på
          cronoskiären brukar deße gårdar sitt
          strömingzfiske, Nödtorfftigh timmer-
          skogh och annan tarffweskogh ähr till
          denne by, Vilen torwedh som till tiäru-
          brennande tienligit ähr, /: aff hwilket
          och deße gårdar haffwer hafft ett sitt
          bärningzmedell :/ ähr något afftagit och
          vthödt. Humblegårdar till bade2 gårdar-
          na alles till 200 stänger

          Vndertijden och j somlige åhr fornimmer3
          denne by skada på sin åhrswäxt aff
          kiöldh och frost som aff närliggande
          kierr och myror vpstiger.
 


(Karttext:)   


Sand mylla
Hardh wall
Sandh mylla
Hårdh wal
Myra
Hardhwal
 1 D.v.s. gårdar.
2 D.v.s. förnimmer.
3 D.v.s. kiölden.