X1:173    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Norbyn ähr 2 gårdar, Skattar både till-
          hoopa                                                                        1           Mantal
   C    Vthsäde i brukat åker                                                 3 15/32    Tunnor
   D    Obrukat åker                                                             1 11/16    Tunnor
          Höö aff lägderna                                                        3  1/2      Gillingar
  
E     Smått starhöö aff åkermyran                                    12           Gillingar
                Bekomma höö aff effterfölliande
                Skogzenger.                                                     
          Foolmyran                                                                3  1/2     Gillingar
          Höö aff Föölmyran                                                    3  1/2      Gillingar
          Fernsmyran                                                                2  1/2     Gillingar

              Til denne by ähr godt strömingzfijske,
              Trångh och stenigh vthmark, Lijten
              mulebeet, Jngen swedieskogh quarn,
              eller quarnställe.

          Vthi denne by ähr sijdländigh åker, medh grof
          sandh och mull beblandgitt, hwilken så snart
          någon stor torka bliffwer om sommartijdh
          skier gemenligen stor skada aff skenet eller
          Solenes hetta, När och öffwerflödigh wätska
          tilfaller, plegar säden mycket förderffwas
         
          aff watnet som aff närliggande
          bergen nederflyter, Å denne
          byns åker plegar och säden myket
          för derffwas aff kiolden1 och frostet.

    Numero 1 haffwer i byamål                                           13         Säland
          Vthsäde brukat åker                                                <...>
        Obrukat åker                                                          <...>
        Bekommer höö alles                                                <...>

   
Numero 2 haffwer i byamål                                           11         Säland
         
Ther aff 3 Säland ähr ödeskreffne, Hwil-
          ka doch icke ähr öde vthan effter
          landzens wanlige til lägor igen-
          lagde och brukas till hööslagh.
          Vthsäde brukat åker                                                <...>
        Obrukat åker                                                          <...>
        Bekommer hoo2 aff lagdor3, engh,
          och skogzengier alles till                                           <...>
(Karttext:)   


Sanck myra
Starrwal
Sandh mylla
Hardh mylla
Hamnen
 1 D.v.s. kiölden.
2 D.v.s. höö.
3 D.v.s. lägdor.