X1:174-175    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh  Nordmalingh Sochn                
                   

   
          Långeedh haffwer warit 5 gårdar, Skattar
          alle tillhoopa                                                             <...>                                                         
   A    Vthsäde till heela byn i brukat åker                             8 1/2      Tunnor
   B    Obrukat åker                                                           12 1/32     Tunnor
          Höö aff benembte obrukat åker aller lägdor             16          Gillingar
  
C    Höö aff engen eller åkerlinderne                               19          Gillingar
               
          Till denne by ähr skarp och stenigh vthmark och
          mulebeet, nödtorfftigt fiskewatn finnes
          medh laxfijske, strömingh och annan fiell-
          fijsk, Jngen mera engh finnes till byn änh
          såsom offwan förtecknat ähr, Timberskogh,
          Tiärutorweedh och annan tarffwedhskogh fin-
          nes till nödtorfften, sampt quarneställe
          och humblegårdar.
 
    Numero 4 och 5 vthi Håcknääs. Skattar i
          denne byn 6 1/2 Säland. Hwilket the vnder
          sijne gårdar brukar til hööslagh
          Obrukat åker til benembte 6 1/2 Saland1                 <...>
        Bekomma höö aff engen och lägderna
          alles till                                                                    <...>
          Detta ähr aff ödeskriffne gårdarna
          Numero 1 och Numero 5

    Numero 1 haffwer i byamål                                            10         Säland
          Hwilkett bleff ödeskriffwit åhr 1634.
          Och haffwer sädan thett ödeskreffs warit
          brukat aff effterfölliande bönder eller går
          dar, Först brukade bonden som dett til
          förne åbodt hade vthi 8 åhr, Vthi benembte tidh
          han haffwer hållit thett wedh rätta bruk
          och häffdh, Sädan ähr en deel aff detta
          hemmanet brukat till hööslagh vnder the
          flere gårdarna här j byn, denandre delen
          eller dett öffriga brukar en bonde j Håck-
          näs benembt Oluff Janßon, then samme haff-
          wer brukat thet til höslagh vnder sin gårdh
          j benembde Håcknäs vthi 20 åhr, Hwar igenom detta
          hemmanet nu ähr mechta aff sigh kommit. 
          Obrukat åker eller lägdor till denne gården
          alles                                                                       <...>
        Höö aff samme lägdor                                            <...>
        Höö aff engien                                                        <...>
          Detta hemmanet bliffwer nu till skatt
          vptagit igen.

   
Numero 2 haffwer i byamål                                           18         Säland
         
Ther aff ähr halffparten nämligen 9 Säland öde-
          skreffne, Hwilka benembte 9 Säland brukas vnder
          denne gården eller den andre halffparten
          till hööslagh, och bliffwer åther nu til skatt
          vptagit
          Vthsäde brukat åker                                              <...>
        Obrukat åker                                                        <...>
        Bekommer höö, alles                                             <...>


   
Numero 3 haffwer i byamål                                           13         Säland
        Vthsäde brukat åker                                              <...>
        Obrukat åker                                                        <...>
        Bekommer höö, alles till                                         <...>

   
Numero 4 haffwer i byamål                                           12         Säland
        Vthsäde                                                                 <...>
        Obrukat åker eller lägdor                                       <...>
        Höö aff engien eller lägdorna                                  <...>

    Numero 5 haffwer i byamål                                             7 1/2    Säland
         
Hwilkett Anno 1643 bleff ödeskriffwit och j-
          från den tijden warit brukat en deell till
          denne gården finner berörde Numero 5 :/ och något
          till hööslagh vnder Jffwar Nilsons gårdh
          Håcknäs 
          Vthsäde till denne gården brukat och obru-
          kat åker                                                                  <...>
        Bekommer höö, alles till                                          <...>

        Detta hemmanet bliffwer nu till skatt
          vptagit.
(Karttext:)   


Sandh och moo iordh
Hårdhwall
Hårdhwall
Moo iordh
Sandh iordh
Sandh iordh
Hardh wall
1 D.v.s. Säland.