X1:176    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh                 
                   
          
   
          Söderbyn ähr een gårdh, Skattar
          alles tilhoopa medh Håcknäs bönder-
          na som och haffwer en lott vthi detta
          hemmanet                                                                17  1/2    Säland
         
Denne gårdens åbonde haffwer i
          byamål                                                                    12         Saland1
          Numero 4 i Håcknäs skattar j denne
          byn 3/4 Saland2 Hwilket han vnder sin
          gard i Håcknäs brukar till hööslagh
          Och bekommer höö både aff lägdor-
          na och engien                                                           <...>
          Numero 5 i merbenembte byn Håcknäs skat-
          tar 1 Säland, Bekommer höö til                               <...>
          Numero 1 och Numero 2 j samme benembte by skat-
          tar 3 Säland tilhoopa, Och bekomma
          höö alles till                                                              <...>
   A    Vthsäde till denne by brukat åker                               1 5/8      Tunnor
   B    Obrukat åker                                                             3 7/32     Tunnor
   C    Hårdwals höö till                                                        9           Gillingar
  
D    Starrhöö                                                                    9           Gillingar
      
          Denne gårdens åboende haffwer
          3 1/2 Säland iordh vthi Håcknas, Thet
          han håller wedh rätta och öppit å-
          ker bruk, effter såsom det någon ym-
          nigare sädesiordh ähr, ähn som i denne
          byn.

          Till denne by ähr godt fijskewatn både
          medh strömingh och alle handa fielfisk,
          Nödtorfftigh mulebeet och allehonda tarff
          wedhskogh finnes, men ingen engzrod-
          ning eller swediefall.
         


(Karttext:)   


Groff Sand iordh
Hardhwall
Starrwall
Starrwal
 1 D.v.s. Säland.
2 D.v.s. Säland.