X1:1771

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh             
                   


  Generalis Explicatio Notarum
          
   
   E    Öhre ähro 4 gårdar, Skattar alle tilhopa     1 Mantal  12  1/2       Saland2
   F    Vthsäde till hela byn i brukat åker                              14  1/2      Tunnor
   G    Obrukat åker eller lägdor                                           1 1/16      Tunnor
          Höö aff samme lägdor                                                2           Gillingar
  
H    Höö aff Hem engien eller åkerlinderna                       11           Gillingar
                Bekomma höö aff effterfölliande skogz-
                engier eller myror.                                                     
          Bräningzmyran                                                           6  1/2      Gillingar
          Höö aff Nootholmen                                                  6  1/2      Gillingar
          Starhöö aff Jorie engiet                                               2            Gillingar
          Höö aff Klemmatzmyran                                            1  1/2      Gillingar
          Några flere små starmyror kan finnas på
          denne byskogen, aff hwilka man kan bekomma
          höö till 3 eller 4 Laß. 

          Til förbenembde by haffwer tilförne warit godt lax-
          fijske vthi närliggiande Öreälffwen, män nu ähr
          samme älff så igengrundat att lijten lax kan
          nu denne tijden vpkomma, annat godt fiskevatn
          ähr til denne by till strömingh och fielfiske
          sampt andre treffwelige lägenheter medh
          nödtorfftigh mulebeet och tarffweskogh.
          Vthi denne by skadar sällan någon kiöldh eller frost.
                                                                                                                                            
    Numero 1 haffwer i byamål                                           10         Säland
          Vthsäde medh brukat och obrukat åker                   <...>
       
Bekommer höö aff lägdor, åkerlindor och
          skogzengier, alles till                                                <...>

        
    Numero 2 haffwer i byamål                                             9 1/2     Säland
          Vthsäde i brukat och obrukat åker                          <...>
        Bekommer höö alles till                                           <...>

   
Numero 3 haffwer i byamål                                            8 1/2     Säland
          Vthsäde, brukat och obrukat åker                           <...>
       
Höö aff åkerlindor, lägdor och skogzenger               <...>

    
Numero 4 haffwer i byamål                                             8 1/2     Säland
          Vthsäde, brukat och obrukat åker                           <...>
        Bekommer höö, alles till                                          <...>(Karttext:)   


Boåkers Kiernen
Sandh mylla
Sandh mylla
Öreåhn
Sandh mylla
Hardh wall
Hardhwall
Hårdhwall
Öhre åhn
1 Sidan saknar paginering.
2 D.v.s. Säland.