X1:178-179    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh. Sochn                
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
          Håcknäs ähro 6 gårdar,
          Skattar alle tilhopa                              1 mantal     15 1/2     Säland                  
   A    Vthsåå alle samman offwer1 alt
          Brukatt åker                                                            15 3/4     Tunnor
   B    Obrukatt åker eller lägdor                                          1 1/2     Tunnor
          Bekomma höö aff lägdorna                                        2 1/2     Gillingar
  
C    Höö aff Hemengien och åker-
          linderne                                                                   13          Gillingar
               Bekomma starr höö aff
               effterfölliande skogzengar.
          Höö aff Blåkiersmyran                                               3 1/2     Gillingar
          Laduengiet                                                                   1/2     Gilling
         
Höö aff Räffta                                                              ½     Gilling
          Gammeladzengiet                                                         3/4     Gilling
          Halengiet och Bunoosan til                                          1    Gilling
          Rysengiet                                                                  5          Gillingar
          Höö aff Dalen                                                           3          Gillingar

          Denne by haffwer trångh vthmark
          och mulebeet, Temmeligit godt
          strömingzfijske, laxfijske och an-
          nat fiellfijke2 til nödtorfften,
          finnes och tarffwedskogh til stör-
          wedh och giesle

          Denne by plegaa under tijden taga
          skada aff kiölden och frostett
          som aff närliggiande kier och
          myror vptages.
 

Specialis Explicatio Notarum

  
    Numero 1 haffwer i byamål                                            10         Saland3
          Vthsäde j all brukat och obrukat åker                     <...>
        Bekommer höö aff lägdorna, Hemengien och skogz-
          engierna till                                                             <...>

        Till denne gården ähr 2 Säland iordh j Söderbyn, hwilket
          brukas till hööslagh vnder denne benembte gården.

   
Numero 2 haffwer i byamål                                          <...>
          Vthsäde medh brukat och obrukat åker                  <...>
        Höö aff lägdor, Hemengien och skogzengierna till    <...>
        Denne gården skattar och 1 Säland iordh j Söderbyn
          Hwilkett brukas till hööslagh vnder denne merbenembte
          gården, Benembte Soderbyn3 finnes Folio
<...>


   
Numero 3 haffwer i byamål                                         <...>
        Vthsäde alles til denne gården, Brukat och obrukat åker  <...>
        Höö aff Hemengien lägdorna och skogzengerna      <...>

    
Numero 4 haffwer i byamål                                         <...>
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                         <...>
        Bekommer höö alles till                                          <...>
        Denne gården skattar
3/4 Säland j merbenembte Söderbyn
          och i Långeedh
2 1/2 Saland4 Hwilkett alltsammans brukas
          här vnder gården till hööslagh


    Numero 5 haffwer i byamål                                         <...>
          Vthsäde, brukat och obrukat åker                         <...>
        Bekommer hoo5 alles till                                        <...>
        Denne gården skattar och serskildh
4 Säland j Lång-
          eedh
och i Söderbyn 1 Säland  Hwilkett alt brukas vn-
          der detta hemmanet till hööslagh


    Numero 6 haffwer i byamål                                         <...>
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                        <...>
        Höö aff lägdorna, Hemengien och skogzengerna    <...>(Karttext:)   


Hårdh wall
Hårdh wall
Sandh mylla
Hårdh wall
Öhre åhn
1 D.v.s.  Söderbyn.
2 D.v.s. öffwer.
3 D.v.s. fielfijske.
4 D.v.s. Säland.
5 D.v.s. höö.