X1:18-19    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Rullenäsett ähr ett ödestorp om                                         5 ½   Säland
    Bleff ödeskriffwit Anno 1643 och ifrån den
    tiden haffwer warit brukat til hööslagh
    vnder numero 2 i Rullebölet                                              2 9/20  Saland¹
                             finnes folio.
   
Numero 1 J Wästangijdsiö brukar                                         2 1/20  Saland
    Bekommer höö till                                                             <...> 
    
    Till detta torp ähr skarp och stenigh
    mulebeet, medelmåttigt godt fiske-
    watn, Timberskovgh och annan tarff-
    wedh skough till nödtorfften

   

    Wästangijdsiö ähre 5 gårdar, skattar alle tillhoopa   2 mantal  12  Saland
    Vthsäde till heela byn brukat åker                                    16 1/8   Tunnor
    Obrukat åker till hela byn                                                4  1/4  Tunna
    Bekomma höö alle tilhoopa aff åkerlindor lägder och reenor  42    gillingar                                                       
    Till denne byn ingen synnerligh skough eller vthmark, vthan haffwer
    mästedeles sine nyttigheter, fäboder, fiskewatn skough och mulebeet på al-
    menningen en mijll här ifrån byn.
  
(Texten fortsätter på folio 19:)

Numero 1 haffwer i byamål                                                12       Saland   
    Vthsäde brukat åker                                                        <...>
    Bekommer höö                                                              10      gillingar

Numero 2 haffwer lijka byamål medh numero 1.
    Hwilka och haffwa sin åker och engh serskilt
    ifrån dee andre gårdarna för sigh siälff, Vthi
    dett wäster skifftett som ähr noterat medh
    littera <...> Denne gården brukar 2 1/20  Säland                                              
    i Rullebölet

Numero 3 haffwer i byamål                                                11       Saland
    Hwilken bleff ödeskriffwen Anno 1643, och
    ifrån den tiden warit åbodt aff en gammal
    kneckte enkia, thensamma haffwer benempte gård
    häffdat och brukat effter förmågan en dell
    till åker och en deel till hööslagh
    Vthsäde till denne gården brukat och obrukat
    åker                                                                                <...>
    Bekommer höö                                                               <...>

Numero 4 haffwer i byamål                                                14       Säland  
    Ther aff bleff öde skriffwit Anno 1643                            11       Säland
    Och 3 Säland ähro skattade och brukat vn-
    der numero 5. Men deße merbenempte 11 Säland
    ähro såsom gården numero 3, häffdat och bru-
    kat til åker och eng aff en gammal kneckte
    enkia, Vthsäde brukat och obrukat åker                          <...>

Numero 5 haffwer lijka byamål medh numero 3    

Jettenstabodum ähr 2 gårdar.
    Skattar både tilhoopa                                                     13     Saland
    Vthsäde brukat åker                                                        7      Tunnor
    Höö aff åkerlinderna                                                         <...>
    Hårdwals höö aff Bosiöengen
    folio nästfölliande                                                             8      gillingar
    Diger engen folio ibidem liger
    serskilt i skatt för 5 Säland aff
    benempte engh denne byn skattar 2 Saland ¹
    Och bekommer hårdwalz höö                                           <...>
    
    Till denne byn ähr godt siälafiske, godh
    mulebeet och Timmer skough, Swe-
    diefall och quarnstelle till nodtorf-
    ten2, Humblegardh om 200 stänger.

Numero 1 haffwer i byamål                                                  8       Saland
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö alles                                                        <...>
  
Numero 2 haffwer i byamål                                                  5       Säland  
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö alles                                                        <...>                                        


(Karttext saknas)
¹ D.v.s. Säland här och för nästföljande Saland.
2 D.v.s. nödtorfften.