X1:180     

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
          Giernäs ähro 7 gårdar, Skattar               2 mantal     13         Säland                  
   A    Vthsäde j all brukat åker                                          12 17/32  Tunnor
   B    Vthsäde j wreterna                                                     1 3/8    Tunnor
  
C    Höö aff  åkerlinderne                                                 4         Gillingar
          Bekomma höö affterföliande skogzengier som ähro
          widt belägne på denne byens vthmark
          Holmengiet en del skarp och en deel sanck wal          8         Gillingar
          Nordanfielen star höö                                                6         Gillingar
          Starrhöö aff Buwijken                                               2 1/4     Gillingar
          Starrhöö aff Fiälwijken                                              2 1/2     Gillingar
          Strannan och Bredengiett ähro sanke kierr, höö       11          Gillingar
          
          Till denne by ähr mechta skiönt fiskewatn, både
          till strömingh och allehanda fiellfisk, haffwer stenigh
          vthmark och mulebeet, timberskogh och annan tarffwe
          skogh til nödtorfften, men ingen quarn eller quarnestäle.

 

Specialis Explicatio Notarum

  
    Numero 1 haffwer i byamål                                            8 1/2      Säland 
          Vthsäde aff åkeren och wreterna                            <...>
        Höö åkerlinderna och skogzengerna                       <...>

   
Numero 2 haffwer i byamål                                            7           Saland1
          Vthsäde j åkergierdet och wreterna                        <...>
        Bekommer höö alles till                                          <...>

   
Numero 3 skattar                                                          9 1/2      Säland  
        Vthsäde                                                                 <...>
        Höö till denne gården                                             <...>

    
Numero 4 haffwer i byamal2                                         11           Säland
          Vthsäde                                                                 <...>
        Bekommer höö till                                                  <...>
        Denne gården haffwer j
Bredwijk 3 1/2 Säland 
          Hwilkett han vnder detta hemmanett bru-
          kar till hööslagh.


    Numero 5 haffwer i byamål                                            4         Säland 
          Vthsäde till denne gården                                      <...>
        Bekommer höö alles till                                         <...>

    Numero 6 haffwer i byamål                                          11         Säland 
          Vthsäde                                                                <...>
        Bekommer höö alles till                                         <...>

   
Numero 7 haffwer lijka lott i åker och engh                    
          medh Numero 6.

(Karttext:)   


Giernääs Fiälen
Sandh iordh
Hårdh wall
moolandh
Hårdh wall
 1 D.v.s. Säland.
2 D.v.s. byamål.