X1:181     

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
    A    Bredwijken ähro 6 gårdar, Skattar
           alle tilhoopa                                          2   mantal     1        Säland
    B    Vthså allesamman öffwer alt,
           Brukatt åker                                                             9 1/8   Tunnor
    C    Obrukat åker eller lägdor                                        10 15/16 Tunnor
           Höö aff samme lägdor                                            10        Gillingar
   D    Höö aff renor och åkerlindor                             6        Gillingar
    E    Småt starr höö Stoorengen                                      12 1/2   Gillingar
    F    Starrhöö aff Dyenget, hvilkett tillijka
          medh Storenget finnes affrijtadt Folio <...>
          Höö till                                                                    10 Gillingar

          En dell aff denne byn tillijka medh näst-
          förbenemnte engier finnes affrijtadt näst
          fölliande Folio       

          Till denne byn ähr godt strömingzfijske
          såsåm och annat godt fijskewatn till åtskilligh
          slag fielfisk, finnes och nödtorfftigh skogh
          och mulebeet sampt andre tarffwelige
          lägenheter, medh tieru torwedh och något
          swediefall, men ingen engzrödningh quarn
          eller quarnställe.

    Numero 1 haffwer i byamål                                             11     Säland 
          Vthsäde i brukat och obrukat åker                             <...>
        Höö aff engier, lägdor och åkerlin-
          dor till                                                                        <...>

          Vthaff benembte 11 Säland denne gården haff-
          wer j byamål, Skattar Numero 4 i
          Giernäs 3
1/2 Säland Hwilkett vnder
          den gården j Gernäs brukas till
          hööslagh.

    Numero 2 haffwer i byamål                                              8 1/2  Säland
          Vthsäde brukat och åker                                          <...>
        Höö aff enger lägdor och åkerlin-
          dor alles till                                                               <...>


    Numero 3 haffwer i byamål                                             8 1/2  Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                           <...>
        Höö aff engier, lägder och åkerlin-
          der alles till                                                              <...>

          Ther flere gårdar eller Numeri finnes
          affrijtade och Describerat Folio nästfölian-
          de

          Vthi denne byn plegar opta skee skada aff kiöldh och frost,
          aff den orsack mästadels att här ähr sijdländigh åkeriordh
          hwilken aff kiölden snart kan förderffwas.

    
   

(Karttext:)   


Sandh mylla
Gammel gården
Sandh mylla
Sijdländigh åker
Sandh mylla
Sijdländigh åker.
Små starr