X1:184    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   
          
   
          Nordmalingz Prestegårdh
          haffwer vthsäde,
   A    Brukat åker                                                                7  7/8     Tunnor
   B    Obrukat åker                                                              2  9/16    Tunnor
          Höö aff benembte obrukat
          åker eller lägder                                                         4          Gillingar
   C    Höö aff åkerlindor                                                    10          Gillingar
  
D    Höö aff Siöbodengiet                                                 4          Gillingar
          Prestenget en deel starr
          och en deel hårdwal                                                
11 1/2      Gillingar
         
          Till denne Prästegården ähr
          mulebeet, Timberskogh och
          annan tarffweskogh till
          nödtorfften. Såsom och godt
          fiskewatn, både til strö-
          mingh som til åtskilligh slagz
          fielfisk.

          Vthi denne Prästegården
          ähr sijdländigt åkerlandh
          Hwilkett alffwar-
          sampt bruk och godh giöd-
          ningh behöffwer, Thett
          och som optast tager ska-
          da aff kiöldh och frost.(Karttext:)   


Hwijt mosa.
Sijdlandigh1
Sandh mylla
Hårdhwall
Hwijtmoßa
Kyrkian
Sandhmylla
Skough och odugeligh mark
Hårdhwal
Hästhaga¹ D.v.s. Sijdländigh.