X1:185    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   

   
          Moo ähro 5 gårdar, Skattar alle tilhoopa                                      31        Säland
         
Vthsäde till heela byn i brukat åker
   A    Vthsäde j åkergierdett                                                                     9  5/8   Tunnor
   B    Vthsäde aff Gammelåkeren                                                                  3/4   Tunnor
   C    Vthsäde i Bywreten                                                                         1 1/32   Tunnor
   D    Vthsäde aff denne wreten                                                                1 7/16   Tunnor
   E    Vthsäde i Åwreten                                                                           1         Tunnor
                                                                            Summa                       13 15/32  Tunnor
         
   F     Bekomma höö aff åkerlinderne                                                       2         Gillingar
          Höö aff Mooenget, hwilkett ähr widt
          begripit, doch icke 1/3 del dugligit til slåt,
          Hårdwals höö till                                                                         
22         Gillingar

         
Till denne byn ähr skarp och trångh
          mulebeet, Tämmeligit godt fijskewatn
          till strömingh och åtskilligh slagz fiel-
          fisk såsom och något lijtet laxfiske doch
          icke såsom dett haffwer warit tilförne
          vthan åhrligen förminskas och förwand-
          las. Till denne byn finnes och timberskogh
          såsom och åtskilligh annan tarffweskough. 
 
          Detta medh Littera G Noterat, haffwer
          tilförne warit åker och nu vthskurit
          och forderffwat¹ aff älffwen
 

Specialis Explicatio


    Numero 1 haffwer i byamål                                                     7 1/2     Säland
          Vthsäde alles                                                                     <...>
        Bekommer höö till                                                              <...>
        

   
Numero 2 haffwer i byamål                                                     7          Säland
          Vthsäde                                                                             <...>
        Bekommer hoo2 alles                                                           <...>

    
Numero 3 haffwer i byamål                                                   7 1/2      Säland
          Vthsäde                                                                             <...>
        Bekommer hoo3 alles                                                           <...>
    
    Numero 4 haffwer i
          byamål                                                                             5          Säland
          Vthsäde                                                                             <...>
        Hårdwals höö                                                                    <...>

    Numero 5 haffwer i
          byamål                                                                            3          Säland
          Vthsäde                                                                            <...>
        Bekommer hoo4                                                                 <...>

    Denne gården skattar
    ½ Säland serskilt, för en
    gammal wret, hwil
    ken en del ähr bårt-
    tagit åff åån och en
    deel liger för fäfoot.(Karttext:)   


Sandh och mooiordh
Lygde åhn
Sandh iordh
Hårdh wal
Sandh iordh
Sandh iordh
Lygde åhn
Sandh 
1 D.v.s. förderffwat.
2 D.v.s. höö.
3 D.v.s. höö.
4 D.v.s. höö.