X1:188    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   
          
   
          Aßpa ähro 6 gårdar, Skattar
          alle tillhoopa                                                   2    mantal
         
Vthsäde till heela byn i brukat åker
   A    Vthsäde j åkergierdett                                                         8 7/8    Tunnor
   B    Vthsäde j wreterna                                                              1 1/2    Tunnor
   C    Obrukat åker alles                                                               6 1/8   Tunnor
   D    Höö aff lägdor och lindor                                                   15        Gillingar
   
          Denne byn haffwer kiöpt ifrån
          Lygde 1/7 vthi deras enger
          Ther förre thee skattar aff benembte
          Lygdes byskatt                                                                    9        Säland
          Bekommer höö till                                                                <...>
                                                  
         
Till denne byn ähr ingen engh
          eller engzrödningh, Strömingz-
          fijske ähr här tämmeligit godt
          men icke synnerligitt fielfiske 
          mulebeet och tarffweskogh
          finnes till nödtorfften.

          Någre starr myror ähro be-
          lägne på denne byns vthmark
          Hwilka sällan kans slås eller
          bärgas, Bekommer höö
          stundnan till                                                                       5        Gillingar                                                         

    Numero 1 skattar                                                                   2         Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                     <...>
        Bekommer höö alles till                                                      <...>
        En engzlott till denne garden¹ j Ronholm
          Skattar
1/2 Säland, Bekommer höö                                    <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                                    8 1/2      Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                     <...>
        Bekommer höö till                                                             <...>

  
Numero 3 haffwer j byamål                                                    7         Säland
          Vthsäde alt sammans obrukat åker                                    <...>
          Vthsäde å detta nywerket brukat åker                              <...>
        Bekommer höö aff benembte sine obrukat
          åker eller lägdor                                                               8         Gillingar

          Höö aff åkerlinderne
                                                         <...>
    
    Numero 4 haffwer i byamål                                                    5         Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                     <...>
        Bekommer höö alles till                                                      <...>

    Numero 5 haffwer i byamål                                                    8         Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                     <...>
        Bekommer höö alles till                                                      <...>

   
Numero 6 haffwer i byamål                                                  12        Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                     <...>
        Bekommer höö alles                                                          <...>
          Denne garden¹ haffwer engzlott j Ronholm
          Skattar
1/2 Säland, Bekommer höö                                     <...>
    
    Numero 3 i Affwa brukar denne wreten medh
         Littera E Noterat, för hwilken skattas                               
2 1/2    Säland
         Vthsäde                                                                              <...>

    Detta medh Littera F Noterat lyder till Numero 1 i Lygde
    derförre skattas                                                                      
<...>
        Vthsäde obrukat åker                                                        2 3/4      Tunnor(Karttext:)   


Sandh mylla
Sandh mylla
Sandh mylla
Hårdh wall
Sand mylla
Star
¹ D.v.s. gården.