X1:190-191    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
          Lygdeå ähro 6 gårdar, Skattar alle tillhoopa tillijka medh the vthiorder
          som ähro härbelägne och lyda til andra byar alles                         
   A    Vthsäde till denne byn, Brukat och obrukat åker i Norra gerdet          6        Tunnor
   B    Vthsäde, Brukat och obrukat åker i Lille gerdet                                  3 31/32 Tunnor
   C    Vthsäde i Störegerdet, Brukat och obrukat åker                               19        Tunnor
   D    Obrukat åker i Söderwreten                                                              2 3/8    Tunnor
          Summa vthsäde till heela byn                       Brukatt åker                 21 7/32   Tunnor
Engier                                                                  Obrukat åker                10 1/8    Tunnor
NB
          Ifrån denna byn ½ mijl haffwer fordan warit en stor wret benembt
          Skallswedian, Benembte wret ähr medh stor kiäälskogh öffwergångit
          så att intett teeken synas nu mera, til någott åkerlandh, kan näp-
          ligen häller komma till någodt bruck igen, för merbenembte wreet haf-
          wer warit skattatt                                                                               6        Säland
          Nickgärdan, haffwer och warit en wret til denne byn
          hwilken störstedelen ähr båtskurin aff älffwen, och thett offriga1
          som kuar ähr ligger för fäfott, kan aldrigh häller komma till bruk
          igen
          Till denne byn ähr en vthiordh j Aspagerdet, Hwilken ähr inrächnat
          vthi åffwanbenembte byskatten finnes affrijtat Folio <...> Noterat medh Litera <...>
          Obrukat åker der sammastades2

         
Till denne byn ähr mäckta skiönt fiskewatn, både till strömingh
          såsom till åtskilligh slagh fielfisk synnerligh till Sijck, Lakar och
          Giädor, Här haffwer och tilförne warit godt laxfiske, men sädan
          älffwen bleff myckett vpgrundat weedh Haffsiön, ähr thet förandrat3
          och nu åhrligen afftager, Trångh och tor vthmark och mulebet ähr
          till denne byn, Timmerskough och annan tarffweskough til nödtorfften
          Quarneställe haffwer denne byn vthi Ajpa åån
Enger
NB    Denne byn bekommer höö aff lägdor til                                          <...>
  
E    Hårdwalshöö aff alle åkerlindor                                                      <...>
               Vthenger till denne byn
          Torswijken och Skalmtridingen  småt starhöö                                <...>
          Småt starrhöö aff Tämnan och Langholmna                                 <...>
          Höö aff Holmnan och Långstrannen                                               <...>
          Vthaff deße engar ähr kiöpt 4/7 till Aspa byn, för benembte deel
          skattar bönderna i Aspa 9 Säland, Och bekommer höö alles
          Meerbenembte 9 Säland ähr inrächnat vthi effterföliande gårdars byskatt
 
    Numero 1 haffwer i byamål                                                                <...>
          Vthsäde j all brukat och obrukat åker                                           <...>
        Bekommer höö enger, lägdor och åkerlindor till                            <...>
        Denne gården haffwer en vthiordh i Aspagerdett. Vthsäde der sammastadz    1
1/4    Tunnor

   
Numero 2 haffwer i byamål                                                              20 1/2     Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                               <...>
        Bekommer hoo4 alles till                                                             <...>
        Denne gården haffwer en engzlott i Rönholm, derförre skattar       
1 1/2     Säland

   
Numero 3 haffwer i byamål                                                             18 1/2     Säland                                    
        Vthsäde j all brukat och obrukat åker                                          <...>
        Höö aff enger, lägdor och rener                                                   <...>
         
Denne gården haffwer en engzlott i Rönholm, skattar                   1/2     Säland
    
    Numero 4 haffwer i byamål                                                                7          Säland
          Vthsäde j brukat och obrukat åker                                              <...>
        Bekommer höö alles till                                                               <...>
       
Till denne gården en engzlott i Rönholm, Skattar                                     1/2     Säland

    Numero 5 haffwer i byamål   4   Säland      Vthsäde  <...>      Bekommer höö         <...>  
    Numero 6 haffwer i byamål 11   Säland      Vthsäde  <...>      Bekommer hoo5 till    <...>       
   
Numero 2  I Affwa, skattar i denne byn  9   Säland  Hwilkett en siundedeel
   
ähr i öppen åker och dett öffriga i lägdor,     Vthsäde  <...>      Bekommer höö         <...>  (Karttext:)   


Sandh mylla
Sandh iordh
gammal åhn
Hårdhwall
Sandh iordh
Sandh mylla
Sandh mylla
1  D.v.s. öffriga.
2 D.v.s. sammastädes.
3 D.v.s. förändra.
4 D.v.s. höö.