X1:198-199    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh    Hernöön.                  
                   


  Generalis Explicatio Notarum 
          
   
          Solum ähr 3 skattehemman alle tilhoopa                 
                Sälandh
 
       
   A    Vthsäde till heela byen både medh brukat och
          obrukat åker                                                                    5 21/32  Tunnor
   B    Höö af engien tillijka medh obrukade åkeren                   30          Laß     
  
         Till denne byy ähr godt strömingz fijske
         Timberskogh, Lofskogh¹ och annan tarfweskogh
         sampt mulbeet till nödtorften.

         Af ödeßhemmanet Kiäluan näst föregångne
         folio brukar denne by 3/4 delar, efter dett bya-
         måhl som her nedan vnder förmäless, af hwilket
         dee bekomma höö tillhopa                                                 7 1/2     Laß   


  Specialis Explicatio


    1    Hafwer i byamåhl 8 3/4 fampn                                             Sädessland
          Vthsäde                                                                            2 1/2    Tunnor
          Höö till denne gården                                                      12         Laß
 
    2    Hafwer i byamåhl 7 1/2 fampn                                             Sädessland
          Vthsäde                                                                            2 1/8    Tunnor
          Höö till denne gården                                                       12         Laß

    3    Hafwer i byamåhl 3 3/4 fampn                                             Sädessland
          Vthsäde                                                                            1 1/16   Tunnor
          Höö till denne gården                                                        6         Laß

          Grönsswijken hafwer i förtiden warit för
          sigh sielf eet vthrådet hemman, hwilket
          och nu brukas till Solum, af ofwanbenembte Numero
          hwarß och enß deell som föllier.

                   Noterat   Vthsäde   Höö                  Noterat   Vthsäde   Höö
Numero 1       C           
9/16        11/2       
                                                         Numero 2      E            5/        2
Numero 3       D           
7/16        11/4
  


(Karttext:)   


Sandh
elak
Moras
Sand mylla
Måße Wald
Kalfhaga
Leer mylla
Leer mylla
Sand mylla
Solums Siön
Scala Vlnarum