X1:2-3    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   

   
    Smensbyn  ähre 3 gårdar, skattar alle tillhopa,                1 mantal   17 ½ Säland
    Vthsäde brukat åker                                                       10     Tunnor
    Obrukat åker eller lägder                                                  2 ½ Tunna
    Höö aff samma lägder till                                                  2     gillingar
    Höö aff åkerlindarna                                                       19     gillingar
    Hårdwalzhöö aff engen                                                     6     gillingar
   
    Till denne by ähr timmerskovgh mulebeet och
    annan tarffweskovgh til nödtorfften sampt
    quarnestalle1 tillhopa medh Giältan, men in-
    tett fiskewatn eller enghzrödningh.

Numero 1 haffwer i byamål                                                   8 ½   Säland
    Vthsäde brukat och obrukat åker                                        <...>
    bekommer höö alles till                                                       <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                   8       Saland2
    Vthsäde                                      <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                 13 1/5   Saland3
    Vthsäde                                                                           <...>
    bekommer höö till                                                            <...>

    Effterfölliande gårdar haffwa vthiordar i denne
    byn hwilka nyttia och bruka samma tillägenhe-
    ter såsom offwanbenempte gårdar

Numero 1 i Giältan skattar i denne byen                                3 1/10 Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 2 ibidem skattar                                                      6 1/5  Säland
    Vthsäde                                                                           <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 3 i Offwansiö skattar i denne byn                             2 3/10 Säland
    Vthsäde                                                                           <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

X denne engen lyder serskildt till Offwansiöö och ähr
    kallat Norsiöenget, höö till                                                9   gillingar

    Giältan ähre 2 gårdar lijcka stora till åker och engh
    skattar båda tillhopa,                                                         1 mantal   3 ½ Säland
    Vthsäde allas                                                                    9 3/4 Tunnor
    Höö aff åkerlindarna till                                                   10      gillingar
    Höö aff vthengerna alles tilhoopa                                     14      gillingar
   
    Till denne byn ähr samma tillägenheter så som
    till Smeedzbyn, warthera gården haffwer humb-
    legårdar om 100 stänger

Numero 1 haffwer i byamåll                                                 13 3/4   Säland
    Vthsäde                                                                            4 7/8   Tunnor
    bekommer höö till                                                             12       gillingar
    Denne gården skattar 3 1/10 Säland i Smedzbyn, näst-
    förregangne folio.

Numero 2 haffwer lijka byamål, Häffdh och bruck så-
    som numero 1.                                                 
    Vthsäde                                                                            4 7/8   Tunnor
    bekommer höö till                                                             12     gillingar
    Denne gården skattar och i Smedzbyn                                6 1/5  Säland
  

    
(Karttext:)  


Hårdh wall
Smedzbyee.
Leer mylla
Sand mylla
Not tiernan
Hardh wall
Små star wall
Giältan
Leermylla
Leer mylla
Små star wal
Lill Tiernan
Små star engh
Syd Tiernan

 

¹ D.v.s. quarneställe.
2 D.v.s. Säland.
3 D.v.s. Säland.