X1:5    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Norbrynge ähr 1 gårdh skattar                                          8     Saland¹
    Vthsäde                                                                           3 3/4 Tunnor
    Höö aff åkerlindarna                                                         6     gillingar
   
Höö aff vthengen benämnt Norengen småstar                   5     gillingar
    
    Till denne gården ähr mulebeet timber-
    skough sampt annan tarffweskovgh och
    quarneställe till nödtorfften, intett fiske-
    watn eller swediefall finnes till byn,
    humblegå<r>dh om 100 stanger2

    Denne byn plegar vndertiden taga skada
    aff kiölden eller frostett på sin ahrs-
    wäxt
   
    Öden ähr 1 gardh3 skattar                                                19     Säland
    Vthsäde alles                                                                    6 1/8 Tunnor
    Höö aff Hemengen eller åkerlinderna                              12      gillingar
    
    Till denne byn ähr inga synnerliga tillägen-
    heeter, Hwarken medh mulebeet, timber-
    skough eller fiskewatn vthan sådant finnes
    mächta litett, quarneställe sammaledes, Humb-
    gådh4 finnes till 200 stänger.

    Denne gården haffwet en ödesby benempt Skoffwe
    finnes affritat och describerat folio 8.
   


(Karttext:)  


Norbrynge
myra
Leer mylla
Hårdh wall
Ler mylla 
Hårdh walz engh
 

 

¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. stänger.
3 D.v.s. gårdh.
4 D.v.s. Humblegårdh.