X1:69    

 

(Rubrik:)         Siälawadh Sochn                
                   
          
   
           Moo watn ähro 2 gårdar
           lijka stoore till åker och engh,
           Skattar både tillhoopa                                              13        Säland
           Vthsäde brukat åker                                                  2 1/2    Tunland
           Obrukat åker                                                            1 3/4    Tunland
           Höö aff legdor och åker lindor                                   8        Gillingar
           
           Till denne byn ähr gott fiskewatn
           Mulbethe, och timmerskogh haf-
           wer tillförne warit goda diur-
           wäsnar aff hvilcke dhee hafwa
           hafth ett sitt goda bärningz me-
           dhel, men nu denne tijden ähr diu-
           ren mestedeeles vthödde,
          
          Denne ofwanbenempte by tager esom
          oftast stoor skada på sin åhrswext
          aff köhlden eller frösten,
          Ähr belägen 12 mijhl ifrån kyr-
          kian
         
          Humlung ähr en gårdh, Skattar
          i gamble skatt 1 mantal aff hwilket
          ähr förmedlat                                                            12        Sälandh
          Vthsäde brukat åker                                                   2 1/8    Tunland
          Obrukat åker                                                             3 13/16  Tunland
          bekommer höö aff lägder och
          åkerlindor                                                                  8         Gillingar
         
Staar höö aff åtskillige skogz-
          engier till                                                                    7         Gillingar
           
          Till denne by ähr tammeligh godh
          fiskiewatn, Mulbethe, och timmer-
          skogh, intet swediefall eller quarn-
          ställe,
         
          Denne ofwanbenempte by, lyder och stoor
          meen aff köldh och fröst,
         


(Karttext till karta över Moowatn) 


Moowatn
Kiärr
Hård Waldz Engh
Gidåhn
 

(Karttext till karta över Humlungh) 
 

Humblungh
Myra eller Små Starr Engh
Sandh Mylla