X1:70    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Bodum hafwer tillförne warit
          2 gårdar, hwilcke nu ähro förfall-
          ne och deeß jordeegor brukas till höö-
          slagh och fääbodhar vnder Biörnåå
         
          Denne by skattar                                                        4         Sälandh
          Obrukat åker eller lägder                                           4 9/32    Tunland
          Höö aff benempte läigder tillhopa medh
          åkerlindhor                                                                8          Gillingar
         

          Till denne byn ähr godh mulbethe
          löffskogh, och annan tarweskogh
          men intet fiskiewatn swediefall, eller
          quarnställe,
         
          Denne by, tager och esom oftast stoor
          skadha på sin åhrswäxt, för köldh och
          fröst, så att dhet icke hållas weedh kan
          sin rätta bruk och häfdh,          Gidhåå ähr 2 gårder, och skat-
          tar                                                                           18        Säland
          Vthsäde                                                                    5 5/6    Tunland
          Höö aff  åker linderna till                                           4         Gillingar
           
          Till denne byn ähr timmerskogh 
          och annan tarffweskogh till
          nödtorfften, Något lijtet laxe-
          fiskie i Gidåhn men inga
          vthängiar ängzrödningar eller
          swediefall,
         
          Denna by tager och så eom oftast
          stoor skada aff köldh och fröst


(Karttext till karta över Gidhåå) 


Gidhåå
Sandh iordh
Hård Waldhz Engh
          
 
(Karttext till karta över Bodum) 
 

Gidhåhn
Sandh Mylla
Bodum
Bodum