X2_004

Södre Contract        Sochnar            Byar och hemman                                            Folio
                                                        Torsta Byes ägor med utängen Tiufsta     
                                                        och Lägdom                                                    43
                                                        Kalcknäs Byes ägor med utbyen Lägdom        45
                                                        Bohlsiö twänne byar                                        47
                              Biertrå                Fröstland by                                                    49
                             Öfwerlänas          Tybrand Byes ägor                                          50
                                                        Macke skog och Rågång                                 40
                            Soleffteå               Hullsta By uthi Soleffteå Sochn                        51
                                                        Wästan Bäck by                                              52
                                                        Halsta by                                                         53
                                                        Öster Nyland by                                              54
                                                        Wäster och Öster Granwåg                             55
                                                        Rösta By                                                         56
                                                        Öfwergårdh Önsta, Hogesta och Gialne byar    57
                                                        Bÿhlsta och Tresta Byar                                    58
                            Långsill sochn    Långsel Prästebord                                            59
                            Resilla                  Mÿre By                                                          60
                                                        fremmer Krånge Jbidem                                
                                                        Standby                                                           62
                                                        Gåsnäs bby                                                      63
                                                        Främrebodwill                                                 64
                                                        Sorte                                                               65
                                                        Rösta by                                                         66
                                                        Moo By                                                          67
                                                        Södertanflo                                                     69
                                                        Holm by med en uthjord                                  71
                                                        Tängesta By med tvenne ödes hemman        }
                                                        Berg och WestanÅÅ benämbde                  }  73
                                                        Höfwenbÿ                                                        74
                                                        Omnäs By och Grytom                                    76
                                                        Norrtanflo Bÿ                                                  77
                                                        Öster Råå Bÿ                                                  81
                                                        Moo byes Skough Charta                                83
                                                        Rösta Byees Skough Charta                            83
                                                        Westanåå, och Tängesta Skough Charta         84
                                                        Holm med Södertanflo Skough Charta            85
                                                        Wingenäs By med hemmanet Klock               } 87
                                                                                                                              } 88
                            Lyden                  (Överstruket: Mooflo By)     (överstruket: folio 89)                   
                                                        Afföres enligt Kungliga Landtmätare Styrelsens
                                                        protokoll den 14/5 1866 §3                                    89
                                                        (med blå skrift:)
                                                        Den 22/11 1887 återfunnen i boken N 27                90
                                                        Södermoflo                                                    91
                                                        Krånge Bÿ                                                    92