X2_007

(Rubrik:)
Geometrisk Afrytningh vthöfwer Skarp Nylands By vthi Nor-
dingrå Sochn och Ångermanlands södra Contract
Affattadt Anno 1695
af

(Text till vänster:)
Skarp Nylandh berättas af ål-
der hafwa legat vnder näst grän-
sande Nyland By, men sedan inlöst
af saligh Magister Christiern Bofaco och
vnderslagen des hemman i Hwalm-
sta, Norback kalladt; gambla By-
skatten hafwer bestådt af 7 sädeslandh
men wjdh förmedlingen niutit half-
parten afgifft, att allenast i behåll
blifwit som nu skattas före 3 ½ sädeslandh
Ägorna medh alla tillydande tillfäl-
len befinnes som följer. J åker med
linden till sammans qvadratalnar 55698
J tunnor och kannelandh vthrächnadh á 14000
qwadratalnar tunnelandet till 3 tunnor 54 3/4 kanna
Jordemohnen innom Åkerhagen består
af löos Leera medh lermylla

No                    qvadratalnar    Tunnor        kanlandh
1    }                { 11100                -                44 ½    }
2    } öpen       { 3593                  -                14 1/4  } 
3    } åker        { 5180                 -                20 3/4   }          qvadrat alnar     tunna    kanna
4    }                { 1350                 -                5 ½       } suma 21223               1            29

5    } lin-            { 19750             1                 23      
6    }den            { 4275               -                  17
7    }                 { 10450             -                  41 3/4                34475          2             25 3/4
                                               Summa Zummarum                  55698          3            54 3/4
8    }    Ängeslandh innom Åkerhagan befin-
9    }    nes af äfwen sama jordmohn som å-
10  }    keren dock största dehlen öfwerväxt medh små
           skoug och bäärrys widden bestyger till 6 tunnor 9 kanlandh
           som för dätta åhr af sigh kastadh höö medh lindhöö
           till sammans 3 ½ Palm

(Text längst till höger:)
11    En stenigh skoug backa
J skougen finnes all nodtorfft
till wedbrandh och muhlbete dock
ingen timber näfwer eller röd-
ning skoug.
Flere appertinentier ähr intet till
denne By, hwarken qwarnställe
eller lagde hummelgårdar, undan-
tagande den Con(n)oditet der kan fin-
nas af näst omliggiande sioar
medh fiällfiskie, som lykwäl
berättas wara af föga wärde                              

(Text på vänstra kartbilden:)
Steenrössia
Nylands ägor taga wyd
Kyrksbärget
Swijen
Weda siön
En stor steen i branten
Skarp Nyland
Skarp Nylands siön
Skarpbärget
Juw-sta kiärn
Schala ulnarum

(Text i mitten längst ned:)
Schala ulnarum
Matthias Busch

(Högra kartbilden:)
Nylands ägor taga wjd
Skarp Nyland
Nylands siön