X2_008

(Rubrik:)
Geometrisk Afritning öfwer Daals Byy, uthi Nordingrå sochen, och Ångermanlandh, affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Dahl, hafwer af ållder warit skattadt för 30: seland, men seder-
mera niutit afgifft till hallfparten, at nu allenaast i behåll blifwer
som skattas före 15: seland, hwaraf fölljande Byemän sin andehl
hafwa; nembligen

1:    Päder Andersson i Kiörning            2  7/10 Sedesland
2:    Jöran Olufsson Jbidem                    2  4/5
3:    Johan Nillsson i Ferresta                2  1/10
4:    Peder Nillsson Jbidem                    1  1/5
5:    Erich Mattsson i Fänsta                  2  1/10
6:    Hans Olufsson Jbidem                    2  2/5
7:    Erick Persson Jbidem                    1  7/10
                                        Summa:        15:      Seland

Byägorne befinnes som follier:
Numero  Leermylla                                     qvadratalnar     Tunna    Kannlandh
                                    tunna    kanna
1    {    108766                7           43
2    {    23910                  1           51
3    {    4150                    -           16½             136826            9            54½
Linden    Sandh:                                           
4    {    28134                 2            ½                28134              2                ½

        Åker opbrukad
5    }    1050                 -              4½
6    }
                                        Summa:                166010          11             55
7    }    Sjölandet, innom åkerhagan, kierränget för utan
8    }    består merendeles af hårdwall, dock största delen medh
9    }    tufwor och annan små skoug bewäxt, och bestiger widden  
            till 25: tunneland, som för detta åhr kastat af sigh
            höö med lindehöö tillsammans
10    Kiärr äng wåter och sank, som intet utan med största
        kåstnad kan utdykas:
11    En uthuggen slått, ännu öfwer allt med stubbar, som
        lykwäl kan utrödias, och bärgas nu förtyden allenast
        höet emellan stubbarna.
12:    En swedia som till slåttesland är ämbnad.
13:    Sumpigt kierr af föga wäxt
14    }oduglige kierr
15    }
16    Kalfhaga
17   }    Stenige och sandige tracter, odugliga både till åker
18   }    och äng
19   }    Upprögda slåttes swedjor norr om byn
20   }
(Text under kartbilden:)
Höö till denne by effter Landtmataren
Buschs sedermehr inkomne förklaring
blifwer in alles 30 palmar 2 delar
hårdwalls och lägde höö och 1/3 del myre
och måsse höö

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero
21    Jöran Erichson i Kiörning En swed inhäfdadt á
        40 kanland                                    Tunna        kanna
22    Hans Olufzson i Ferrestad dito           1            33 kannor
23    Erick Perssonn i Fänsta dito              -             19 kanno
24    }  Peder Andersson i Kiörning          -             43 kannor    
25    }
26    Jöran Ersson i Kiern                         2             -
        En slått wid Fuchu Siön                                   30 kannor
27    wid Dahls Tiern, Jöran i Kiörning                    5 kannor
28    Dito                                                                10 kannor
29    Erick Persson i Fänsta                      1             -
30    Johan Nillsson i Ferresta dito                           10 kannor

Finnes och till denne by, god timberskoug
med annor tarfskoug och någorlunda godt
muhlbete.
Flere tillägenheter äre intet hwarken qwarnställe
fiskieryen eller något annat som notabelt wara
kan, des utom föregifwes at byägorna intet kunna
tiena till sädesjord, för de omkring liggiande kierr
skull, hwillka genom dimba och fråst, förorsaka
arlig missväxt

(Text inom ruta uppe till vänster:)
Fucku sjön
Desse engiar ligga å denna sydan
1000 alnar från gatehörnet, effter Landt-
mätaren Buschs sedermehr inkomne
förklaring

(Text på kartbilden i mitten:)
Dahlsby
Daals Bärget

(Text uppe till höger, liten kartbild:)
Dalstiern

(Text till högra kartbilden:)
Skafkläppen
En hooplagd steenrössia
Skaftiernen
Daalstiern
Dahls skoug
Daals bärget
Terminus Bärgklinten
Schala ulnarum

Schala ulnarum

Af Mattias Busch