X2_009

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh vthöfwer Salzåker By utj
Nordingrå sochn och Ångerma<n>land Södre Contract
Affattadh Anno 1695

(Text uppe till vänster:)
Salzåker hafwer för tyden en åbo Johan Eliasson benämhd
som skattar i Salzåker 9 sälandh vthi Grysta 6 tillhopa 15 sälandh
sedan byn åtnutit förmedling 6 sädeslandh, att gambla
skatten tillsammans berächnadt bestyger till 21 sädesland
Bägge desse byägor äre innom en gierselgårdh häf-
dade, och befinnes af de wilkor, som följer
Åkeren af

(Texten fortsätter under kartbilden:)
No       Qvadratalnar     Tunna    Kanna            Qvadratalnar    Tunna    Kanna
            Lera                                                           Summa
1        10320                     -          41  1/4
2        20396                     1         25 ½
3        1479                       -           6
4        6257                       -          25
5        1495                       -            6                    nyåker
6        3955                       -          15  3/4             43902                3            7 ½
         Sand med miuna
         och klappor
7         9027                      -            36
8        28000                    2            -
9        1800                      -            7  1/4    
10      1296                      -            5  1/4
11      2268                      -            9                     42391               3            1  1/4              
         Mojordh
12      9391                      -            37 ½                nyåker 
13      3166                      -            12  3/4            12557                -           50  1/4
                            Summa Summarum                  98850               7            3  1/4

(Höger spalt:)
No
14    }    Ängeslandet ligger atsammans innom å-   
15    }    kerhagan och består 1/3 dehl af hårdwall och 2 dhelar
16    }    kiaräng som i widden bestyger till 19 tunnlandh 42 kannlandh
17    En mossigh äng längst söder i åkeren innom å-
        kerhagan á        2 tunnlandh
18    Dito en stenig ängestract meren-
        dehls skougwäxt    1 tunna   37 kannlandh
    Desse före nämbde ängestracter hafwa för det-
    ta åhr af sigh kastadt höö ½ part af hwart slaget
    hårdwals och mossigt ängeshöö till 18 ½ palm
19    }    Odogligh och stenig mark innom å-   
20    }    kerhagan, som hwarken till åker eller
21    }    äng kan vpbrukas
22    }
23    }   
24    En instängd kalfhaga stenigh och skoug-
     wäxt, jempte byn.

Hummelgår-
dar
1    2 alnar     432    }    663 qvadratalnar
2                    231    }

(Text längst till höger:)
Denne by är belägen nähra in till haf-
siön, och hafwer lempeligh vthrodd till
strömmings fiskie, som lykwäl i detta
åhr lytet gagnade.
Finnes och itt lytet qwarställa innom å-
kerhagan, som allenast kan nyttias
höst och wåhr.
Skougen är i widden ganska lyten
och bärgachtigh, och kan intet skönjes
hwar till han är nyttigh, ty ther fin-
nes hwarken timber eller annan gagn-
skough föga wedbrand. Ty åbon måste
mehrendels all den wedh han tarfwar
skaffa ifrån andra orter, och föga
mulbete. etcetera
Vthi vtbyn Pattkiärn hafwa gambla
skatten bestådt af 6 sälandh, men wyd
förra förmedlingen är afgifwet 4 sälandh
att nu allenast hoos den ena ägaren
Johan Eliasson i Salsåker som en half
part hafwer i behåll blifwer 1 sadesland
och hoos Oluf Abrahamsson i Östansiö 1 sälandh. Nya skatten
till hoopa 2 sälandh. Denne vthbys ägor bestå nuförtiden
allenast af skougz mark mycket bärgachtig, och kan intet skön-
jas att der på något ställe warit åker, mehra än der gårdztom-
ten synes hafwa stådt. Vpwistes en forrebacka medh itt hörn af
itt gammalt åkerstycke men huru wyda det hafwer sigh sträckt kunde in-
tet märkias för den myckna öfwerwäxta skougas skull; Jordmohnen
der sammastädes war grof sandh; Jngestädes fans [någon] ljknel-
se till någon äng, mehra än itt ljtet kiärr, der borte wyd
hwilket fast än det war slätt lykwäl mossigt  och ofruchtbart.
Siälfwa skougen är doglig till wedbrandh, löf, bark och annor
tarf vndantagande timber och näfwerskoug, föga rödningz skoug
något muhlbete, och inga flera dehler nyttig.
Intet fiskie eller qwarnställe.

(Text vid vänstra kartbilden:)
Schala ulnarum
Sede udd? skilna
Weda ägor taga wjd
Röcksta ägor taga wjd
Stenrösia
Bryggia wjdh hafsiön
Patkiärn torp
Ygelkiärn
Salsåker
Östansiö ägor taga wjdh
Patkiärn
Hyntierns ägor i åker och äng taga wyd
Uhlångers fierden
bol holmen

(Text vid högra kartbilden:)
Röcksta ägor taga wydh
Lands wägen
Salsåkers bäck
Hyntiern ägor taga wydh

Schala ulnarum
Af Mattias Busch