X2_011

(Rubrik:)
Geometrisk afrytniongh vthöfwer Skafwedh by vthi Wybyggierådh sochn
och Nordingrå giäld, vthi Ångermanlandhs Södre Contract, affattadt Anno 1695

(Text uppe till vänster:)
Skafwed by hafwer af ålder skattadt 49 sädeslandh, men wyd
sista förmedlingh niutit afgift 6 ½ sädeslandh att nu allenast i behåll
blifwer som följande och nu för tjden sittiande åbor skatta före nembligen
42 ½ sädeslandh hwar af skattar
Littera A Päder Olufson, 6 2/5 sädeslandh    Littera B Johan Jonsson 6 3/10 sädeslandh
Littera C Hustru Kierstin 4 7/10 sadeslandh    Littera D Päder Simonsson 5 3/5 sädeslandh
Littera E Johan Mathson 6 3/10       "              Littera F Erich Nilsson         5         "
Littera G Päder Johansson, 8 1/5 sädesland    Summa 42 ½ sadeslandh

Byåkeren med alla andra tillydande ägor äre af-
fattad och befunden som följer. Jnnom stora åker
hagan
                 Godh leera
Numero    qvadratalnar    Tunna        kanna
1                27006                1            52
2                39294                2            45 1/4
3                17264                1            13
4                6716                  -            26 3/4      Qvadratalnar     Tunnor        kanna
5                17326                1            19½            107606                 7                38 ½
                Mojord med fyn sand
6                23718                1            39
7                11682                -            46 3/4
8                7506                  -            30
9                12115                -            48 ½
10              14895                1            3 ½
11              3135                  -            12 ½
12              10169                -            40 ½
13              3735                  -            15
14              1752                  -            7
15              1512                  -            6
16              852                    -            3 ½
17              6987                  -            28
18               954                   -            3 3/4            99018                7            4 kannor
                gran sandjord
19            2778                   -            11
20            5202                   -            20 3/4
21            5232                   -            21
22            3689                   -            14 3/4
23            1800                   -            7 1/4            18701                    1           18 3/4 kanna                               
            Lillgårds åboen af
            sand och mojordh
24            8640                 -            34 ½
25            592                   -            2 ½ 
26            3465                 -            13 3/4
27            6913                 -            25 1/4
28            2812                 -            11 1/4
29            666                   -            2 3/4            22488                    1            34 kanlandh 
            Ny åkrarna af
            lera med mojord
            blandat
(Lodrätt text  mellan sifferraderna 30-40:)
Littera D tillhöriger Littera E Littera G tillhöriger

30        1612
31        532        
32        2669
33        675
34        2458
35        1360                                                      9306                        -            37 ½ kannor
36                                                                      2310                        -            9 1/4
37        2225
38        2523
39        2700
40        2520                                                     9968                       -             39 3/4 kannor
                        Summa summarum                   269397                  19            13 ½ kanna

41    }    Hårdwallen innom stora åkerhagan befinnes af sama jordmohn som sielfwa åkeren dock
42    }    stenigh tämmeligen hårdh och ofruchtbar, vndantagandes åkerrenarna som bära godt
43    }    hårdwalls höö
44    }    halfparten af samma grääswall som är att finna innom förrnämbde åkerhaga är wåthlänter
45    }    och bär ängeshöö medh mosshöö blandat, hela widden tillsammans 28 tunnelandh.
46    Den gräswall som är innom Lillgårds åkerhagan är äfwen en halfpart hårdwalls den andra
    dehlen wåtländt och mossigh dess widd tillhoopa bestyger till 6 tunne 22 kannelandh
Hööwäxten af ofwan specificerade ägor för detta åhr i hårdwalls höö och ängeshöö
halfparten af hwart slaget 23 palmar.
47    }    >Vthi> Ny Åkrarna Littera D och Littera F tillhörige medh en liten änges tract innom samma åkerhaga som
48    }    Littera C tillkommes, befinnes åkerrenar, och annom vprögdt mark, medh en lyten fruchtbar
            daal emellan åkerstyckerna in alles i widden            4 tunnland 14 kannland som bära godh
            hårdwalshöö pröfwat i detta åhr 2 palmar
49     En lyten tract omkring ny åkerstycket Litera E tillhörigt á        27 kannland bär godt
         hårdwallshöö    6 alnar
                                Suma på hööet innom åkerhagarna 25 palmar    6 alnar

Schala ulnarum  

(Text uppe till höger:)
50    En äng neder wyd qvan åhn
    Littera A. B. C. E. F. tillhorjgh, sandigh
    torr och ofruchtsam á 5 tunnlandh
    bär hårdwals angeshöö    2 palm
51    En aldeles vthwaxt rödnings
    swydia Littera E á 1 tunna höö  5 al
52    Littera B. C. E. F. en skougzäng
    mossig och lyten höwäxt 4 tunna     1 palm    6 alnar
53 Littera B. En gammal slåttesswedia
    vthwäxt         42 kannland    4 alnar
54    Littera F. En lyten myra, mossig
    i widden        3 kannland    2 alnar
55    Littera E Dito    13 kannland    6 alnar
56    Littera D. G. Dito    49 kannland    14 alnar
57    Littera G Dito    16 kannland    5 alnar
58    Littera G Dit En slott wyd öfre
    fierden á 1 tunna    2 kannland    20 alnar
59 Littera G Dito en lyten slott
    wyd allmänwägen norr
    om byn á 3 kannland     5 alnar
Till denne by fin-
nes goda qwarnställen
jempte åkerhagan
lägeligit tillfälle medh
strömmingz fiskie på bäg-
ge sydor om byn, emedan
som byn äger en stor strand
och vthroddar på alla sydor
Byskougen är wäll till
widden nogh lyten, ock
bägachtigh dock lykwäl täm-
meligh wäxt af muhlbete
i strandorna och emellan
bärgz högderna att byn
der af kan någorlunda
hafwa sin nodtorfft.
All annor skoug är af rin-
ga wärde och föga wedbran
Hummelgårdar:
Littera B    qvadratalnar    117
Littera C                            36
Littera D                            25
Littera E                            60
Littera F                            140
Littera G                            350

Numero 60. 61. 62, odogelige
skougwäxte backar in-
nom åkerhagarna.
Numero 63. 64. Dito skough
innom ängeshagan.

(Text på kartbilden, börjar högst upp:)
Någre stenar ihopa lagd
Skafweds bärget
Terminus en graf i stranden
Edångers ägor taga wjd
Wybyggerådz fierden
Skiählans ägor taga wyd
Fäbärget
Vhlångers fiärden
Fäbärgz högden
Fäbärg vdd

Schala Ulnarum
Af Matthias Busch