X2_013

(Rubrik, överst:)
Geometrjsch afrytningh vthöfwer Edångers by, vthi Wybyggierådh sochn och giäld vthi Ångermanlands Södre Contract. Affattadt Anno 1695

(Text uppe till vänster:)
Edhångers by hafwer i förra tyder legat i skatt för 94 ½ sädeslandh
men wydh sista förmeldlingh niutit afgift till 34 ½ sälandh
att nu allenast i behåll blifwer, som här effter specificerade
bymän skatta före, nembligen 60 sädeslandh, och i så måtto,
som följer sin andehl hafwa. Littera A Jon Andersson    6 4/15 sädeslandh
Littera B Erich Erichsson 5 sadeslandh  Littera C Mårten Jonsson 3 11/15
Littera D Daniel Jonsson 6 1/5 Littera E Oluf Jacobsson 14
Littera F Erich Simonsson 7 1/3 Littera G Jon Nilsson -6
Littera H Swen Nilsson 7 2/15 och Littera J Erich Nilsson 4 1/3
som boor i Skafedh by. Summa på nye skatten                    60 säland

Byåkeren medh alla tillydande ägor äre till sin widd och
jordmohner afsatte i Tunne och kannelandh vträchnade á
14000 qvadrat alnar tunnelandet och befundne som här effter
vpwyses.

Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kannlandh     Qvadratalnar    Tunna    Kannlandh
                Leermylla
1                21400              1                29 ½             
2                4292                -                17 1/4
3                11551              -                46 1/4
4                22086              1                32 1/4
5                1656                -                6 ½
6                9664                -                38 3/4
7                5157                -                20 3/4
8                3564                -                14 1/4            79370                5            37 ½
                Leera
9                21750             1                31
10              8816               -                35 1/4
11              20998             1                28    
12              5509               -                22                 57073                  4            4 1/4
                Wååt leera medh löös grund
13            8932                -                35 3/4
14            11220              -                44 3/4
15            15862              1                7 ½                36014                2              32
            Mojordh med klappor
16            56479              4                2              
17            770                  -                3
18            21192              1                28 3/4
19            71341              5                5 1/4              14982                10            39
                                    Transport Zumma                __________________________                         
                                                                                322239               23            3/4

(Högra spalten:)
Numero  Qvadratalnar   Tunna    kanna            Qvadratalnar         tunna         kanna       
                Mojordh                                Transport  322239                23             3/4
20            1376                -            5 ½
21            6763                -            27
22            490                  -            2
23            1976                -            8
24            3240                -            13
25            1105                -            4 ½
26            12063              -            48 1/4
27            650                  -            2 ½
28            760                  -            3                   28423                2             1 3/4
            Sandhjord
29            2255                -            9
30            1219                -            4 3/4
31            1980                -            8
32            6450                -            25 3/4
33            2100                -            8 ½                14010                1            -
                                    Summa                          364672               26            2 ½
             Nyåker af sandjord
34}Littera E    1301        -            5 1/4
35}
36  Littera G. H.} 2175    -            8 3/4                3476               -            14
                        Summa Summarum                   368148               26            18 ½
(Text till höger om spalten:)
Numero
37    } Grääswallen innom stora
38    } åkerhagan består en dehl
39    } af godh hårdhwall medh åker-
40    } renar af samma jordmohn som
åkeren. En dehl af tofwigh mark
som bär föga hööwäxt, dock kunna
samma tracter gienom ploghgången
förbättras och en dhel öster om byn wååt-
ländt och bäär smått ängesshöö medh mos-
höö. In alles bestyger widden till 39 ½ tunnlandh
som i åhr burit hårdwalshöö med anges
höö och hära blandhat    32 palmar
41. Storänget medh Puttänget wäster om byn är
alla bymennen effter proportion af skatten till
hörigt, och befinnes där, på sombliga ställen fruchtbar
ängeswall, men åther till en dehl medh sandh öfwerflö-
dat och är hela widden    22 tunnelandh
Bäär ängeshöö in alles    18 palmar medh något
mosshöö blandat

(Text uppe till höger, vänstra spalten:)
Numero
42    Littera F En nyåker af sandgrundh i linde lagdh
       J widden              tunnlandh                   kannlandh
                                                                         41} hårdwals höö    10 alnar
43    Littera C och E.[linde] sandigt linde åker  39} hårdwalshö        6
44    Littera D. G. och H: En slott wydh åkerhagan af
        sandigh grund lind á                          53 kannlandh hårdwall     14 alnar
45    Littera B och F En lindes haga af sandgrundh
        J widden              1 tunna                17 kannland hårdwall      14 alnar
46    Littera E Slotteslandet innom nyåker hagan
        stubbigt               1                           8 kannlandh hårdwall   20 alnar
       Daahls slottarna bära ängeshöö
47        Littera D. En slott                             25 kannland höö          7 alnar
48    Littera B och D. Dito    1                 3 kannlandh                 16 alnar
49    Littera F. G. H. Dit    1                 2 kannlandh                 14 alnar
50    Littera F. G. H. Dito     -                 49 kannlandh                20 alnar
51    Littera F. En slott          1                16 kannlandh                20
52    Littera B. G. H.            1                11 kannlandh                 8
    Slåttar wydh Brunswidie bäcken
    af sandgrund och bära ängeshöö mossigt
53    Littera C Slottesswydia                    11 kannlandh höö          3 alnar
54    Littera E. Twenne små slottar wydh Putt-
        änget                                                47 kannlandh  höö       6 alnar
55    Littera D. En gammal dito               24 kannlandh höö        2 alnar
56    Littera D. Dito wydh bäcken            22 kannlandh höö        5 alnar
57    Littera G. Dito                                 18 kannlandh höö        10 alnar
58     Littera G. Dito en swedh                 27 kannlandh höö        10 alnar  
59    Littera F. En dito nyrögder               20 kannlandh höö        10 alnar
60    Littera B. C. D. E. F.  En samfält slott af lera
         medh sandgrund á        5     "           24 kannlandh höö  3 palmar  -
61    Littera C och F.            1    "          28 kannlandh          1     13 alnar  
62    Littera E. En dito                 -         31 kannlandh                 20 alnar
63    Littera E. F. Dito          1     "           32 kannlandh        2 palmar  -
        Slåttar wydh Böhles bäcken
        af sandhjordh mossigh
64    Littera E. En slott          1               19 kannlandh         1        3 alnar
65    Littera F. En stubbig slott                41 kannlandh                 12 alnar
66    Littera F. G. Dito                            18 kannlandh                 8 alnar
67    Littera C. Dito                                11 kannlandh                 4
68    Littera J.  Dito                                9 kannlandh                   
69    Littera F. Dito                                5 kannlandh                    2

(Till höger, högra spalten:
Numero
70    Littera A. En slott                            29 kannlandh höö         12 alnar
71    Littera E. En slott                            11 ½ kannlandh             5 alnar
72    Littera J. Dito en ljten slott               6 kannlandh                  6 alnar
73    Littera G. Dito                                5 ½ kannlandh               3 alnar
74    Littera J. Dito                                 59 kannlandh                 14 alnar
75    Littera E. Dito                                5 kannlandh                   2 alnar
76    Littera E. Dito på bägge sydor om bäcken
        inhäfdat slott                  2 tunnlandh                                      16 alnar
77    Littera G. Dito                                12 kannlandh                   9 alnar
78    Littera A. Dito                                9 kannlandh                     6 alnar
79    Littera F. Dito                                12 kannlandh                   6 alnar
80    Littera A. Dito                                10 kannlandh                   4 alnar
81    Littera G. Dito                                3 ½ kannlandh                 2 alnar
Summa på all hööwäxten i slotterna medh
nyåkrarna tillsammans            19 palmar  21 alnar
            
82} Skoughz tracter innom åkerhagan af
83} mojordh grundh En dehl dogliga till åker
Till denna by finnes och qwarnställen,
medh vtrodd till hafsiön på strömmings
fiskie nähra förhandh
J skougen är wähl bästa dhehlen af muhl-
bete intagit till slotteslandh finnes dock
sådan widd i behåld hwar af bymännen
kunna gagna sigh i muhlbete till nöd-
torfften. Näfwer wedbran medh bark
timber och rödning skoug är största
dhelen vthhuggen. Flere appertinentier
finnes intet till denna by som wärde-
ge ähro att annoteras.
Humlegårdar

Littera B Qvadratalnar    112   
Littera C                        49
Littera D                        220
Littera E                        465
Littera F}
Littera G}                     144
Littera H}
Littera F                        390

(Text på lilla kartbilden till vänster:)
Holmen j Wambsiön byskildna med Tåke sundet
Backe Miälloms och Säthers ägor taga wydh
Lake siön
Kiärn
Böhles bäcken
Daals bäcken
Edånger
Skafwed
Vhlångers sochn och Giethebärg taga wyd
ringrå
Åås ägor taga wjd
Åås
Rååbäcken
Lillgård
Schala ulnarum

(Text högra kartbilden:)
Böhles - bäcken
Daals bäcken
Edån- gers- åhn
Åås ägor taga wjd
Brunswidie åhn

(Lodrätt på kartbildens högra kant:) Skafwedz by ägor taga wjd

(Text längst ned:)
Af Mattias Busch
Schala ulnarum