X2_015

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh vtöfwer Söder Jälsta  by vthi Wybyggierådh sochn och Nordingrå Giäldh
vthi Ångermanlands Södre Contract affattadt Anno 1695
af

(Text till vänster:)
Söder Jälsta formedlat by i Wybyggieråd sochn skattar
nu för tyden 43 sälandh, hwar af följande byemän effter
vträchningh i så måtto sigh tillägna, nembligen den förste
Litera A    Oluff Mattzon 5 19/20 sädeslandh Littera B Pär Olufson 8 2/5 sädeslandh 
Littera C Jon Erichsson 9 2/5     "     Littera D Nils Pärsson 6 3/5 sädeslandh
Littera E Christiern Ersson 3 49/120     "     Littera F Päder Jonsson 3 49/120 sädeslandh
Littera G Christiern Jonsson 5 ½ och Päder Nilsson ifrå
Norre Jälsta 1/3 sälandh. Summa 43 sadeslandh
som tillsammans medh 8 3/4 sädeslandhs afgifft
bestyger till    51 3/4 sälandh
Byägorna vthrächnade i tunnelandh á 14000 qvadrat
alnen tunnelandet, befinnes till sina jordemohner och ägen-
skaper som följer.
Nembligen j åker af godh och sämber jordmohner
widden in alles qvadratalnar 342233 tunnor 24     kannor 25
som här effter specificeres.

            Lera medh mylla
            blandat
Numero    qvadratalnar    tunna    kanna      qvadratalnar    tunna    kanna
1             7615                    -          30 ½     
2            10201                               40 3/4
3            5438                                 21 3/4
4            624                                   2 ½
5            6897                                27 3/4
6            5459                                21 3/4
7            884                                  3 ½             37118            2            36 ½
            Fyn sandhjordh  
8            25995                1            48
9            3605                  -            14 ½
10         4472                                18
11         57160                4            4 ½
12         3652                                14 ½
13         33293                2            21 1/4  
14         10864                               43 ½
15         513                                   2
16         1736                                 7                141290          10            5 1/4 
            Sandh medh
            mojord leerblan-
            dat
17            1681                -            6 3/4
18            40370             2            49 ½
19            23445            1            37 3/4
20            34137            2            24 ½
21            5255                            21
22            408                              1 ½                
23            6967                            27 3/4
24            8981                            36
25            1550                            6 1/4
26            7292                            29 1/4
27            6991                            28
28            8031                            32
29            5610                            22 ½
30            1445                            5 3/4
31            1600                            6 ½
32            2666                            10 ½              156429            11            9 ½
                                                       Summa        334837            23            51 1/4

(Högra spalten:)
                                                              qvadratalnar   tunna    kanna
Numero 33 Gammalt linde af rödsandh   7396                -            29 3/4 kanlandh
Numero 34} Slotteslandet innom dhen wästra åker-
Numero 35} hagan är af sandgrundh och bär allenast höö på
Numero 36} de tracter som liggia närmast åkerstyckerna belägna
    Den öfrige dhelen är torr sandigh och stenigh, med diupa dahlar
    som af watnet för jordens lösheet skull ähr vthskiärne, och bestyga
    widden till 22 tunnelandh.
Numero 37} Det i östra åkeren fans att bärga höö vthaf är mehrendehls sandh bankar emellan  
Numero 38} åkerstyckerna som i detta åhr ingen frucht bora, vndantagandes vppå en lyten
Numero 39} tract neder wjdh Söder Jälsta siön, och jempte Nor Jälsta bäcken som fins dogeligit att             
Numero 40} avslåås heehla widden, som kunde bärgas höö vtaf der jordmohnen wore fruchtbar beräc-
Numero 41} knas till 36 tunnelandh. Bägge åkrarna hafwa ey mehra höö i detta åhr af sig kaastadt än
    17 palmar med linde hööet inberechnadt.
Numero 42} En vprögd skougz tract Nyåkeren kallad Littera A. C. E. F. G. tillhörigh; neder vthi samma Nyåker är itt
Numero 43} gammalt linde af sandgrundh i widden 18 kanlandh, den öfra dehlen består af afwen lyka
        jordemohn á 9 tunneland 13 kanlandh som bär smått ängess höö medh mosshöö, och lindehöö blandat
        tillsammans 4 palmar
Numero 44} Swarthägnen wydh Skierte bäcken Lit A. C. B. D. G. tillhörigh. Torr och sandigh på den
Numero 45} södre ändan, men på den norre ändan wåthländh och mossigh bär smått ängeshöö
Numero 46} medh mosshöö blandat <Vt>af 11 tunnelands widdh    3 palmar.
Numero 47 En slottesswidia Littera B och D tillhörig stubbigh och mycket mossigh hööwäxt á 5 tunlandh bär mosshö 1 palm
Numero 48 Littera A. C. D. Dito en äfwen lyka slott till en dhehl stubbigh och skougwäxt af sand botn 2 tunnlandh 16 kannlandh mosshöö 1 palm
Numero 49 Littera B. En slott af sandh grundh och bär mosshöö medh hära widden    45 kannlandh 12 alnar
Numero 50 Littera C. En slott wjdh Öfwerdahls hagan stubbigh stenigh och skoughwäxt á 2 tunnlandh 12 kannlandh 10 alnar
Numero 51 Littera C. Dito en slott (överstruket: en slott) wydh wästra åkerhagan och Skrobäcken i widd 20 kannlandh 6 alnar
Numero 52 Littera C. Dito. En ljten slott wydh samma åkerhaga stenigh 13 kannlandh 3 alnar
Numero 53 Littera G. Dito.En lyten slott stenigh wydh samma åkerhaga    19 kanlandh     3 alnar
Numero 54. En hehla byn allmän häst och boskap haga en dhels stenig och skougwäxt och en dhel medh
        grääswall, des jordmohn af sandh och leera blandat.
Numero 55. 56. Twenne stycken små kalfhagar strax wjd byn Littera C. E. G. tillhörige.
Numero 57. En instängd haga för boskapzbete på södre sydan om åhn dehls stenigh och odogligh dehls doglig
         till slotteslandh.
Numero 58. En slottes holma neder wjd Sörjälsta siön som är belägen mitt emellan Sörjalsta by-
     ägor, dock tillägna <sig> Häresta byemän bemälta holme och honom och än idag bärga. 
Numero 59. 60. Skougwäxt mark innom åkerhagan och stenig, odogligh både till åker och ängh.
Numero 61} Twenne stycken vthhägna slotter wjdh Dahls kiärn 3500 alnar vthi wäster norden ifrå byn
Numero 62} belägna, stubbiga och wååtlänta bär ey annat än mosshöö medh små starr ibland
        widden bestyger tillsammans till    2 tunland bär hö    20 alnar
        förenämbde slotter äre Littera A. C. D. tillhörige
(Texten fortsätter under kartbilden:)
Till Sörjälsta by är
skougen mycket bergachtig
och finnes der föga timber
näfwer och barkskoug; för 7 gran-
nar tort och ljtet muhlbete, ringa
fiällfiskie vthi norr och söder Jälsta
siön, och intet diurfång. Dock
finnes här goda qwarnställen jempte
byn vthi Söder Jälsta åhn.
Summa på hehla höö wäxten på Soder Jälsta
by        28 palmar.

Hummelgårdar
Littera A. Oluf Matzon    Qvadratalnar 624
Littera B. Päder Olufsson                        451
Littera C. Johan Erichsson                        462
Littera D. Nils Pärsson                            296
Littera E. Christiern Ersson                     390} Till hopa
Littera F. Päder Jonsson                         120}
Littera G. Christiern Jonsson                   270

Schala ulnarum
Matthias Busch

(Text mellan kartbilderna:)
Miälloms skough är doglig
till wedbran medh näfwer
bark och något rödningz skog
Intet fiskie, godt qwarn-
ställe.
Jnge flere apperti-
nentier finnes till
desse byar som no-
table äre.

(Text på högra sidan:)
Skiärte vthby, som nu för tyden är Söder-
och Norre Jälsta byemän till högiäld vnder-
slagen hafwer i förtyden warit skattlag-
der för 13 ½ sälandh men wjdh sista
förmedling niutit afgifft 8 ½ sälandh
att nu allenast i behåll blifwer som
följande bönder vthi förenämbde byar
skattar nämbligen ifrå Söder Jälsta
Oluf Matzson skattar 3/10 säland Päder
Olufson 3/5 " Nils Pärsson 2/5 " Christiern
Jonsson 3/5 sälandh. Jfrån Norjälsta
Anders Olufson 2 1/10 " Erich Oluf-
son 1 sälandh. Summa på den
qwarbehåldna skatten 5 sädesland
Byägorna befinnes af följande
wilkor, nembligen i öpen åker medh
nybrukade linden
Numero    sand medh mojordh och wattulera
            Qvadratalnar   Tunna   kanlandh
63        6126                -            24 ½
64        6471                -            26
65        222                  -            1
66        3504                -            14
67        6600                -            26 ½    tunna    kanna
              Summa qvadratalnar 22923      1         35 3/4
gamla linden af wattulera
68        46524            3            18
69        3819              -            15 1/4 
70        4359             -             17 ½
                            Summa      54702        3        50 3/4
Summa på de tracter
som nu i bruuk
äre tillsammans
medh de gamla linden
som i bruuk warit
Tunnor 5    kannor 30 ½

(Texten fortsätter längst till höger nedtill:)
Numero 71  Hölandet innom Skierte åkerhaga är stör-
                    sta dehlen stenigt, och till en dehl medh glees biörk
                    skoug, dock lykwäl så att höet kan emellan tränen
                    bärgas, bewäxt, och är jordemohnen mästedhelen
Numero 72  af klappor medh wattulera, hela widden besty-
Numero 73  ger, åker och lindewallen föruthan till 28 tunnelandh
                    som för detta åhr af sigh kastadt höö medh linde höö till-
                    sammans, halfparten hårdwalshöö och den andra dhelen
                    hara medh mosshöö         15 palmar
Numero 74 En björklund innom åkerhagan.
    Skiärte skougen är innom samma rå och röör medh
    Norjälsta <by>skougen belägen och hafwer thär aldrigh någon
    skildna warit uthan brukas af Skierte byägan der sam-
    fält medh Norjälsta bymän, och befinnes thär någorlun-
    da gott muhlbete och all annor tarfskough, dock intet
    till salu.

För uthbyn Miällom skatta twenne bönder
ifrån Sörjälsta by Päder Jonsson 2 2/3 och Christiern Er-
sson 2 2/3 säland summa 5 1/3 sälandh som medh 1 2/3 sälands
förmedlingh giör tillsammans gammal skatt, 7 sädeslandh
Byåkeren är af enahanda jordmohn nembligen lermylla
medh mojordh blandat, dock så löös och watngirigh att
där ingen säker ärrill finnes som vthwjses af
                                                    Tunnan     kanna  
Numero 75 qvadratalnar 23155     1            36 ½  kanna
Numero 76                    { 10170      -            40 3/4    }
Numero 77                    { 1897        -            7 ½        } Linden
Numero 78                    { 3584        -            14 ½        }                    kannlandh
                                    Summa Qvadratalnar 38806    Tunnlandh  2        43 1/4
Numero 79 }Hölandet innom åkerhagan består af twenne
Numero 80 } dalar och en tract af hårdwall stenigh och ofrucht-
            bar hehla widden bestyga till 5 tunnlandh 12 kannlandh som till-
            hopa medh lindehöö för detta åhr af sigh kastadt 4 palmar
Numero 81 } Twenne stycken ängesparkar neder wydh åhn dock in-
Numero 82 } om wålnadshagen belägne á 3 tunnlandh 40 kannlandh 3 palmar
Numero 83 }
Numero 84 En lyten slottesswidia stubbigh á  23 kannlandh    10 alnar
Numero 85 En nylig instängd swidia stubbig á 1 tunna 20 kannlandh höö 20 alnar
Numero 86 En ny rödning af samma jordemohn som åkeren
Numero 87} Skougbackar hwilka neder wjdh åhn kunde doga
Numero 88}  till engh der ägaren wore nyachtich dom att vpbruka
Numero 89} Skougwäxt mark innom åkerhagan något stenig
Numero 90} och ojämbn.
Eljest ligger denna by i baaklyan som i orten så nämbnes
och bär sällan någon sädeswäxt vthan skada, som då när-
warande nämbdemän betygade, för fråst och annor olä-
genheet skull.

(Text på kartbilden överst i mitten:)
Tråll bärget
Påhlsiö p...
Pålsiön
Säterskläppen
Daals byskough tager wydh
Sörjälsta siön
Skulhkiähl bärget
kiaklappen
Oredaal
Holbärget
Klockarbärget
Stierte
Nyland
Bärgs byskough tager wjdh
Kafle
Bärg byskough tager wjdh
Miällom
Häresta ägor
Sörjälsta
Norjälsta
Sckulbärget
En stenrössia märke
Jälsta siön
Schala ulnarum

(Text på nedre kartbilden, från vänster:)
Nylands ägor taga wjdh
Miällom
Öfwer Daals ägor taga wjdh
Häresta ägor taga wjdh
Skro bäcken
Sörjälsta
Sörjalstasiön
Nor Jälsta ägor taga wjdh
Jälsta bäcken
Kafle bäck
Stierte