X2_016

(Rubrik:)
Geometrisk description vtöfwer Sundz by vthi Wibyggerådh sochn
och Nordingrå Giäldh J Ångermanlands Södre Contract som
ähr affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Sunds by hafwer i för-
tyden warit skattlagd för 34 3/8
sälandh, men sedermehra niu-
tit afgift 8 3/4 sälandh att nu al-
lenast i behåll blifwer som
hoos följande grannar skat-
tas före nembligen Littera A Oluf
Christoffersson 9 3/4 sälandh Littera B
hustru Sara 5 sälandh Littera C Johan
Nilsson 5 1/4 sälandh Littera D Oluf
Erichsson 6 sälandh. Summa på
nye skatten 26 sälandh. Byä-
gorna ähe aftagne och till tunne-
landh vthrächnade á 14000 qvadratalnar
tunnelandet, och befundne af de
wilkor och jordemohner som här effter
specificeres.

                Åkeren
            Af leera medh mojordh blandat               qvadratalnar   Tunna  Kanna
Numero
1 Qvadratalnar 30618    tunna 2  kanna 10 ½
2                        14730            1               3
3                        12997            -                52
4                        18614            1                18 ½
5                        4427              -                17 ½ 
6                        1400              -                5 ½
7                        481                -                2
8     Summa        540                -                2 1/4     83807            5        55 1/4   
            Mojordh medh sandh blandat
9                        18758            1                19
10    Summa      32807            2                19 1/4    51550           3        38 1/4
            Sandh rödachtigh
11                    3317                                  13 1/4
12                    12919                                51 5/8
13    Summa    5908                                  23 5/8    22144           1        32 ½
                                    Summa Summarum             157501        11        14
                Ängeslandet
14} Jnnom stora åkerhagen består hölandet
15} af hårdwals åkerrenar af äfwen ljka jorde-
16} mohn som åkeren, medh skarpa steniga backar
som bära föga höwäxt medh en wååt ängh
mossigh som sträcker sigh emellan åkrarna
och hafsiön, som giöra tillsammans i widden
24 tunnelandh och af sigh kastadt höö för detta
åhr halfparten hårdwalshöö, och den andra
dhelen ängeshöö till en dehl mossigt. Palmar    16 ½

(Högra spalten:)
Sunds hummelgårdar
Littera A  Qvadratalnar   720 
Littera B                          440
Littera C                          576
Littera D                         143
Summa på all hööväxten i detta ahr 21 palmar  22 alnar

(Högra sidans text:)
Numero 17 Påttänget hehla byn tillhorigt, dehls stenigt
dehls wååtlandt och sänkt största dehlen skougwäxt
och sambles allenast höet emellan tränen, jor-
demohnen på de ställen som höglandt är befinnes
af grof sandh, och synes som der i gambla tyder
warit åker, det och bymännerna effter gammal
hermningh betyga, säjandes sådana tracter wara (överstruket) 
till ängesbohl och muhlbethe wara anslagne
för den obeqwemer jordmohn till åkerlandh; sedan
dogligere parker blefwe medhelst hafsiöns vp-
kastande indragna till åkerlandh. Påttängets
widd 8 3/4 tunlandh och hööet för detta åhr Palmar 3 alnar 12 alnar.
mehrendels mosshöö med småt hårdwals höö blandat
Numero 18 Littera D En slot öster om åkerhagan         } bära höö till
Numero 19 Littera B Dito en slott á 1 tunna 35 kanna } sammans
Numero 20 Littera A et C. Slott tillsammans                  } inalles 20 alna
Numero 21 En samfält slott wjdh östra Edet af
hafwet grundat, sandigh á 1 tunlandh 52 kannlandh höö 15 alnar
Numero 22 En lyten slott wjdh Kiähls bäcken
skarp och sandigh á 24 kanlandh 6 alnar
Numero 23 En fruchtbar kalfhaga byen tillhörigh
Numero 24} Steniga backar innom åkerhagan bewäxt
Numero 25} medh små biörk och tallskough
Numero 26}
Numero 27}
Till denne by är wähl skougen mycket bärg-
achtigh dock dogligh till timber och annan tarf-
skough som bark, näfwer och annor tillbehör, röd-
ninghz skough förvthan, något muhlbethe i dahlar-
na emellan bärgen. Bruka och bymännen
sitt sommar muhlbethe för boskapen vppå Miältöhn.
Finnes och stor bewämheet till fiskiefänge
af allahanda sorter som der (Överstruket) i orten wanlige
äre som strömming, syk etcetera. Kunna och by-
männen bruka strömmingsrodd så wähl hem-
ma wjdh byn som vppå allmänningarna.
Jnga qwarnar finnes vppå byägor-
na vthan nödges de sådant af sina
sochnemän hyra.

(Text på vänstra kartbilden:)
Skougzskilnaden är allenast en gammal Jernring??
Kiähls skough tager wydh
Norr fiärden
Sundh
Sundsbärget
Miält öhn sundet
Miältööhögden
Fähnöhn
Miältöhn
Vlföhn tager wjdh
Schala ulnarum

(Högra kartbilden:)
Kiähls ägor taga wydh

Schala ulnarum
Af Matthias Busch