X2_018

(X2_017 skadad,endast halva akten inskannad. På X2_018 är hela kartakten inskannad, inklusive den högra delen som fattades på X2:017)
(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vtöfwer Dynas by vthi Wybyggierådh sochn och Nordingrå giäldh
vthi Ångermanlandh Södre Contract affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Dynäs by hafwa tillförende legat i skatt för 24 1/4 sädeslandh
men wydh sista förmedlingh niutit afgift 5 1/4 sälandh
Att allenast i behåll är som följande bymän skatta före
Littera A Thomas Hindersson 4 sälandh    Littera B Mårten Pärsson 3 7/10 sälandh
Littera C Erich Jonsson 4 9/10    Littera D Päder Matzson 3 ½
Littera E Hustru Karin 3 ½ sälandh Summa 19 sädeslandh
Byägorna befinnes som följer
           Åkeren
           J leermylla
Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kanna
1                21646                1           30 ½
2                1122                  -            4 ½
3                16593                1           10 ½
4                24900                1           43 3/4
5                8114                  -            32 ½
6                946                    -            3 3/4    Qvadratalnar    tunna  kanna
7                780                    -            3            74101                5        16 ½
            Mojordh
8                20457              1            25 3/4
9                19661                1            22 ½
10              26847              1            51 ½
11              1825                -            7 1/4
12              9915                -            39 3/4      78705                5        34 3/4
            Sandh
13            26731                1            51            26731                1         51
                                Summa                            179537             12        46 1/4 kanna
Numero       Nyåkrar
14} littera A    2266         -                9
15}               
16 littera         1764            -                7            4030              -             16 kannor
                                Summa Sumarum            183567            13         6 1/4 kanna
(Högra spalten:)
Hummelgårdar
Littera A    qvadratalnar    399
Littera B                            195
Littera C                            80
Littera D                            112
Littera E                            20

(Text på högra sidan:)
Numero
17} Widden innom åkerhagan hwar af höet bärgas kunde bestod
18} wähl af hårdwall dock halfparten stenigh medh skoug här och där
19} bewäxt des jordemohn leer mylla medh mojordh 21 tunnlandh  44 kannlandh
    som i detta åhr burit höö 14 palmar
20 Littera B. C. En omfluten slottesholma neder wyd åhn    1 tunna 6 kanlandh    
    bär höö    1 palm
21 Littera  B. En slottes swjdia norr om åkerhagan 2 tunna   10 kannlandh
    bär höö    1 palm    3 alnar
22 Littera  A. En ofruhtbar och stubbig swydia    2 tunna   34 kannlandh
    moss höö    6 alnar
23 Littera  B.  Wydh Markum åhn en skougwaxt slott    48 kannlandh
    moss höö    5 alnar
24 Littera  A. Jnnom Ny åkerhagan slotteslandh    52 kannlandh
    bär hårdwals höö     10 alnar
25 Littera  C. Dito. En slott wyd Markum åhn af ringa wäxt 29 kannlandh
{26 Littera  D. En aldheles odugligh swidia i åhr afslagen.
{27 Littera  B. En swydia Dito höö     10 alnar    32 kanlandh
{28 Littera  B. Dito en vthwäxter swjdia 10 alnar    af 2 Tunne    18 kannlandh
{29 Littera  C. En slottes swydia wjd Walmsio åhn     1 tunne    8 kannlandh
        bar höö    10 alnar
{30 Littera  D. Wijd sama åå    15 alnar    26 kannlandh
{31 Littera  C.Dito  5 alnar    26 kannlandh
{32 Littera  A Dito wyd åhn     8 alnar    1 tunna    13 kannlandh
{33 Littera  D. Dito wydh åhn    6 alnar    17 kannlandh
{34 Littera  D och E. Dito oslagen slott
{35 Littera  A. En ofructbar slot  12 alnar    2 tunna    46 kannlandh
{36} Littera  C. Twenne swydior stubbiga
{37} och vthwäxta    6 alnar  i widden  3 tunna   22 kannlandh
{38 Littera  E. Wydh Wambsiön en myrslott á 93 kannlandh
bär höö allenast    4 alnar
Summa på all höwäxten till denna by 20 palmar    5 alnar

(Nummer 26 till 38 inom klammer med texten:)
Desse engar ligga alla i sin rätte dihl? med byen

(Text under nedre kartbilden:)
Till denne by finnes goda qwarnställen jempte byn
lytet fiskie vtj Wambsiön, nödtorfftigt muhlbete wedbran
och annor tarfskoug vndantagand timber och näfwerskoug
flere appertinentier finnes intet till denna by som notable äre

Matthias Busch

(Text på övre kartbilden:)
Skougs skildna vtj Myrbrädden
 Gröde skoug tager wydh
Wambe agor taga wjdh
Lilla Wamb siön
Backe skough
Wambsiö åhn
Gröde
Vthanskoug tager wjd
Nylands ägor
Markum åhn
Dynäs
Backe ägor
Miälloms ägor
Schala ulnarum

(Text på undre kartbilden:)
Wamsiö åhn
Markum åhn
Gröde ägor taga wjd
Backe ägor taga wjd
Wambe åhn
Nylands ägor taga wjd

Schala ulnarum