X2_019

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vtöfwer Kiähls by <och Dahls by> vthi Wybyggierådh sochn och Nordin-
grå giäld vtj Ångermanlands Södre Contract affattadt Anno 1695 af (namnet längst ned på kartan)

(Text till vänster:)
Kiäähls by bebor nuför tyden fyra bönder den första
Littera  A. Johan Pärsson skattar 8 2/5 sälandh    Littera B. Oluf Johansson 6 1/10 sälandh
Littera C. Daniel Olufson         7 1/4      "         Littera D. Erich Erichsson 7 ½ salandh
Summa 29 sädeslandh sedan byn åtniutit twenne förmed-
lingar
Åkeren, wydh byägornas aftagande, befans till sina jordemohner
och ägenskaper som följer
Numero    Qvadratalnar       Tunna    Kanna
             Leera med mojordh                                   Summa
1            35720                        2         30 3/4         Qvadratalnar    Tunna    Kanna       
2            4727                          -         19                40447                 2            49 3/4
3           Leermyllan med klappor                           23312                 1            37 1/4
             Sandh med mojordh
4            36642                        2        34 ½
5            60423                        4        17 ½
6            1872                          -        7 ½
7            924                            -        3 3/4               
8            6642                          -        26 ½
9            976                            -         4
10          5928                          -        23 3/4
11           3100                        -        12 ½
12           3952                        -        15 3/4
13           5170                        -        20 3/4
14           1800                        -        7 1/4
15           1749                        -        7
16           5332                        -        21 1/4
17           5269                        -        21 
18           4560                        -        18 1/4
19           5492                        -        22
20          11220                       -        45                                         Tunna     Kanna
21 Linde 3420                        -        13 3/4            164471            11            42
                                    Summa summarum            228230            16            17
22} Slotteslandet innom åkerhagan består mästadhels af
23} sandgrund ½ part der af hårdwall den öfriga dehlen häre-
24} backar, med en sänk myra som bär litet mosshöö och kan
25} allenast bärgas i torra åhr, dock kan bemälte myra
26   medh föga kosta vthdykas, hela widden bestyger till 39 tunlandh
     som för detta åhr af sigh kastadt höö tillhopa 22 palmar.
27 En lyten äng innom åkerhagan wåter och mossigh á 1 tunna    14 kanlandh
    bär mosshöö     1 palm
28 Stor änget sydländt och wått, befinnes i widden 11 tunna   17 kannlandh
    bär ängeshöö medh mycken mossa blandat.    7 palmar
29 Littera B Slottes täppa af sandgrund     10 kannlandh
    bär höö    6 alnar 
30 Littera A och B en nytt vphuggen slottesswjdia stubbig och ey än till
    fult bruuk kommen, bär höö 21 alnar af widden 1 tunna    43

(Högra spalten:)
Numero
31 Littera C och D. Slottesswjdia á 39 kannlandh
     bär höö 21 alnar
32 Littera C. Slott sandig    9 alnar höö af 27 kannlandh
33 Littera A. B. sandig slott     52 kannlandh
    bär smått hårwalshöö     18 alnar  
34 Littera C. Slott wyd Norfiärden sandigh
    bär smått höö    10 alnar af 30 kannlandh
35 Littera  A. B. Slott Dito 15 alnar ho af 1 tunna 11 kannlandh
36 Littera C. D. Slott wjd Daals bäcken    37 kannlandh
    bär smått höö    16 alnar
37 En samfält slott, Dalsslotten kallad
    bär höö 1 palm af 4 tunelandh
38 Littera B. Dito 9 alnar af 46 kanlandh
39 Samfält kiärslott wjd Nortiärn
    bär mosshöö 1 palm 3 alnar af 1 tunna   8 kanlandh
40 Littera D. kalfhaga
41 Littera A. kalfhaga
42 En vthhuggen backa innom åker
    hagan af sandh och leera blandat
    grunden doglig till åker största
    delen.
43} medh skoug bewäxta tracter
44} innom åkerhagan stenige
45} och obeqwäma både till åker
    och ängh

(Text mellan kartbilderna:)
Hummelgårdar
Johan Parsson qvadratalnar    182
Oluf Johansson                        220
Daniel Olufson                        422
Erich Erichsson                        200

(Text på höger sida:)
Numero 46. En vthhuggen swydia medh rågsäde sådder
     doglig till slotteslandh
Numero 47. En bärgachtigh skougs tract emella Nor-
    fiärden och byn emellan bärgen och siöstranden
    godt muhlbethe och något rödningsskoug.
Skougen är wäl i widden mycket stor dock lyk-
wäl bärgachtigh, dock finns godt muhlbethe i dalar-
na medh all annor tarfskough lyten rödningsskog.
Små sqwalteqwarnar som icke uthan höst och
wår kunna brukas.
Fiskie är till denna by nogh beqwämbligit och
nära förhandh på den wästra sydan ohm byn
utj Norfiärden så wäll som på den östra sydan
vthi stora hafsiön, dock i detta åhr båthade
det ey stort så wähl här som wydh
andra ställen.
Uthi Daahls by skatta
nu förtyden 6 bönder ifrån Kiähl
Johan Parsson 3/4 sälandh Oluf Johansson
2/5  "  Daniel Olufson 1. Erich Erich-
son 1 säland, och jfrå Kiäxun
Samuel Nilsson ½ och Oluf Pär-
son ibidem ½ sälandh. Summa 4 säland
förmedlat 14 ½ att hehla Daals
gambla byskatt bestigit af ålder
till 18 ½ sädeslandh.

Daals åker består aldheles af
sandjordh.
                          qvadratalnar  Tunna  Kannlandh
Numero 48 Lin- {6664               -        26 3/4     
Numero 49 de    {13125            -        52 ½
Numero 50          1750              -        7
Numero 51 lin-  {21808            1        31 1/4
Numero 52 de   {1210              -        4 3/4
Numero 53        5250               -        21        summa    tunna   kannlandh
                                                                        49807    3          31 1/4
            Transport  49807   3 (tunna)   31 ½ kanlandh
Numero 54 Lind   7162        -             28 3/4                                 
Numero 55           8631        -            34 ½
Numero 56 Lind    750         -             3 
Numero 57            1875      -             7 ½ 
Numero 58 Lind    2794       -            11
              59 Lind    8100       -            32 ½
              Summa    79125     5            36 ½
 
Numero 60} Slotteslandet till Daals vthby är alt sammans innom
Numero 61} åkerhagan häfdat. Jordemohnen af sand, och bestjga i widden
Numero 62} till 11 ½ tunnelandh mehrendels hårdwall, medh en lyten
    wåtachtig änges tract jempte Dals bäcken som för dätta
    åhr burit höö sammanrächnadt med thet höö af linden fal-
    lit 13 ½ palm 2 dehlar hårdwals höö och 3die dhelen ängeshöö.
Flera appertinentier finnas intet till denna by vn-
dantagande skougen som består af continuerlige bärg
med några dalar whar utj wäxer något muhlbete,
och är skougen ey annat doglig till än wedbran och i
dalarna något rödningskoug.
NotaBene Bärättas och att byägorna till Daahl är så frostnämbt
att aldrig någon åbo blifwit där besuthen för missväxt
skull, hwarföre är största dehlen till fäbod anslagen.

(Text på vänstra kartbilden:)
Käxe ägor taga wydh
Nor fiärden
Kiähls bärget
Sunds byskoug tager wyd
Kiähls bäcken
(Text övre lilla kartbilden:)
Daals bäck
(Text övre lilla kartbilden till höger:)
Daals bäck
Dalsbyn
(Text kartbild nere till höger:)
Käxe
Kiäxe ägor taga wjd
Daals bäcken
Daal
Dalssiön
Meskoug rösen
En steenhög
Daals skougen
Gålmyrbärget
Nätra sochn rå tager wjd
Norfiärde
Kiääls by
Kiähls bäck
Gyltan
Allmänning för boskapz bethe
Sunds by
Sunds ägor taga (texten fortsätter på kartbilden under:) wid
Skilna i skougen effter gammal härmning
Nor kiärn
Nor wjken
(Text nedersta kartbilderna:)
Miältösundet
Schala ulnarum
Miältöhögden
wid
Miältöhn
Aspön
Kiärring holmen
Vthöhn tager wydh
Nortiärn
Matthias Busch
Schala ulnarum