X2_020

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer vthbyn Wärns vthi
Wybyggerådh sochn och Nordingrå giäld utj Ångermanlandhs
Södre Contract affattadt Anno 1695

Schala ulnarum

(Text till vänster:)
Vthbyn Wärns hafwer af ålder
legat i skatt för 12 sädeslandh, men
wydh sista förmedlingh fått afgift
8 sädeslandh att allenast 4 sädeslandh i behåll äre
som följande bymän skatta före
nämbligen Johan Mårtensson i Gemu-
sta
1 9/10 sädeslandh Oluf Erichsson i Docksta
2 1/10 deslandh. Summa på nya skatten 4 sädeslandh
byägorna befinnas af följande
vilkor
Uti öpen åker mojordh
Numero    Qvadratalnat   Tunna  Kannlandh
1                10758                -        43
    Gamla linden
2                16663                1        10 3/4
3                1548                  -        6
4                2540                  -        10 ½
5                4413                  -        17 3/4
  Summa   36022                2         32 kanlandh
6} Slotteslandet af sand-
7} grundh är största dehlen
8} skougwäxt och tort
    i widden 5 tunlandh 40 kanlandh
Som till hopa med före-
nämbde gamla linden af sigh kastadt höö för detta åhr
in alles 3 palmar smått hårdwals höö
9. En slott wyd Röwyken torr och ofruchtbar
10. Dito en lyten slott, som tillsammans medh den
före bestyga i widden till 1 tunnelandh
bära höö tillhopa ½ palm

(Text till höger:)
Wärnsskough är dogligh till
wedbrand och all annor huus
tarf, rödningsskough föruthan
något tort muhlbete
Fiskiewatten finnes på bägge
sydor om byn uti opna hafzsiön
till öfwerflödh, och nära förhandh
medh vthrodden till strömmings
fiskie
Inga qwarn ställen eller flere
appertinentier

(Text på kartbilden till vänster:)
Röwy- ken
Wålkalbärget
Wärns
Storholmen
Wärns vdd
(Text vid kartbilden i mitten:)
Desse engar äro belägne wid Rödwyken
wästerst på Wärns skoug 2700 alnar
från byen
(Text på högra kartbilden:)
Wärns vthbyn
(Text nedtill:)
Scala till skougen
Af Mattias Busch