X2_021

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vtöfwer Öfwerdaahls by
vthi Wybyggierådh sochn och Nordingrå giäldh vthi Ån-
germanlands Södre Contract, affattad Anno 1695

(Text till vänster, överst:)
Öfwerdaahls by hafwer för
tyden 3 åbor. Littera A Lars Andersson
skattar 6 sälandh Littera B Erich Nilsson
skattar 8 3/4 sälandh Littera C Nils Olufson
5 ½ sälandh. Summa 20 sälandh. Sädan
byn åthniutit 6 3/4 sälands af-
gift som tillhopa rächnadt
medh den nya skatten
bestyger till 26 3/4 sälandh.

(Texten fortsätter till vänster under kartbilden:)
Byägorna äre vthrächnade i tunne
och kannelandh á 14000 qvadratalnar
tunnelandet, och befinnes, åkeren
af enahanda jordemohn, nembligen
Leera medh mojordh blandat
som vthwjses
Numero   Qvadratalnar   Tunna    Kanna        Qvadratalnar    Tunna  Ka-na
1                19173                1            20 3/4    }       
2                1352                  -            5 ½         } 
3                1288                  -            5             }
4                40409                2            49 ½       }
5                8761                   -            35           }
6                3607                   -            14 ½       } (Text inom klammer från 1 till 10:)
7                7566                   -            30 1/4     }  97586               6        54 1/4               
8 Linden     3882                  -            15 ½        }
9                10503                 -            42            }
10              1045                   -            4 1/4        }
11 Linde     11371                -            45 ½
12                5974                 -            24
13 Linde    {3894                 -            15 ½
14              {3744                 -            15
15            12750                   -            51        } (klammer från 11 till 20, summerar:)
16 Linde    2283                   -            9                75580                5        22 1/4
17            3600                    -            14 ½
18            24388                  1            41 ½
19            4286                    -            17
20            3290                    -            13 1/4
                                                    Summa            173166              12        20 ½
21} Grääswallen innom åkerhagen är
22} af hårdwall och samma jordmohn
23} som åkeren medh härebackar
    som innehålla 1/3 dehl dher af, bestyga
    i widden tillhopa    28 tunlandh
24} Sampt twenne stycken kiäräng                                                                        
25} som icke uthan största kostna kunna
    vthdykas, och giöra fördhenskull jmedlertjd
    åkeren medh dess vpstjgande dimba stor
    och kiöld stor skada, widden tillhopa 12 tunlandh

(Text till höger om spalten, med klammer mellan 21 och 25:)
Som tillsammans
af sigh kastadt höö
för detta åhr 28 palmar
½ part godt hårdwals
höö dett öffrige mosshöö
medh hära

(Text ovanför:)
Hummelgårdar
Littera A     qvadratalnar    {105
                                            {196
Littera B                              {144
                                            {50
Littera C                              {187

(Text högra sidan:)
Slottar nor om byn
                                                               Kanland        höö            
Numero 26 Littera En lyten slott á          12                         6  alnar
Numero 27 En samfält slott      2 tunna   35       2 palmar  14 alnar
Numero 28 Littera A Dito                      32                       6
Numero 29 Littera B Dito                      45                       12
Numero 30 Littera C Dito                      37                        8 
Numero 31 Littera B Dito                       46                       12
Numero 32 Littera B Dito En ljten fruchtbar 3 ½                6                      
Numero 33 Littera C Dito                        12                      6
Numero 34 Littera C Dito                        9                        6
Numero 35} Twenne rågswjdior doglige
Numero 36} till slotteslandh när stubbarna
        begynna att ruttna  
Numero 37 En dogligh slott söder om
byn wydh Nylands bäcken som een
Nylands byman till sigh förpantat,
men nyligen af wårdzlösheet öde-
lagdht samma slott innehåller i widden
2 tunlandh 16 kanlandh och synes wara täm-
meligh fruchtbar, om han eljest blefwe
häfdader
J skougen finnes till bemälte
by nödtorftigt muhlbete huustimber
och allanoor tarfskough dock intet
till salu
Jntet fiskie hwarken wjdh sielfwa
bohlbyn eller finnes några skougz-
siöar; qwarnställen äre nära för
handen så wäll hemma wydh byn
som näst omliggiande åhar
summa på all hööwäxten 30 palmar 22 alnar

Af Matthias Busch

(Text på lilla kartbilden- skogskartan- uppe till vänster:)
Dals bärget
Trållbärget
Vthanskoug tager wjd
Horn watn
Dalsboledet
Doter Dahls bär- get
gott muhlbete
Nylands byskoug tager wjdh
Kiern bärget
got muhlebet
Öfwerdahls by
Faax tiern
Nyland
Sörjälsta skoug
Hallbärget
Sörjälsta by skoug tager wjdh
Schala ulnarum

(Text högra kartbilden:)
Nylands ägor taga wydh
Söder Jäl- sta ägor taga wjdh

Schala ulnarum