X2_022

(Rubrik:) Geometrisk afritningh vtöfwer Myre by vthi Wibyggierådh sochn
och Nordingrå giäldh vthi Ångermanlands Södre Contract
Affattad Anno 1695

(Text till vänster:)
Myre förmedlat by besitter en bonde
Päder Pädersson benämbd som effter för-
medlingen skattar 8 ½ sälandh, förmedlat
3 ½, att hehla den förriga skatten bestyger
till 12 säland. Byåkeren medh dess tilly-
dande ägor befinnes som följer, nembligen j åker
qvadrat alnar 74604 i tune och kannelandh
vthrächnat á 14000 qvadrat alnar tunlandet 5 tunnor
18 1/4 kannor

Numero    Leera            Tunna        Kanna      Tunna    Kanna
1 qvadratalnar  11668        -            46 3/4           
2                       8514          -            34
3                       5068          -            20 1/4
4                       8019          -            32
5                       4948          -          19 3/4
6                       11109        -          44 ½
                     Summa Qvadratalnar 49326        3        29 1/4
7 Leera            7539         -            30   
8 sandh            5233         -            21
9 blandat         270            -            1
                Summa qvadrat alnar   13042          -        52
10 Sandh        2652         -            10 ½
11 med           2874         -            11 ½
12 mojord      5129        -              20 ½
13                  1581        -             6 ½
               Summa qvadratalnar   12236          -           49
                         Summa Sumarum 74604        5        18 1/4  
14} Slotteslandet innom åkerhagan består ½ dehl
15} af härebackar som bara ey annat höö än hära
16} och ½ dehl af een kiärräng mycket sanck som
    tillfogar åkeren skada giöra tillhopa 19 tunland
    och ey af sigh kastadt mehra höö för detta åhr
    än 7 ½ palm, 2/3 dehlar mosshöö och 1/3 dehl
    hära
17 Een gammal slottesswydia öster om byn
    af föga wärde á 1 tunna 6 kanland bär höö 4 alnar
18 En stenigh slott öster wydh Norfiärden á 1 tunnland
    44 kanlandh bär höö 8 alnar
19} Steenbackar emellan åkerstyckerna o-
20} dugliga
21}

(Text till höger:)
Hummelgårdar
Qvadratalnar
Numero 1    60
2                  88 
3                  77
    Summa   225 qvadrat alnar           

(Text längst ned till höger:)
Skougen till denne by är myckit
bärgachtig och steenigh till föga tingh do-
gligh vndantagande till något timber
wedbran och muhlbethe föga näfwer skoug
och rödnings skough; fiskie watn finnes
wähl till öfwerflödh så wähl hemma wjdh
byn vthi Norfierden, som wydh andra
vthrodder, dock j detta åhr altsammans
af ringa Jmportance wjd denna by så
wähl som vppå flere ställen der omkring
belägne.
Qwarnställen finnes och ey långt ifrån
byn vthi Nääsåhn, dock tillhörige näst-
liggande byar.

(Text på stora kartan:)
Gärmusta ägor taga wydh
Nääs by ägor taga wijdh

(Text lilla kartan till höger:)
Germesta tager wjd
Myre by
åker och eng
Nääs by skoug tager wijd
Myre tiärn
Norre fierden
Lillholmen
Storholmen
Wåhl kase
Wärns ägor taga wjd

Schala ulnarum

Denne eng ligger
i sin retta dystans från
byen

Denne enghs situation
wysas på skougs chartan
numero 18
Norrefierden

(Text i nederkanten:)
Af Matthias Busch
Schala ulnarum