X2_023

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer Tårna by vthi Vhl-
ångers sochn och Nordingrå giäldh vthi Ångermanlandhs
Södre Contract affattat Anno 1695

(Text till vänster:)
Tårna by hafwer af ålder legat
i skatt för 44 ½ sälandh, men wydh den
förre förmedlingen niutit afgift 14 ½ sälandh
att sedan allenast i behåll blifwit som
följande bymän skatta före    30 säland
och således sin andehl hafwa Littera A be-
falningzman Erich Crusell 20 sälandh
Littera B Olof Samuelsson 10 sälandh
Summa 30 sälandh. Byåkeren är befunnen
af en jordemohn nembligen achtigh leera
och bestyger till qvadrat alnar i widden
á 14000 berächnadt vppå hwart tunneland
som här effter specificeres.

Numero     Qvadratalnar   Tunna     Kanna    Qvadratalnar      Tunna        Kanna
1                4071                                16 1/4
2                3395                                13 ½
3                3325                                13 1/4
4                3078                                12 1/4
5                7106                                28 ½
6                10486                              42 
7                6820                                27 1/4
8                1809                                7 1/4
9                15800                1            7 1/4
10              23489                1            38                                 
11             12369                               49 ½
12             9054                                 36 1/4
13            10034                                40
14            9765                                  39
15            11729                                47
16            6814                                  27 1/4
17            11224                                45
18            4919                                  19 3/4
19            2538                                  10
20            5593                                  22 ½
21            3888                                  15 ½
22            9260                                  37
23            19779               1                23
24            5300                                  21 1/4
25            962                                    4
                                                    Summa        202607            14        26 ½

(Text till höger om spalten:)
                                              Transport       Qvadratalnar       Tunna     Kanna                
                                                                        202607            14            26 ½
    Nyåkrarna af lera
Numero  Qvadratalnar  Tunna       Kanna
26            4888                                19 ½
27            2002                                8
28            2077                                8 1/4
29            13342                              53 1/4 
30            2856                                11 ½    Summa  25165    1        44 ½
                                Summa på all byåkren
                                                                                227772    16      15
    Gamla linden innom stora åkerhagan hwars
    jordemohn består af wattulera
31            21108            1                28 ½    }
32            13524                              54        }    34632            2        26 ½

(Text högra sidan:)
Numer
33} Grääswallen innom stora åkerhagan består af åkerrenar
34} och godh hårdhwall nedan om wägen men på den öfra
35} sydan medh hära blandat jordemohnen af lera, hela
36} widden bestyger till  - 24 tunland såm af sigh kastadt i det-
37} ta åhr 2/3 dehlar hårdwals höö och 1/3 dehl hära tillsammans 25 palmar
38 Höölandet innom den större åkerhagan war största delen
    nyligen vphuggit och ännu medh stubbar och små skough till en
    dehl bewäxt, des jordemohn af hårdh lera á 8 ½ tunland höö 3 palmar
39 Änget är wäl till widden mycket stort men tufwigt och myc-
    ket wåtländt bär mehrendels mosshöö á 18 tunna 36 kanland
40 En dhel af samma äng dels stenig dehls skougwäxt 10 tunland
41 En änges tract vp widh Häggiefiärden af föga wärde
    mossigh och wåthländt i widden 3 ½ tunland
42 En vthhuggen swjdia eller nyrödning stubbig och stenig
    och bärgas höet emellan stubbarnde á   5 ½ tunlandh
Summa på hela ängeswidden 37 tunland 36 kanland
Burit höö tillsammans för detta åhr 23 palmar
43} Twenne stycken fruchtbare kalfhagar jempte byen
44}
Till denne by finnes och dogliga qwarnställen vthi
Tårna åhn som kunna brukas höst och wår enähr watnet vpflöder.
Föga fiskiewatn wjd sielfwa bohlbyen vndantagande
wydh vthrodderna till stora hafsiön.
Tårna byskoug består mehrendehls af gran kiähls skough
dock af sådan wåtländt mark liggiande i Bookleeden?
att den på få ställen kan brukas till rödning skoug vthan
till timber och annor huustarf; finnes och någorlunda
godt muhlbete till nödtorften, föga bark och näfwerskoug
45 En skougs tract neder wyd åhn dogligh till slotteslandh
Flere appertinentier finnas intet till denna by, vthan
det betyges att åkerlandet till Tårna by i synnerheet det
innom stora åkerhagan ligger, är mycket frostnämbdt
som och pröfwas i sanning wara, för de måga under
jorden liggiande kiällesprångh, som förordsaka watule-
ra medh skottleera fast än åkeren medh förswarliga dy-
ken är försedder.
Humelgårdar

Af Matthias Busch

(Text på lilla skogskartan till vänster:)
Åkersiö qwissa är skougs skildnan
Åker siön
Jnwyks skougen tager wjd
Åkersiö åhn
T....? åhn
Jnwyks by
Hägge
Hägge fiärden
Salums skougen tager wijd
Tårna
Vtwyks by äga
Kyriebords ägan
Skiptishaga
Schala ulnarum

(Text stora kartbilden:)
Häggie fiärden
Vthwyks ägor taga wydh
åhn
Salums ägor taga wjd
Kyrkieägorna taga wjd
Schala ulnarum