X2_024

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer Salums by vthi Vhlångers
sochn och Nordingrå giäldh vtj Ångermanlands Södre Contract
Affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Salums by hafwer för tyden fyra å-
bor som tillförende hafwer skattadt tillhopa 43
sädeslandh men wydh sista förmedlingh niutit
afgifth 14 sälandh att nu allenast i behåll är, som
följande bymän skatta före, nembligen Littera A Hu-
stru Margretha 9 4/5 sälandh. Littera B Håkan Johansson
6 3/5. Littera C Hustru Karin 6 3/10. Littera D Johan
Pärsson 6 9/10 sälandh. Summa 29 sälandh
Byägorna befinnes som följer
Åkerjorden af leera
Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kanna    Qvadratalnar    Tunna    Kanna
1                47098                3            20 1/4
2                10593                -            42 1/4           
3                26605                1            50 ½           
4                8510                  -            34 
5                1750                  -            7
6                19047                1            20 1/4
7                2402                  -            9 3/4        116005             8          16
Mojord med lera och
klappor
8                18882                1            19 ½        18882                1        19 ½
Mojord leerblandat
9                5565                                22 1/4
10              4600                                18 ½ 
11              23378                1            37 ½
12              1936                                7 3/4
13              1804                                7 1/4 
14              3360                                13 ½
15              5069                                20 1/4        45712            3        15 
Klappor jord med
sandh
16            5743                    -            23
17            2507                    -            10
18            7633                    -            30 ½
19            1125                    -            4 ½            17008            1        12
                                Summa zummarum            197607          14        6 ½
Gambla linden
af mojordh och sand
grundh
20            14904                1            3 ½
21             2500                 -            10                17404            1        13 ½
                                Summa summarum               215001        15        20
Hummelgårdar
Littera A    200
Littera B    220

(Text till höger om spalten:)
Numero
22} Höölandet innom åker-
23} hagan består af samma
24} jordemohn som åkeren dock
    mycket stenigh iblandh och tufwigh med
25} Twenne kiäräng som kunna inne-
26} hålla en fierdedehl af hela widden, att
    slotteslandet in summa bestyger 34 tunnelandh
    som för detta åhr af sigh kastadt hårdwals
    höö 16 palmar, hära medh mosshöö 9 palmar
27 En lyten äng neder wydh kyrkiebordhs kiärn
    i widden 50 kanlandh bär höö ½ palm
28} Kiär medh biörkskough bewäxt och andra
29} stubbiga swydior af lerachtig jordmohn
30} kunde medh måtteligh kostna vpbrukas
31} till ängh

Af Matthias Busch

(Texten fortsätter till höger nedtill:)
32 Swydielandh i detta åhr i säde stenigt
33. 34. Skougz parker skougwäxta dogliga till åker.
35. En torr och stenigh backa emellan byn och åkerstyckerna
36 En skougs tract innom Lilla Änges hagen dogligt till ängh

Qwarnställen finnas jempte byn vthi Kohlsta åhn som kunna höst och
wår enähr flod blifwer brukas Jntet fiskie ey eller diurfångh
Mycket tort och lytet muhlbethe på silefwa byskougen derföre nöd-
gas bymännerna vpbyggia sigh sammarfäbodar på allmän-
ningen wydh Åkersiön. Des förvthan är skougen ey
annat dogligh till än wedbran
medh litet bark och näfwer
skough etcetera

Schala ulnarum

(Text längst uppe till höger:)
J fäboderna äga Salums byman
en liten inhägnat täck hwar vthin-
nan finnes 2ne små åkerstycken
af sand grundh
                                                Tunna    Kanna    Summa    Tunna    Kanna
Numero 37 Qvadratalnar  2600        -        10 ½   }
              38                        3344        -        13 1/4  }   5944        -            23 3/4
Widden innom samma täckthaga
som i höland består åker-
landet för uthan är 38 ½ kannlandh
som burit höö    24 alnar    

(Text på små kartbilderna till vänster:)
Salums fäbodar
Åkersiön
Åkersiö lyen
godh muhl bete
Åqwissle skougs skilna
Åkersiö barget
Malm bärget
Kohlsta ägor och skoug tager wjd
Tårna skough tager wydh
Kollsta
Finberg kläpp
signum (treuddigt tecken
Salum
signum
Kyrkiebordz ägorna
Vhlångers kyrkia

(Text på stora kartan till höger:)
Koolsta byägor taga wyd
signum  (treudd)
Kåhlsta ägor taga wyd
Kåhlsta åhn
Tåårna ägor taga wydh
Kyrkie bohl kiern
Kyrkiebordz ägorna taga wydh
Signum