X2_025

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer Giethebärgs by Vhlångers sochn och Nordingrå giäld, vthi Ångermanlandz
Södre Contract, affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Giethebärgz by
hafwer tillförende legat
i skatt för 38 sälandh
men wyd sista förmed-
lingh niutit afgifft
7 sädeslandh att nu al-
lenast i behåll blifwer
som bymännen skatta
före 31 sälandh hwar af Littera A
Jon Joensson skattar 12 ½ sälandh
Littera B Johan Danielsson 9 1/4
Littera C Håkan Påhlsson 9 1/4
Summa 31 sälandh. Byåkeren medh alla tillydande ägor be-
finnes som följer
Numero    Leermylla                              Qvadratalnar  Tunna  Kanna
                                 Tunna    Kanna      Summa   
1 Qvadratalnar 8364             33 ½
2                    8072                 32 1/4  
3                    1241                 5
4                    8270                33                25947         1            47 3/4
        Leera
5                    12904              51 ½ 
6                    4235                17
7                    4777                19               21916            1            31 ½
        Leera med klappor
8                   24806        1      43 1/4 
9                  1053                    4 1/4 
10                18701         1     18 3/4          44560            3          10 1/4
    Leera med mojord
11                21988        1        32
12                13564                 54 1/4
13                2444                    9 3/4
14                4583                    18 1/4
15                2375                    9 ½
16                6859                    27 ½          51813            3          39 1/4
                                               Transport    144236        10            16 3/4

(Text i högra spalten:)
No    Sandh leerblandat                              Qvadratalnar  Tunna  Kanna
        Qvadratalnar    Tunna    Transport    144236            10            16 3/4
17            7816                        31 1/4
18            5994                        24
19            3260                        13                17070             1             12 1/4
        Skåttleera
20            -                                                  4365                              17 ½ 
        Nyåkrar
21            2401                        9 ½
22            1976                        8
23            1118                        4 ½              5495                              22
                            Summa Summarum        171166            12            12 ½
24} Höölandet innom den östra åkerhagan är stör-
25} sta dehlen wååtländt och sänckt bärandes ey annat än
26} mosshöö dock 1/3 dehl hårdwall emellan åkerstyckerna
    hehla widden bestyger till 33 tunnelandh
27} Jnnom wästra åkerhagen finnes största dehlen be-
28} stå af härebackar medh några wååta daalar
29} jämpte en lyten ängestract neder wydh Edens
    bäcken á 17 ½ tunnelandh
    Summa 50 ½ tunneland

(Text på höger sida, vänstra spalten:)
Numero 30 Nyakeren medh des slott innom åkerhagan bestyger i widden
till 1 tunneland 16 kanlandh som af sigh kastadt höö för detta åhr
tillsammans medh åkerhöö blandat af de för specificerade 50 ½ tunlandh
in alles 25 palmar 1/3 dhel af hwart slaget hårdwalshöö mosshöö
medh ängeshöö och hära.
Norslottarna                                                                   Tunna    Kanna    höö
                                                                                                                 palm    alnar
31 En Littera B odugligh och skougwäxt slott tillhörig á     3        37            -        8
32 Littera C En dogligh slott nytt vprögder stubbigh         2        38            1       10
33 Littera B Dito en slottesswjdia stubbigh                       1        11            -        16
34 Littera A En slott vthwäxter                                         -        48            -        6
35 Littera B Dito                                                              -        44            -        6
36 Österslottorna Mossig slott Littera C tillhörig              4        52            3        14
37 Littera A Dito                                                             1        46            2        6
38 Littera C Dito                                                             -        40            -        15
39 Littera B En nyrögd swydia                                         -        16            -        16
40 Littera A En slott öster om Gethbärgs siön                    1        27            -        16 
41 Littera A Nyrödning jempt åkerhagan stubbig              2        11            1        -
                                            Summan transport                                   Palmar 36 : 5 alnar

(Text till höger, högra spalten:)
    Slottorna wydh Edens wågen                                    Tunna    Kanna  Palmar  alnar 
Numero                                                                           
42 Littera B En gammal slott dogligh till kalfhaga á           -        43            -        6
43 Littera A Dito en swydia stubbig                                  -        47            -        10
44 Littera C Dito en vthwäxt gammal swydia                   2        52            -        20
    Wästerswydiorna
45 Littera C En slottes swydia stubbig                              1        22            -        20
46 Littera A Dito                                                             -         39            -        8
                    Summa på hela höwäxten till Gthebergs by     palm 38 : 15 alnar
47} Odogliga och skougwäxta backar innom åker- och slotthagarna
48}
Gethebärgs skougen är till widden mycket stor dock största dehlen
öfwer medh hällebärg, finnes lykwäl i daalarna till fylnadh
godt muhlbethe, wedbrandh, timber, näfwer, bark och all annor
tarfskoug till huusbehof; Jnga qwarnställen föga fiskie
vthi Gethebärgz siön etcetera

Kläpp vthby hafwer af ålder legat i skatt för 5 sädeslan
men wjd sista förmedling fått afkortning 4 ½ sädesland att alle-
nast ½ sälandh i behåll blifwit som före nämbde twenne
Gethebärgz bymän sigh emellan, tillyka medh Johan Jon-
sson ifrån Böhlen dehlt och skatta före, hwar sitt 1/8 sadeslandh
summa ½ sadeslandh
Byägorna ära mehrendehles ödelagde, att nu för tyden
intet mehra kan skönjas som i bruuk warit, än som
vthwyses af.
Numero 49 Vhrminnes gamla linden af sandgrund öfwergågne med mossa i wid-
den 1 tunna 41 kanlandh
Numero 50 En skougwäxt slott af samma jordemohn á 45 ½ kanna
Numero 51 En myrslott nor om byägan    15 kanlandh
Numero 52 En myrslott wjd Lokasiön    27 kanlandh
Och emedan som i detta åhr minste dhelen af höet på Kläps
ägor bärgades kunde man intet såklart hööprof giöra, vthan
giordes förslagh allenast att på ofwanstående ägor kunde sam-
blas der alt wäl afslages 3 palmar ½ part hårdwals och den andre
dehlen mossigt ängeshöö
Elljest finnes till denna by goda appertinentier medh fiskie rundt
omkring byn vthi Loka siön, Wambsiön och Bärgsiön och en aldheles
obrukader skough, hwarföre finnes rödningslandh, timber, näfwer,
bark och all annor tarfskough. Qwarställe finnes strax wjd byn
Muhlbethe är wähl intet nu för tyden af något wärde för skou-
gens öfwerflödigheet skull, men kunde gienom rödningar
dogligh förbättras.

(Text under kartbilderna:)
Schala ulnarum
Af Matthias Busch

Hummelgårdar
Littera B Johan Danielsson    120 qvadratalnar
Littera C Håkan Påhlsson        80  -

(Text till skogskartan uppe till vänster:)
Bärgsion
Kläpp skoug
Kläp
Wambsiön
Gethebärghz skoug
Loka siön
Q
Edens by skoug tager wjd
Loka bärget
Edångers by skoug tager wjd
Fäboder
Stor bäcken
Myckelsiön
Gethebarg
Skista skoug
Böhlans skoug
Schala ulnarum

(Text övre kartbilden inom ruta:)
Kläpp
Desse ägor äro
belägna wid Kläpp
och därest Littera P på
skougz chartan wysar

(Text nedre kartbilden inom ruta:)
Denne engar
belägen wid Loka
siön vide Litera Q

(Text till kartbilden i mitten:)
Edens ägor taga wjd
Gethebärgz siön