X2_026

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer Fuchu by i Ullångers sochn och Nordingrå giäld vthi Ångermanlandz
Södre Contract. Affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Fuchu by hafwer tillförende legat i
skatt för 12 sädeslandh, men wydh
sista förmedlingh fått afgifft
5 sadeslandh att nu allenast i beåll
är som den nu waran-
de åboen Nils Jonsson
benämd skattar
före 7 sälandh
Byägor-
na befin-
nas af följande wilkor
        Sandblandat
        lera
Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kanna
1                8673                    -            34 3/4
2                5890                    -            23 ½
3                4816                    -            19 1/4
4                527                      -            2 1/8
5                441                      -            1 3/4
6                436                      -            4
7                1597                    -            6 3/8    Qvadratalnar    Tunna    Kanna
8                1156                    -            4 5/8     23536                1            40 3/8
        Sandjord
9                8220                    -            33 7/8
10             1460                     -            5 7/8        9680                           39 3/4 kanna           
                                                  Summa            33216                2         23 9/16 kanna
11} Grääswallen innom åkerhagen
    består aldheles af härebackar
12} åkerrenarna vndantagandes som
13} äre af samma jordemohn som åkeren
14} hehla widden bestyger till 7 1/8 tunnelandh
    J åhr burit höö 1/3 dehl hårdwall och 2/3 dehlar hära
    in alles 4 palm 10 alnar.
15 En skarp hårdwals slottes swydia öster om siön
    á 1 tunnlandh 7 kanlandh bär höö 15 alnar
16 En vprögder slottesswydia söder om siön
    stubbigh till en stor dehl och stenigh dock wahl wäxter
    á 3 tunnelandh 40 kanlandh bär höö 3 palm 9 alnar lub

(Text till höger:)
Humelgårdh
Qvadratalnar 124

Numero 17} Twenne odogeliga och steniga skougsbackar in-
               18}  nom åkerhagan
19} Skougen till denne by är mycket lyten och
20} bärgachtigh på bägge sydor om Fuchu siön be-
    lägen, och finnes der ey annat än wedbrandh
    till huusbehof knapt muhlbete och ingen annor
    gagnskough intet qwarnställe på byägorna som
    dogligit är, något fiällfiskie vthi Fuchu siön och
    inga flera appertinentier.
NotaBene Byägorna liggia och belägna emellan bärget
och siön så branta att åboen med största möda
kan bruka sin åhrs kiörsäll

(Text på kartan:)
Bärgs udhen
Swjdia byäga tager wijd
Bärgz udhen skildnad
Nordingrå giäld tager wydh
Fuchu siön
Bäckeswans??
Bräcke skoug tager wjd
Daals skougen tager wyd och Nordingrå giäld
En furu medh skurur utj

Schala ulnarum

Af mathias Busch