X2_027

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning vthöfwer Bräcke by vthi Vhlångers sochn och Nordingrå giäld utj Ångermanlands Södre Contract
Affattadt anno 1695

(Text till vänster:)
Bräcke ägor hafwa i gamla tyder <warit> i 3 delte, den första
delen Bräcke kallad hafwer legat i skatt för 12 sädeslandh, ett torp-
ställe Kiägra kalladt 5 sälandh. Dito ett torp Låghrothe nämbdt 3 sälandh
20 sälandh in alles. Sedermehra hafwer byn niutit afgifft på alla desse
ägor tillsammans 5 sälandh att effter nya skatten behållit blifwer
15 sädeslandh. Byägorna befinnes af följande wilkor

Af sandh och mojord blandat
Numero  Qvadratalnar    Tunna    Kanna
1            29771                    2            7
2            10391                    -            41 ½
3            5084                      -            20 ½
4            3040                      -            12 1/4           
5            4453                      -            17 3/4
        Summa    52739         3         43 kannlandh
        Sandh
6            5864                    -            23 ½
7            3680                    -            14 ½
Summa  9544                    -            38 
Summa Summarum 62283    4       25
8} Grääswallen innom den större åkerhagan
9} består af samma jorde-
10} mohn som åkeren och bestyger
    i widden till 2 tunnlandh 30 kanlandh
11 Innom Nyåker hagan befin-
     nes grääswallen tufwigh medh
    hära bewäxt och mosshöö af sand-
    grund wjd 2 tunlandh 8 kanlandh
12 En slott wååtlänter öster om
    åkerhagan 1 tunlandh 36 kanland
    som tillhopa af sig kastadt höö
    ½ part hårdwals och den ofrige dhe-
    len mossigt ängeshöö 5 palm 15 alnar
13 Daals swjdian nyrögder och stubbig
    af lera och sandgrund i widden
    13 tunlandh 34 kanlandh bär höö 1 palm
14} Kiägra torp äga är största delen
15} med skoug bewäxt dock temmerligen
16} gleser att höet emellan tränen
    kan bärgas, och finnes der gamble
    fårrebakkar, men ingen öpen åker
    eller synliga linden, uthan altsammans är
    lagdt till hööbordh under Bräcke. Jordmohnen
    der sammastädes af sand j widden hwar af höö kan
    bärgas 16 ½ tunlandh, som af sig kastadt höö 5 palmar 1 alnar

(Text till höger:)
Numero 17} Låghrothe torpställe är öfwer alt (öfwer alt skrivet 2 gånger och struket)
               18} af en grof och ofruht-
bar sandjordh finnes och af de gambla fororbackar att der warit åker
i vhrminnes tyder, hela widden bestyger till 11 ½ tunneland som ey mehra
höö burit än 2 palmar 18 alnar.
19 En slottesswydia wyd Fuchusiön wählwäxt á 3 tunlandh 15 kanland
    burit godt ängeshöö merendels hårdwalls 4 palmar.
20 En nytt vthhuggen slott jempte den andra á 3 tunlandh 18 kanlandh
    bär höö 1 palm 15 alnar
21} Odoglige backar innom Bråcke åkerhaga
22}
Numero 23 Jnnom östra änges-
hagan odoglig stenig och stubbig
mark.
24. En inhägnad kalfhaga
    stubbig
25} Jnnom Kiägrå åker-
26} hagan ogugligh mark
27} Jnnom Lågrothe
28} åkerhagan steen-
29} rosior och stubbig mark

Till denne by är nära förhand
qwarnställe som brukas kan höst
och wår.
Föga fiskie utj Bräcke siön.
Hwad skougen wydkommer så finnes
der till all huustarf öfwerflödigheet
i synnerheet timber både till huusbe-
hof och salu, öfwer alt rödnings-
skough, godt muhlbete

Hummelgårdar
1 qvadratalnar    80}
2                         60}  
    Summa          140 quadratalnar

(Text på kartbilden:)
Högrothe äga tager wyd
Bräcke siön
Hålls äga tager wydh
Humpz ägor
Swydia ägor taga wyd
(Text på nedre skogskartan:)
Gammal häfd
Jäpling skoug tager vydh
Högrote äga Håls äga
Bräcke siön
Bräcke
Swidia
Daalsbärget
Daals by i Nordingrå sochn tager wyd
gammal häfd
Fuchu siön
(Text i nederkanten:)
Schala ulnarum
Schala ulnarum
Af Matthias Busch