(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer byn Eden vthi Vhlånger
sochn och Nordingrå giäld uthi Ångermanlands Södre Contract
Affattadt anno 1695 af

(Text till vänster:)
Eden vthi Vhlångers sochn hafwer
allenast en åbo Lonardt Pär-
son wydh nambn, som skattar
6 sädeslandh och hafwer bemälte
by wydh sista förmedlingh niutit
afgifft 2 ½ sälandh att summan af den
gambla skatten bestyger till 8½ sälandh.
Byägorna befinnes af följande
wilkor. J leera
Numero    Qvadratalnar  Tunna   Kanna
1                3154                -            12 3/4    }      
2                3793                -             15         } Summa
3                3585                -            14 1/4    } Qvadratalnar  Tunna    Kanna
4                2754                -            11          }    15135            1            4 ½
5                1849                -            7 ½        }

(Texten fortsätter under skogskartan:)
Leera sandblandat
                                                                         Qvadratalnar  Tunna   Kanna
6            14096            1            1/4 kanna        14096            1            1/4 kanna
        Sandjordh
7            2193              -            8 3/4        }
8            1224              -            5              }
9            2226              -            9              }       9367             -            37 ½      
10 lin-}  3568              -            14            } 
    de  }                                                      }
11           156              -             3/4           }
                                                        Summa    38598            2            42 1/4 kanna

(Text till höger:)
Numero 12} Gräswall innom åker-
              13} hagan befans af samma
              14}   jordemohn som åkeren
            med en kiär-äng mitt in vthi
            emellan åkerstyckorna, och bestyger
            widden till 7 1/4 tunnelandh som af
            sigh kastadt höö i detta åhr 5 palmar
            2 dehlar hårdwalshöö och 3die dhelen änges-
            höö.
Numero 15 En kiär-äng nordan för byn sänker och
    mossiger á 2 tunnlandh 30 kanlandh
Numero 16 Dito en myrslott länger norr emot Edensbäcken á 2 tunnelandh
Ofwan stående bägge kiärängh hafwa i detta åhr af sigh kastadt
myrhöö mossigt medh små starr blandat 3 palmar
Numero 17 En slott nordwäst om byn á        48 kanlandh     } Bära hårdwals höö
Numero  18 Dito en                      1 Tunna  14 kanlandh     } mossachtigt 2 palmar
Numero 19 En dito                                      42 kannlandh   } tillsammans
Numero 20 En dito                        1             2 kannlandh    }  
Numero 21 En myrslott på den wästra sydan om Myckelsiön emellan
    Storbäcken och Tannbäcken á 3 tunland bär myrhöö 2 palmar
Numero 22. 23. Odoglige skougstracter innom åkerhagan
Numero 24 En råghswjdia stubbigh och stenigh
J skougen finnes godt muhlbethe med allan den tarf som till huset
behöfwes dock intet till salu, något fiskie vthi Myckelsion och Edz
kiarn. En lyten qwarn wydh byn som intet kan brukas vthan alle-
nast om wåhren när fiellwattnet vpflodar Edzbäcken etcetera

(Text på skogskartan till vänster:)
Jnwjks fäboder och skoug tager wjd
Tann bäcken
Stor bäcken
Gethebärgs faboder och skough tager wjd
Myckel siön
Eden
Skista ägor
Schala ulnarum

(Text högra kartbilden:)
Myckelsiön
Edz siön
Edz kiärn
Gethebärgs ägor taga wydh

(Text nedtill:)
Hummelgårdh
1 styck á 182 qvadratalnar

Schala ulnarum
Mattias Busch