X2_029

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vthöfwer Jeplinghs by vti Vhlån-
ger sochn och Nordingrå giäld vthi Ångermanlandhs Södre Contract
Affattadt Anno 1695

(Text till vänster:)
Jeplinge by hafwer för tyden twenne åbor den för-
sta Littera A Hindrich Matzson skattar 8 8/5 sälandh. Littera B Oluf Pärsson
7 3/5 sälandh. Summa 16 sädeslandh som tillhopa medh 6 sälands för-
medling bestyger till 22 sälandh. Byägorna befinnes af följande
wilkor
Åkeren af
ler- och sandmiuna
Numero    qvadratalnar  Tunna   Kanna
1            20994                1            28
2            5567                  -            22 1/4 
3            1369                  -            5 ½
4            4356                  -            17 ½
5            266                    -            1
6            9324                  -            37 1/4    Qvadratalnar  Tunna  Kanna
7            2880                  -            11 ½       44756             3            11
           Lera sandblandat
8            6864                 -             27 ½  
9            4950                 -             19 3/4
10          3666                  -            14 3/4
11          2058                  -            8 1/4
12          968                    -            4
                                        transport
Numero    qvadratalnar  Tunna   Kanna
13            1650                -            6 ½
14            1464                -            5 3/4
15            2325                -            9 1/4    Qvadratalnar  Tunna  Kanna
16            4557                -            18 1/4      28501            2        2 kannor
            Lera
17                                                                  2809            -          11 1/4
        Wattulera
18                                                                  10121          -          40 ½
        Sandh
19                                                                  3034            -          12
                                                   Summa        89221         6           20 3/4 kanna
Nyåkrarna af sand
och mojordh
Numero    Qvadratalnar  Tunna   Kanna
20            10120                -           43 ½
21            740                    -            3        }
22            3233                  -            13      } 
Summa     14093                 1        ½
Hummelgårdar
Littera A Qvadratalnar 120
Littera B    -        100
Summa    220

(Text till höger:)
Numero 23. Slotteslandet innom den wästra åkerhagan
består af miuna, dock mycket stenigt och rysblan-
dat i widden 13 tunneland burit hårdwalshöö 6 palmar
24. Östra åkeren torr och ofruchtbar emellan åkerstyc-
kerna men på sydorna mycket wååtländt bäran-
des allenast mosshöö á 10 tunlandh hööet 4 palmar
25. En stor myra innom samma åkerhaga som til-
fogar åkeren stor skada och enär wåta åhr är
som i åhr warit intet kan afbärges
i widden 8 ½ tunnelandh.
26. Den södra nyåkeren hafwer innom
hagan slåtterlandh jempte åboen
till 1 tunlandh 9 kanlandh bär härehöö 16 alnar.
27. En lyten instängd slått jempte åker
hagan á 18 kanland    - 4 alnar.
28. En ljten swjdia wjd östra åkerhagan
á 17 kanlandh 4 alnar
29. Dito en stubbig swedh öster om hagen
i widden 1 tunlandh 36 kanlandh    10 alnar
30. Norra nyåkeren hafwer slåttesland
innom åkerhagan 22 kanlandh bär 8 alnar
31. En hårdwalsäng neder om wästra åkerha-
gan wjd Jeplingesiön á 4 tunlandh 16 kanlandh  4 palmar 12 alnar
32. En skougs slott wäster norr om åkeren á 52 kanlandh  10 alnar
33. Dito en slottes swydia 50 kanlandh    10 alnar
34. En slottesswydia wyd Lydssiön 1800 alnar norr om byen
mossig och illa wäxt  34 kanlandh    10 alnar.
35} Twenne stycken fruchtbara kalfhagar bredewyd byn.
36}
Vthi skougen finnes allehanda tarf till huusbehof, som
är timber, bark, näfwer, löf, rödnings och annor gagnskoug
godt muhlbete, något fiällfiskie utj Jäplinge och Lyds siögar
intet dogelit qwarnställe etcetera

Af Matthias Busch

(Text vänstra kartbilden:)
Lydhs siön
Siöwiken skogskilna
Nyla<n>d
Nyland kiärn
Jeplinge siön
Jäpling
Bräcke skough tager wjdh
Stormyrbärget
Aldens skoughs ägor i Skougs sochn tager wyd
Daals bärgen
Bärgsidden skougskilna

Schala ulnarum

(Ingen text till inägokartan)

Schala ulnarum