X2_030

(Rubrik:)
Geomet(r)isk afrytning vthöfwer Wyksätter by vtj Ångermanlands Södre Contract
och Vhlångers sochn utj Nordingrå giäldh. Affattadt Anno 1695.

(Text till vänster:)
Wyksätter by hafwer för tyden twenne
åbor Littera A Johan Pärsson och Littera B Pader Pärsson som
skatta hwar sina 6 sädeslandh tillhopa 12 sädeslandh sedan byn åth-
nutit förmedlingh 7 ½ sädeslandh. Summa på den gambla skatten 19 ½ sädeslandh.
Byägorna vthrachnade i tunne och kannelandh á 14000 qvadratalnar
tunnelandt befinnes som följer.
Byåkeren af mojord lerblandat
Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kannlandh
1                25948                1            47 ½        }
2                13112                -            52 ½        }
3                11864                -            47 ½        }
4                8876                  -            35 ½        }
5                2107                  -            8 ½          }
6                6464                  -            26            }
7                4277                  -            17            }
8                4849                  -            28            }
 Summa     77497                5            38 ½ kannor
NotaBene Resterar 2 nyåkrar
(Text inom klammern mellan 1-8:)
Numero
9   } Slotteslandet emellan åkerhagan
10 } och qwarnbäcken består af samma jor-
11 } demohn som åkeren, dock stenigh ibland
12 } och tufwig dess widd 22 tunnelandh
    som i åhr burit höö 16 palmar tmå dhelar
    godt hårdwalshöö det öfrige mosshöö
13 Noränget tort af ringa hööwäxt á 3 tunnelandh
    13 kanlandh bär smått ängeshöö 1 ½ palm.
Numero 14 En vthhug-
    gen slottesswjdia
    af doglig jord-
    mohn både till åker och äng
    dock mycket stenigh, stubbig
    och största dehlen
    orögder i widden
    5 tunlandh 12 kanlandh och
    samblas höö emellan
    stubbarna 2 ½ palm.
15 En vthhuggen swydia som i åhr
    warit rågsäde doglig till äng dock mycket stenigh
16 Dito en swjdia sandigh och torr hwarvthinnan samblas
    höö här och ther emellan stubbarna till ½ palm.

(Text mellan kartbilderna:)
Hummelgårdar
Littera A Qvadratalnar 36
Littera B Dito    30
Summa            66

(Text till höger:)
Numero 17 Stormyran sanck och mossigh kan i torra
    åhr bärgas höö vthaf, men i detta åhr för den rägn achtiga
    andtjdens <skull> oslagen, hehla dess widd som reda vthhuggen är
    6 tunlandh 17 kanlandh
NotaBene Denna myra tillfogar byn stor skada gienom sta-
digh vpstygande dimba och der af forordsakad frost att
sädeswäxten i bemälte by i få åhr blifwer oskadder.
Numero 18 Ett stubbigt rödnings landh innom åkerhagen
Numero 19} Stenige och skougwäxta backar innom åkerhagen
20              } odugllige bade till åker och ängh
21              }
22              }

(Text nere till höger:)
Till denne by är något fiskie
vthi Wyksätter siön
En lyten sqwalteqwarn innom
åkerhagan som kan brukas höst och wåhr
Skougen är wäll till widden myc-
ket stor dock består största dhelen
af hällebärg odogligh och ofrucht-
bar mark wharföre finnes
der lytet och tort muhlbete. All
annor tarfskoug till huusbehof
nogh ymnigh, vndantagande
rödnings skoughen som är odoglig

(Text på skogskartan till vänster:)
Högkiähl bärget
Biärtra skoug
Salt siön
Skougs sochnerå
Gethwalskläppen
Gethwals siön
Steenrössia
Ödz skoug tager wydh
Kallsta skoug tager wydh
Lillkiäls barget
Wyksätter
Wyksätter siön

Schala ulnarum

(Text högra kartbilden:)
Wyk-sätter siön
NotaBene
Kallsta aga tager wydh
Ödz skoug tager wydh

Schala ulnarum

Af Matthias Busch