X2_032

Geometrjsk Afrytning öfwer Skahl-
sta by som består af 3ne Skatte crono-
hemman tillyka med ett engh Swigsta wydh nampn whilken ängh
är underlagt ofwan förberörde by, denne by och äng äro belägne
uthi Ångermanlandz Södra Contract Noora pastorat och sochn afmätte
Anno 1695 af Nils Spohle
Denne byes proportion är för tyden sållunda nembligen
Nills Nillsson skattar i Skahlsta 6 1/4 sehlandh i Swigsta 2 1/4 sehlandh
Jon Nillsson skattar                  4 selandh                       1 1/4 sehlandh
Johan Olofson har                    4 sehlandh                      1 sehlandh
Summa                                  14 1/4 sehlandh                4 ½ sehlandh

Notarum Explicatio

Numero                                                                                   Åkerland             Engesland          Höö
Till denne by fins åker af 2ne slags jordemohner nembligen    Tunor     Kannor     Tunor    Kanor    Pallmar
1. En dehl består af någorlunda godh och bärande leer och
sanmylla som till heela
byen belöper i tunnlandhs tahlet öfwer alt af bohl byåkeren      8        42 7/8
2. Den öfriga åkren består af röd sanjord dehls torr och
syrländt wilken ey annor-
lunda kan skattas än för swag och ringa bärande,
och innehålla till heela byen                                  -                             42
Wahrest nembligen i förestående tunlandhs thal och jord
bymännerna äre dehlachtiga effter proportion.
Engeslandet
3. Enges slotten som inom åkerhagan är belägin består
öfwer alt af hårdwalls engh
något mosig på somblige ställen dock tämmerlig
wähl bärande bekommes höö
i åhr som här förmehnes wara medelmåttigt höö
åhr till heela byn då Nills Nillsson
fåhr efter 6 1/4 sehlandh 9 11/27 pallm                                                               22 :: 49 7/8       21 : 12 3/25 ahlnar
Wthj alle de öfrige små engestäpporna som på desse
Skahlsta bohlby ägor äro belägne
hafwa samptelige grannerna sin andehl efter skatten,
wilka bestå af fölljande wilkor
4. Den första engesswedian eller täppan består af
hårdwall medh någon biörke skough
uppå, medelmåttig bärande wahrs tunlandhs tahl är   1 tunna    27 5/8 kanna
5. Den andra engestäppan är af lyka beskaffenhet som näst stående <åt?> medh
lyten ahl skoug uppå och innehåller till tunnlandhs tahlet             44 5/8 kanna
6. Den trydie enges täppan är af lyka beskaffenhet som näst stående    45    "
7. Den fiärde enges swedian består och af medelmåttig bärande hårdwall   43 2/8   "
8. Den femte lilla enges slotten och af lyka natur som näststående        19 2/8  "
9. Den siätte och siste enges slotten består tämmeligen wähl bärande hårdwall
heel släth och innehåller                              2 tunnor 27 1/8 kanna                  }  
                                                                                                                      }6  :  38 7/8       2  : 16 5/8 alnar    
Wilke alle tillhoopa kasta af sig höö till heela byen då Nills Nillsson fåhr 1 4/27 pallm} 
på sin anpart efter 6 1/4 sehlandh af alle sammans                                          }                                                     
                                                                                                 9    28 7/8             29 : 32 3/4       24 : 1 3/4 alnar

Wadh skougen wydkommer så är han inte ifrån Swigsta skoug eller ägor
afskilld uthan nyttias öfwer alt under ett, wahr på fins tiänligh timmer
skough till hussens reparation och byggiande, sampt nödwändig rödnings
skoug, ringa lööfskoug och nödtorfftigt muhlbete, som nogare är att
skiärskoda på figguren, humblegård är fuller här anlagde men
gyfwer ringa frucht af sigh
Fiskie brukar denna by i Stoore siön med not näts och ryskiors fängande
desse af egesmännerna hafwa en godh hielpreeda till dehres uppehälle
om sommaren,

        Description öfwer Swigsta äng och ägor
Desse Swigsta ägor fins som förranrört är inte medh någon rååskillnadh eller andre
märken af stängt ifrån Skahlsta byägor uthan allenast de som medh haga och
giärdesgård inkräcktade äre egiänteligh kallas Swigsta ägor, wilkas godheeter
här under föllier nembligen
11. Till detta Swigsta är all åkren af ett slagz jordemohn wilken består af godh
lerblandat jord wahrs innehåld är öfwer alt af öpen åker          3
12. Ähr och en part i öde som till engeslandh brukas af samma jordemohn
som den öpne, men fodrar goda dyken om han till åker brukas måste,
och innehåller                                                                     2    15 1/4
13. Engeslandet in om åker hagan består af sådan jord som skiälfwa åkren
tämmeligh wähl bärande kan kasta af sig höö af rätta enges wallen öfwer alt
nähr Nills Nillsson får 5 pallmar af                                                               13 : 37 1/8     10                                                                                                                                                                                                              
14. Ähr ett enge straxt wydh Swigsta åker belägin som består af stenigh och
stubbig som tufwig hård wall wilken ey mehr i medelmåttige höö åhr kan
kasta af sigh öfwer alt då Nills Nillsson får 2 pallmar effter 2 1/4 sehlandh      
                                                                                                                  11 :  33 1/4     4                                      
15. Item är en engh som består af medelmåttig bärande hård wall en part
något stenigt och dehls släth enges wall kan kasta af sig öfwer alt då Nills
Nillsson fåhr 2  20/27 pallm höö effter 2 1/4 sehlandh           
                                                                                                                  13 : 44 5/8     5 13/27
16. Noch är en enges täppa som rächnas wahra af Swigsta ägor optagen be-
ståendes af medelmåttig bärande hårdwall något stenig, hwilken kastar
af sigh höö öfwer alt när Nills Nillsson fåhr effter 2 1/4 sehlandh 9/27 palm  
                                                                                                                   2 : 18 1/4       18/27
                                                                                          5   15 1/4        41 : 21 1/4       20 4/27
Wadh skougen och fiske wattnet wydh kommer så är der om förr
anrört uthj skiälfwa bohl byens describtion wilket så i skoug som
watten häfdas till sammans, flere lägenheter inga.

(Text på kartan överst:)  
Gallsätter byägor mötha
Sten wydh Böhles grinden
Dahla ägor taga emoth

(Text på kartans vänstra del:)
Beteswall
Skough af gran och biörk wahr iblan fins godh rödnings skoug och gott muhlbete
godh beteswall
Biörk och gran skoug till fångh- och wedebrandh
godh betesmark
backe
odugligt landh
skoug af ung biörk och gran wahr iblan fins någore små tiänlige swedie rödnings fläckar
Stoor siön
Enges wall
hård walls engh
hård walls engh
enges wall
gran och biörk skough
medelmåttigt bete
skoug af biörk gran
medelmåttig betesmark

skarp enges wall heel mosig och tufwig
Skahsta by
hård walls engh
Enges wall
hårdwalls engh
backe
nödwändigt muhl bete
skoug af biörk och gran ringa betes wall
Skoug af gran till fångh- och wedebrandh
ringa betes mark

(Text i kartans mitt:)
Skoug af biörk gran och ahl
Skiön betesmark
gott muhl bete
tiänligh sweye skough
godh betes wall
någon rodnings skoug
Heel bergig och odugligh mark
intet muhl bete
ingen rödnings skoug
Bergig och odugligh mark
Bergigt landh heel odugligh

(Text på kartans högra del:)
Skough af gran- och biörk timmer skough till huusbehof
godh betes mark
gran och biörk skoug synes wara tiänligh till rödnings landh
Skiön beteswall
gran och biörk skoug
godh rödningz skough iblan
kosteligh betes mark
Skoug af biörk och gran medh någon rödnings skoug
gott bete

Ahlderskough ägor stötha här in till

Salta ägor gräntzar emoth på denne sydan

Schala ullnarum