X2_033

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning öfwer Ahlsta by som består af 5 skatte crono hemman hwilka ähro efter höga
öfwer hetens nådigaste befallning till alle lägenheter rafwade, belägne uthj Ångermanlands Södra Contract,
Noora pastorat och sochn afmätt Anno 1695 af

Denne by skattar förtyden fölljande sädeslandh nembligen
Måns Jonsson skattar    11 4/5 sehlandh
John Jonsson har            11 4/5 sehlandh
Nills Anderson                6 4/5
Pehr Simonson                6 4/5
Pehr Person                    6 4/5
                                      44   sehlandh

Notarum Explicatio

                                                                                           Åker                     Enges            Höö
                                                                                           land                       land
                                                                                       Tunnor Kannor    Tunnor Kannor palmar
Till denne by fins åker af 4 slags jordemohner nembligh            
1. En dehl består af godh och wähl bärande ler och
    sanblandat mylla hwars innehåld   
    blyfwer till heela byen                                                    13     47 3/4
2. Dehls består af tämmeligh bärande och stark lerjord
    som innehåller till heela byen                                           3      35 7/8
3. En dehls består af skott eller flottlera som i tort åhr är
    någorlunda bärande jord och innehåller öfwer alt                     41 5/8
4. Den fiärde jordmohn består af bahra san som inhåller     1        52 7/8
5. Jtem är ett åker landh i Ahlsta engen belägit
    som består af leer och sanblandat jordh som inne-
    håller till heela byen                                                                41 1/8
Uthj förestående jordemohner hafwa samtlige
grannarna sin andehl effter proportion                                                                                  
                                                                                       20       51 1/4
        Engerna
6. Enges landet in om åkerhagan be-
står dehls af god bäran-
de hårdwall och en
dehls af någon
stärtings wall                            

(Texten fortsätter till höger:)
                                                                                               Enges                Höö
                                                                                               land
Numero                                                                              Tunnor Kannor    palmar
Wilka gifwa af sig höö effter mätningen i åhr som här kan              
räcknas för medelmåttigt höö åhr till heela byen nähr Måns
Jonsson fåhr 10 20/27 palm effter 11 4/5 sehlandh                39        19 1/4     40 1/24
7. Ahlsta Stoor eng består till en dehl af medelmåttig bärande hård-
    wall, som kastar af sig öfwer alt, då Måns Jonsson fåhr
    1 24/27 palm                                                                    19        7 3/8       9 : 1 10/59 ahlnar
8. Stärtingwall fins och i samma eng som öfwer alt kastar af sigh
    till heela byen                                                                    13        31           9
9. Wyks engen består dehls af tufwig och mosig hårdwall, dehls och
    någon stärtingswall hårdwallen kastar af sig höö till heela byen
    då Måns Jonsson fåhr 1 5/24 palm                                    14        35 7/8      6 palmar 11 19/59 ahlnar    
10. Stärtingwallen gyr höö öfwer alt till heela byen                   4         31           3
11. Måns Jonsson inne hafwer och serskilt för sig 2ne stycken enges slåttar
    Både bestå af medelmåttig bärande hårdwall och kasta
    den första af sigh                                                                1        19 1/4      1  21/24 
12. Den andre gyr af sigh höö                                                 2        33 1/4      1 10/24
                                                                                             95        9            70 14 ½ alnar
För uthan detta hafwa bmännerna
små enges täppor heemma wydh syne
byggningstompter wahr uthj dee
hafwa syna små kretur
och är derföre ey uträchnat

(Text nere till höger:)
Numero
13. Ahlsta skoug
    består af effter
    skrefne lägenheter
    På denne skoug kan
    byen hafwa till syne
    creatur behielpeligit
    muhlbete, någon röd-
    ningz skoug god fång och
    wedebrandh men ingen
    timmer skoug.
14. Jthem ähr och een stoor
    öhö kallas Lång nähse
    wilken här under
    hörig och för dess wydh
    lyfftige distansie ifrå
    landet är medh een mindre
    schala af satt som kan con-
    neeteras medh pungterna Littera A
    och B till sammans på denne byens
    andehl af öhn är ringa bete
    lyten lööf och gran skoug, fiske-
    brukas i Stoore Salt sjön eller Ahlsta
    fiählen medh noot ryskiors och sille skiöters fängande
    wahr af byemännerna hälst i fiskeliga åhr hafwa en
    godh nytta, humbgård fins fuller men inte dugligh
    Flere lägenheter inga

Nills Spohle

(Text på kartan från vänster:)
Eden ägor möther
Heel bergig och oduglig mark
Ahlsta        fiählen
godh betes mark
någorlunda godh rödningz mark
Hampe- kiäna
Tufwig och mossig enges wall
Wiks engen
stärtings wall
tufwig och mosig enges wall
gran backe
Skoug af gran biörk och ahl wahr iblandh fins godh rödnings skoug sampt gott muhlbete
Noore sundet
Här fins skoug af ahl och biörk som gran gott muhl bete
tall och någon gran skoug
heel bergig och odugligh mark
intet muhlbete

här fins intet muhl bete sampt ingen rödningskough
någorlunda gott muhl bete

Skough af gran biörk och ahl sampt godh rodningz skough
och någorlunda godh betes mark
hård walls engh
hård walls engh
bergig mark
odugligh bake
(Från vänster igen:)
Skoug af gran och biörk godh betes mark
mosigh hårdh walls engh medh små biörk och garn skoug uppå
Heel slått stärting wall
någorlunda bärande stärtings wall
mosig och tufwig enges wall
tufwigh hårdh walls eng
Ahlsta    by
enges wall
enges wall
enges wall
bärande hårdh walls engh
heel tufwig och skarp enges wall

(Text nedtill och vid sidan av kartan till höger:)
Fröck ägore taga emoth
Lyde eng möther
Östan Eed ägor stöta här  intill
Schala ulnarum
Ramsta ägor möther här på  (i marginalen:)  denne   sydan

stenig enges wall
stärtings wall engh
här fins gott muhl bete
stärting wall
tiänllig enges wall
skoug och odugligh backe
afrögd mark tiänligh till godh betes mark

Text överst till höger vid lilla kartbilden:)
Berg ägor motha
hegt rågs rå
Lång Nähse
skoug af biörk och gran
ringa bete
Yttrehollmen
Inre hollmen
Ramsta fiählen
Schala ullnarum