X2_034

(Rubrik:)
Geometrjsk af-
rytning öfwer Lyde
äng och ägor, wilken äng och ägor i
fordna tyder legat i skatt för 30 sehlandh
men sedermehra wordin förmed-
lat till 18 sehlandh denne äng och ägor
är belägit uthj Ångermanlandz
Södra Contract Noora pastorat
och sochn, afmätt Anno 1695 af

Notarum Explicatio

Wahrest detta Lyde
warit bebygd förme-
nes af ägesmännena,
att uti fordna tyder warit belägit wydh
den ort som littera A är afsatt wahrest syn[n]es
lyknelsen till gammal hustompt, och befins
desse ägor af fölliande beskaffenheet nembligh:
                                                                                Åkerland             Engesland        Höö
Numero                                                              Tunnor  Kannor  Tunnor Kannor  Pallmar
1. Åkren som förr är brukat under Lyde
befins nu förtyden alt i legde eller enges-
wall, wilken öfwer alt består af san och
något lerblandat jord wahrs innehålld är till
tunnlandh tahlet af desse legder öfwer alt till             8                                                    }
som kastar af sig höö öfwer alt 1 4/5 sehlandh                                                          } 2 26/27
fåhr, höö af gamla åkren 8/27 pallm                                                                               }
2. Lyde eng består mästedehls af medelmåttig bärande
hårdwall dels och af någon små stärtingzwall, hård-
wallen något mosig och med biörke skoug uppå och kan ka-
sta af sig höö j lagom börd då på 1 4/5 sehlandh af hårdwallen be-
löper 2 24/27 palm                                                                           44    24 7/8           28 24/27
3. Stärtingwallen kastar af sig då 1 4/5 sehlandh
fåhr 4/27 palm öfwer alt                                                                     6    4 3/8            1 13/27
4. Ähr och på somblige ställen och inom Lyde            8        -           50    29 1/4        33 9/27  
enges haga tiänlige enges platzor som
medh biörk skoug nu förtyden alt öfwer wuxne ähro;
5. Wadh Lyde skoug wydh kommer så är den mehrendehls af berg och odugligh mark
så när som de ohrter wilka på cartan ifrån bergen separerade äro wahrest
fins nödtorftigt muhl bete lyten rödningz skoug och små timmer skoug,
Elliest inge flere lägenheeter warken uthj fiske watten qwarn-
qwarnställe1 eller andra lägenheter 
af Nills Spohle

(Text runtom kartbilden:)
Bärge ägor stötha här intill
Fröstz ägor taga här emoth
Böhlesta ägor mötha på denne sydan
Östan Ed ägor gräntzar hijt in till
Åhlsta ägor mötha

(Text på kartbilden:)
Skough af biörk och gran tiänligh rödnings platz
gran dunge medh nödwändigt muhl bete
hel bergigh och odugeligh mark
Bergig mark
heel odugligh
Mosse

..olf
(Nohl?) myra
Bergig mark medh små tall skoug uppå
Skoug af gran och biörk
gott muhl bete sampt någorlunda godh rödningz skough
medh någon små timmer skough iblan

mossigh hårdwalls engh
Biörk backe kan rödias till engh
hårdh walls engh
Stärtingzwall engh
hårdh walls engh
Betes wall medh små biörk skoug uppå kan rödias till engh
A
Mossigh enges wall
Enges wall
Hårdh walls engh medh biörk skoug uppå

Schala ullnarum

______________________
1 Qwarn upprepas