X2_035

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Grönswyk hemman och ägor hwilka ägor häfdas af åth-
skillige uthbys män och beboos nu förtyden af en granne som effter höga öfwerhetens nådigaste anordning till alle lägenheter äre refwade och af
satte, belägit uthj Ångermanlands Sodra Contract Noora pastorat och sochn afmätt Anno 1695 af        Nills Spohle

Notarum Explicatio

                                                                            Åkerland          Engesland            Höö
                                                                        Tunnor kannor    Tunnor kannor     Palmar
Numero
Till detta Grönswyk häfdas det gamla åker   
landet förtyden till eng som består af
1. fölliande jordemohner, en dehl består
af swart achtig sanjord något myllach-
tig som till åkerland synes wähl tiänligh   
och innehåller öfwer alt af denne jordmohn        { 3     35                                            3
wilket kastar af sig gott hårdwalls höö               {
af förestående tunnlandh tahl till                        {
2. Det ofrige åker landet som i lägder är
består och af sanjordh doch medh ingen myl-
la iblan som för den skull synes mycket
swagare och innehåller öfwer alt
af detta åkerlandh                                             {       48 5/8                                    20/27
som kastar af sig höö af desse lägder öfwer alt  {
3. Enges landet in om åkerhagan består
af medel måttig bärande hårdwall
dehls och af lyten stärtingzwall, hårdwallen
något stenig ka-
star af sigh höö
i åhr effter mät-
ningen som här
nu kan rächnas
för medelmåttigt
åhr, nähr 2 ½ sehlandh
fåhr 3 7/27 palm
så löper höö på
heela Grönswyk
som består för
tyden af 5 1/4 sehlandh
åkerhöö                                                                                       21    18 6/8         6 : 23 4/5 ahlar    
4. ähr och en lyten
enges täppa på sko-
gen  som består
af hårdwall kan
kasta af sig
höö in alles                                                                                          19 5/8          16/27 palm
                                                                                4    27 5/8   21    38 3/8        11 : 5 4/5 ahla
(Texten fortsätter till höger:)
Numero
5. Här under hörige skoug fins af effter fölljande wilkor, att på den sam-
ma har eges männerna tämmeligh godh betes mark iblan bergen,
sampt nödtorftig rödnings och lööf skoug timmer skoug till
husbehof sampt rikeligh wede brandh
6. Elljest är till detta Grönswyk gott fiske watten i Stora salt siön som
hela sommaren kan brukas medh noot nätz och siöters fängande
uthj Grönswyk hambnen

(Text på vänstra kartbilden:)
Siöbod
Betes wall
hårdwallz eng
Enges wall
sjö bod
Grönswyk hemman  
Enges wall någorlunda bärande 
Bergig mark oduglig
lyten kiärna
Stärting wall
tufwig enges wall medh biork uppå
stärtings wall
Betes wall

Schala ullnarum

(Text på högra kartbilden:)
Ramsta ägor taga emoth
Gröns wyken
Biörk och gran skoug
skryn betes wall
gott muhl bete
Grönswyk homman
här fins gott bete som och någon rödningz skoug
bergig mark
Salt siön

Stenskiär
Stenskiär

 ahlnar
Schala Ullnarum