X2_036

(Rubrik, nere till vänster:)
Geometrjsk af-
rytning öfwer Ahlderskoug
by som består af 2:ne skatte crono
hemman whilka efter höga öfwerhetens
nådigaste befallning ähre till alle
lägenheter refwade och afsatte, belägne
uthj Ångermanlandz Södra Contract
Noora pastorat och Skoug sochn, afmätt
Anno 1695 qf            Nills Spohle

Numero
Denne by skattar för tyden fölljande sädesland nembligen
Johan Nillsson skattar
Nills Johanson har

Notarum Explicatio

                                                                                        Åkerland                Engesland        Höö
Till denne by häfdas åker af åthskillige                            Tunnor  kannor    Tunnor  kannor    palmar   
slags jordemohner nembligh hemma wydh
byn fins åker af twå slags jord som dehls
består af någorlunda wähl bärande sanmylla
med klappor sten beblandat dehls och af grun  sanjord med
lyten eller ringa mylla beblandat i wilken jordmohn fins på
åthskillige stellen bränneskiähl eller stenhällor lytet nedre
i jorden som säden gemenligen borttorka plägar, belöper öfwer
alt till både grannarna af den bättre sanmyllan, som in margine
1. är nummererat medh 1                                                    6        3
2. Den sämbre jordmohnen innehåller till både grannerna     1        48 5/8
3. hafwe och bymännerna hemma wydh byen öde lagdh
någon åker som synes tiänlligt till enges land,
och består af sydländ sanjordh, innehåller                                    19 1/4
Jtem häfda desse åboar åker något aflägen ifrån byn kallas
Grubbe åkeren wharest är 2:ne handa jord, mästedehls
medelmåttig bärande lerjordh
4. som på begge grannarna bestiger i tunlandh tahlet             2      37 1/8
5. den öfrige åkren består af skryn sanjord wahrs innehålld är        25 3/8       
                                                                                           11    21 3/8
                    Engerna
6. Enges landet in om den åkerhaga som wydh byen är
belägin består öfwer alt af hårdwall
som på een ort der sammastädes är mycket steenigt
engesland af wilket 1/4 dehlen är för sten
röserna afdragen bekommit höö i åhr som här warit ett
swagt höö åhr, till både bymän[n]erne af                                                      22    9 1/8        18                 
7. Enges landet som in om Grubbe åker haga är begripin består
mästedehls af tufwig och
mosig hårdwalls eng, wilken då hon mehr blyr afrögt
lährer blyfwa bättre enges land
8. belöper till tunlandh tahlet                                                                    20    55 3/8        6 14/27
Eng kallas Grimsåhs engen som består hälfften af hård wall och stärtingswall hårdwallen något
tufwig och stenig, elliest der och wahr bewäxt medh biörk skoug, uthj samma eng har och
9. i fordna tyder warit ett lytet åker landh af 40 1/4 kannlandh som nu af desse bymän brukas
(Texten fortsätter överst till höger:)
till enge wahr till det och tiänligare synes, och                                        Tunnor  kannor    palmar
belöper tunlandh som höö tahlet af denna eng och gammal åkerlandh       17     15 3/4      5 20/27
Än hafwe desse bymän inkräcktat slottes
swedior 3 stycken wahr utehj de bruka effter sin proportion
och byskatt, desse enges täppor bestå alle af hårdwall
tämmerligh wähl bärande och med små biörkskoug be-
10. wäxt den första innehåller till tunlandhtahlet                                          1        4 3/8                    }
11. den andre enges täppan bestiger till                                                      3        44 1/8    4 12/27  }
12. den trydie belöper sig i tunlandhtahlet till                                              1        19 5/8                  }
Bymännerna innehafwer och hemma
wydh byen små kalfhagar serskilt war för
13. sig nembligen Johan Nillsson innehafwer en
kalf giähla som knaft kan föda en lyten
kalf på någore weckor
14. Nills Johanson hafwer i krältat 2 stycken
små kalftompter som ey heller mehr
kunna kasta af sig än föda ett
lytet kretur i någore weckor,
15. Wadh skougen till denne by hörig
wydh kommer så är medh
den sålunda beskaffat
som föllier, timmer
skoug kan finnas till
byens behof, fång
och wedebrandh
rikeligh behielpelig
rödningz som lööf
skoug och någorlun-
da god betes mark.
(Texten fortsätter längst ned till höger:)
16. Uthj en lyten bäck
som allenast har
fullt wattn om 
höst och wåhren hafwa
bymännerna 2 styck
små qwarnar som
de förestående tyder
nyttia till huus behof.
Denne by hafwer humblegårdar
som i säkerheet förmehnes ey
mehr i goda åhr kunna gifwa
än 1 llt (lispund) humbla till sammans
Elliest har denne by ey flere
wilkor eller lägenheter än som
förmählt är, warken uthj fiske
watten eller annat, som wydare skiälf-
wa cartan lährer uthwysa

ahlnar
Schala ullnarum

(Text runtom kartbilden:)
Jäppling ägor j Ullånger sochn möther
Binnhböhl ägor j Nordingråd sochn tag<er> emoth på denne sydan
Dahla äghor grä<n>tzar emoth
Swigsta och Skalsta ägorn stötha här in till

(Text på kartbilden, inom vänstra, övre rutan med skog och berg:)
Stormyre bärgshälla
Små tall skough
Bergig mark
heel odugligh skoug
Bergig mark

(Text i mitten av kartbilden:)
Swart dahlen
Skoug af gran medh någon biörk wahr iblan fins timmer skoug till huus behoof
Mosse Egel? kiärna
gran biörk och asp skoug gott muhlbete sampt någon rödning skough
Bergit land odugligt
godh betes wall
hårdh walls eng
här fins godh rödnings mark och gott muhl bete
Skoug af gran och biörk
gott muhlbete
godh swedie mark

tufwig och backug enges wall
Backe
????  huggin hälla
Mossig och tufwig enges wall medh små biörk skoug uppå

Biörk och ahl skough
godh betes mark
stenigt landh
gott muhl bete
Skoug af gran och biörk
godh betes wall tiänligh till engh
godh betes mark

(Högra delen av kartbilden:)
heel odugligh mark
Bergit landh

(Högra inägokartan:)
Enges wall nagot tufwig och medh biörk skough uppå
Ahlderskoug by
skarp och något tufwig enges wall
Stenigt landh
(Till höger om inägokartan:)
heel bergig mark
Träskmyre bäcken
Skoug af gran och biörk wahr iblan fins någore tiänlige rodnings platzer
Biörk bake medh gott muhlbete
Grims åhs engen
gran och biörk skoug kan rödias till eng
Betes wall
backe
Här fins een skiön gran kiähl tiänligh till rödnings landh
gran och biörk skoug medh någon rödnings skoug iblan
gott muhl bete