X2_037

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning öfwer Landa
äng och ägor hwilka ägor brukas under Öfwer Eed by
belägen uthj Ångermanlandz Södra Contract Noora pastorat
och Skoug sochn, afmätt Anno 1695 af        Nills Spohle
Detta landa eng ligger i skatt förtyden för 6 selandh

Notarum Explicatio           

                                                                                   Åkerland                Engesland        Höö
Numero                                                                    Tunnor kannor    Tunnor kannor    palmar
Till detta Landa fins åker som består af löös
lermylla wilken elliest af detta landsens språck
kallas lermiuhna som i anseendet tyckes wa-
ra fruchtbahr men befins heel ringa bärande
1. Bestiger tunlandh tahlet af denne åker till                1          3 7/8
2. Jtem är in om samma åkerhaga öde åker, af
lyka beskaffenheet till jordemohn som den öpne
wahrs innehåld är                                                        1        10 ½
    Enges bohlet under Landa
3. Den enges slått som inom åkerhagan är begrepin
består af hård walls höö som i åhr har kastat af
sig höö af reen engh                                                                                1    32 3/4        12/27
Eng kallas Landa engen wahr uthi fins 2:ne gräss
wallar nembligh hård- och starrwall, hårdwalls engen
på somblige stellen mycket stenig wilka orter på
figguren är att see och bekommit höö i åhr som här
är något mindre än medelmåttigt hööåhr att räck-
4. nandes, af hårdwallen som är mycket torr och skarp                            25    26 1/4     6 18/27
5. Starr wallen i samma engh kastar                           Tunnor kannor    Tunnor kannor    palmar
af sig höö af                                                                                           1        52           15/27
6. Noch är en lyten enges täppa af uthmarken optagen
beståendes af skarp och mosig hårdwall som effter
mättningen medelmåttigt gifwer af                                                                    40 1/4        9/27
7. Detta Landa enge har och sin serskilte skougslått       2        14 3/8    29     39 1/4        8
alldehles med lagde och gilltige råmärken ifrån
andre hemmans och byars skougar afskilt, som
der öfwerfattade carta nogsampt wyser, wahrest
finnes godh betesmark medelmåttig röd-
nings skoug, rikeligen fång och wedskoug, lyten
lööf och timmer skoug; Fiske watten fins
å desse skougs ägor på åthskillige stellen nembligen
uthj en <in>siö som kallas Salt sion så wähl som i de
andre små siögarne wilket egesmännerna
nyttia med noot och näts fän-
gande som serdeles i fiske le-
kerne kan gifwa någon jädda-
abbor- och mörte fisk, elljest   
är på Landa ägor ey att finnan
des någon qwarn beqwämt
qwarnställe eller fleere
lägenheeter

Schala ullnarum

(Text på vänstra kartbilden:)
mosig hård walls engh
Stärtings wall
Stubbig hårdh walls engh
Tufwig och mosig enges wall
Landa engen
Starr slott
Landa kiärna
Stenig som stubbig enges wall
Öfwer Eed ägor mötha
skougs dunge meedh gran och biörk bewäxt
tufwig enges wall
Sten backe
Eedz kiärna
gran backe
Landa hella råå
Träsk ägor stötha emoth

(Text högra kartbilden:)
Ullånger sochn mother
Salt siön
Öfwer Eedz ägor stötha emoth på denne sydan
Träsk ägor gräntzar hyt in till
Bergig mark
gran skoug medh någon timmerskoug ibland
Lång siö myra
Lansiön
mehrendehls granskoug
wahr ibland på någore ställen tiänlige rödningz platzer
medh någon timmer skoug sampt godh betes mark
Landa skougs ägor
Lybärgs skiählet
Sten på brännan
Hög svedie skiählet
Landa kiärna
Edz kiärna
Landa häll råå

ahlnar
Schala ullnarum