X2_038

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning öfwer Rydh äng och ägor wilka häfdas af Träsk bymän
så wähl som <af> en byman i Nylandh, denne äng är belägen uthj Ångermanlandz Södra contract Noora pastorat och Skoug sochn afmätt Anno 1695 af
Detta Rydh engh skattas af efterfölliande nembligh
Erick Jonsson skattar förtyden   3 3/5 dehls sehlandh
Oluf Mårtesson                         4 3/10
Anders Jonsson har                   2 1/10
Jon Jonsson i Nylandh               2       
                                Summa    12 sehlandh

    Notarum Explicatio

                                                                                                        Åkerland         Engelandh            Höö
Numero                                                                                    Tunnor Kannor    Tunnor  Kannor   pallmar
1. Till detta Rydh fins åkerlandh ad löös lermylla eller
leer-
miuhna, wilken jordhmohn inte wyser sigh synnerligh frucht-
sam, serdeles i förekommande wåthåhren och kallas denne
åker tillyka medh de öfriga ägorne som på samma syda om
bäcken ähro belägne, Bringsta åker och ägor, ehuru wähl
detta nampnet Bringsta icke lährer finnas uthj jordeboken
warken till nampn eller någon serskilt skatt opfört uthan all-
dehles under Rydh engh hörigt, denne åker innehåller
till tunlandhtahlet                                                                           1       38 ½
(Texten fortsätter i högra spalten:)
                                                                                                      Åkerland            Engesland            Höö
Numero                                                                                    Tunnor Kannor    Tunnor  Kannor   pallmar

2. in om samma hägnär och öde åker af samma beskaffenheet
som den öpna och förestående                                                                31 ½
            Engeslandet
3. Engeslandet som är begripit in om Bringsta åker haga består dehls af
torr hårdwall och nästan till hälften af medelmåttig bärande stärr-
tings wall blyfwer hårdwalls och stärtings höö af                                                        6    22 1/4        5 5/27
4. Bringsta enges täppa som af uthmarken optagen är består af hårdwalls
engh något mosigt kan kasta af sigh höö af                                                                    35 7/8        11/27
5. Den andre uth ägorna som har detta Bringsta nampnts wilkor och lägen-
heter, består uthj gott muhl bete och lyten rödnins skoug som cartan
uthwyser, och har Jon Jonsson i Nyland ingen part i desse Bringsta ägor
uthan är af desse Träsk bymänner der uthlöst så att hans proportion
som han elljest i de öfriga Rydh ägor sigh tillmäter nembligen effter 2 selandh
der å samptelige Träsk byman öpdelt warder, 

(Texten fortsätter på högra kanten upptill:)
                                                                                                              Åkerlandh            Engeland            Höö
Numero                                                                                            Tunnor Kannor    Tunnor  Kannor   pallmar

6. Uthj skiälwa Rydh engen fins 2:ne grässwallar nembligh dehls medel-
 bärande hårdwall wahr af en dehl synnes i fordna tyder warit
7. i öppen åker nembligh de figgurer som äre nummererade medh Numero 7: 8
8. wars
tunlandhtahl är 1 tunna 48 5/8 kannelandh och fins denne engen myc-
ket medh skougen wara bewäxt så på den mosige och något tufwi-
ge hårdwallen som på stärtingswallen som här mycket för-
hindrar grässwäxten kan blifwa höö af hårdwallen då den gamble
åkerns tunlandhtahl och wydd inrächnadt blyfwer                                                            32        32 3/4        10
9. Stärtingswallen bestiger till tunlandhtahlet öfwer alt af Rydh engen                                  5        14               3 9/27
                                                                                                              2       14           44       48 7/8        18 25/27
10. Elliest kan fuller på de ställen finnas tiänlige rödningz platsar
till enges land duglige som äre nummererade med Numero 10, wilka
nu medh biörke skoug ähre öfwer wäxte,
Wadh skougen under Rydh wydh kommer så befins han af fölljan-
11. de conditioner, På Rydhs enskylte skoug låt, fins skiön betesmark
på åthskillige stellen jämbwähl behielpeligh och någorlunda godh
rödnings- lööf- fång- och wedebrandsh skoug, lyten timmer skoug                                        
(Texten fortsätter längst ned till höger:)
Numero
12. Är och en lyten sqwalteqwarn
som eges männerna nyttia
wydh flödigh watten tydh till
huus behoof,
Fiske brukas med noot och
ryskiors fängiande i Träsk
siön som serdehles wydh små
fiske leeketyden gyr någon
jädda och abborre fiskt
flere lägenheter till
Rydh fins icke

Nills Spohle

Schala ullnarum

(Text runtom kartbilden, medsols:)
Gräsjön
Öfwer Eed ägor mötha här emot
Träsk ägor tager emoth
Träsk siön
På denne sydan
ägor sträckia sigh hyth åth

Åhs och Skoug kiörkie bohls ägor mötha
Roo ägor grändzar emoth

Biertrå sochn stötha hyt
Bohlsiö ägor

(Text på kartbilden, vänstra delen:)
5. S...n råå
Skough af gran och biörk godh rödnings mark
af swediat mark bewäxta medh små biörk skough
gott muhl bete
här fins godh bets wall
Skoug af gran och biörk
Al-tiäna
någorlunda godh rödnings skoug
sampt något muhl bete
Puhl kiälleråå

(Text i mittenpartiet:)
Sank mosse
wysare
rååsten
Skough af biörk och gran tiänligh till rödnings mark wahr iblandh fins gott muhl bete
godh betes wall
Skoug af tall gran biörk och ahl wahr iblan fins godh rödnings skough sampt godh betes mark
Skoug af gran och biörk någorlunda godh rödnings skoug sampt något muhl bete
Bergig mark doch bewäxt medh skiön gran och biorke skoug
här fins ringa muhl bete
skryn betesmark


(Text högra delen av kartbilden:)
Biörk och gran skoug
Rydh engen
gran och wig-skoug odugligt landh

Biörk och gran skoug
Backe medh gran och tall skough
Gulsiö Backe sten
gott muhl bete och rödnings skoug iblan
Skoug af gran och biörk
ung biörk och ahl- sampt gran skough, gott muhl bete och godh rödnings mark
Skough af gran och ungh biörk medh något muhl bete
gran och biörke skough
lytet muhl bete
bergit landh
Skryn betes wall
intet bete