X2_039

(Rubrik:)
Geometrisck affrytningh oppå Gålfwads
byes ägor beläget uthi Botheå sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och ängh
skogh, och marck afrytatt och afmätt Anno 1695
Gålfwadh har legat i skatt effter gamble jordebooken för 54 sädeslandh, men blifwit
förmedlat för många åhr sedan till 32 sädeslandh och åboes nu af 4 skatt-
bönder nembligen
1    Hustro Elizabeth     11 1/4
2    Nilss Hanson         11 1/4
3    Jons Olofson          4 3/4
4    Anders Pederson    4 3/4                    
                                    32 sädeslandh
Som nu dess byes ägor med rätt prof och mätningh ähro befundne
innehålla som fölljer: först af bysens åker nemligen
                         Tunland    Kappar
Uthi säde det{A        -        3 1/8 Röö sandjord
ena åhret      {B        -        3 5/8 Leerjord
                    {C        -        29 ½        }
                    {D        -        30 1/4      } Sandmiuna
                    {E        1        23 23/32  } eller
                    {F        2        19 19/32  } sandjord
                    {G        1        14 7/8      }
                    {H        1        28                leerjord              
                                9 :       24 11/32 

(Spalten till höger:)
                      tunland : Kappar
                  {J              11 3/4     } godh leerjord
                  {K    1 :     26 11/32 }
Uthi träde   {L             11 9/16    sandjord   
det andra    {M    1 :    5 5/32     } god leermylla     
åhret           {N            14 11/32 }
                  {O    1 :    17 19/32   Sandmiuna
                  {P             7 5/32    }
                  {Q            13 3/8    } lerjord med
                  {R    1 :    20 1/32   } något sand be-
                  {S    1 :    13 13/16 } blandat
                  {T            7 5/16    }      
                          9 :    20 7/16
Som tillsammans beräcknat giör heela bysens åker i säde och träde 19 tunland 12 25/32 kappland'

Sedan af bysens ängesland och hööbord som fölljer nembligen            Palmer

Åkerhöö af hårdwall och legder inom åkerhagan af 24 tunland 12 5/8 kappland gifwer
effter profwet när medellmåttigh grääswäxt ähr                                      16
hårdwalshöö af wreetarna littera T. U. á 31 kapplandh gifwer               1/4
hårdwalshöö af gårdztompterne W. X. á 20 kappland gifwer                 1/4
Änget nedan för åkern littera Y. består af skarp tufslott och innehåller
9 tunland 27 7/16 kappland gifwer smått hårdwalshöö                         4
Holm ängerne    Numero 1. 2. 3. och 4. bestå af skarp heerwall och innehålla
4 tunland 26 5/32 kappland gifwa smått heerwalshöö                            1
                                    Blifwer altså heela bysens höbordh                    21 ½

Golfwadh byeskogh består af små tall och graanskogh som intet ähr dugligh till timber eller fäll-
ninghlandh, uthan timber och barcklopp måste alt kiöpas af andra byar. Ingen lööfskogh af
biörck, ahl eller asp som dugligh ähr till näfwerfläät, löftächt och skaf för boskapen.
Mycket knapt muhlbete ähr till denne byen emedan skogen ähr mycket lyten. Wedbrand
fins inte häller så mycket som behöfwes till nödtorftten, men gerdzell och stöör som knap-
past till huusbehof. Jntet fäboställe: Jntet fiskiewatn äger byen. Qwarnställe ähr kiöpt
under byen uthi Högforsåån af Ofharbyeman hwarest mahles till huusbehof.
Jngen willbrådh af hara eller fogell wanckas här hwarcken till huusbehof eller salu.
Byeman träder sin åker halfparten och inhägnar alltyd trädesgärdet till hööbergningh för bysens
ringa hööbordh. Huusen, höölador och gerdzlegårdar ähro en dehl swarsgode, en dehl oduglige
Hustru Elizabeth äger 1 humblegård        Littera a      }
Nilss Hanson har och en der brede wyd  Littera b     } af desse humblegårdar wanckas inte så
Jöns Oloffon äger 2 stycken små             Littera c. d.} mycken humbla som förslår till huusbehof
Anders Persson har och 2 humblgårdar  Littera e. f. }
                                                              
Johan Werwingh

(Tillfogat senare i marginalen:)
Widimerat in Augusti 1704

(Text på övre kartbilden:)
Skarp tufslott medh ahlskogh
Skarp hårdwall
obrukeligt
obrukelig
Steen wall
Myrwall
Hårdwall
kåhlhaga
obrukelig jordfall
Steenigh ängeswall
Skarp hårdwals slott

Ångermanlandz åån
Skarp hårdwall
Prästholmen
obrukelig
hårdwall med tufwor och små tallskog
Skarp - hård wall

Scala Ulnarum oppå Golfwa byes skogh

Stöndan kern
Stöndar och Arloms ägor på denne sydan
Soolbergh
Sundby skogen möter
Stockmyran
Små tallskogh
Små granskog
Långmyran
Sundbyberget
Små tallskogh
Golfwa
Boteå kyrka
Prästgården
Ångermanlandz åån
Prästholmen
Skadom

ahlnar
Scala ulnarum