X2_040

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh oppå Vndroms byes ägor med vthängerne Ålnäset och Hällan
belägit uthi Boteå sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och ängh, skogh och mark afmätt och afrytatt Anno 1695
Vndrom har legat i skatt effter gambla jordebooken för 73 3/4 sädeslandh, men blifwit
för många åhr sedan förmedlat till 62 7/20 sädeslandh, och åboes af 4 skattbönder
1    Peder Hindrichson    18 77/80
2    Johan Erichson        14 25/40
3    Olof Abramson        9 32/40
4    Påhl Joenson            18 77/40               
                                    62 7/20 sädesland
Och ähro bysens ägor med rätt proof och mätningh befundne innehålla
som fölljer, först af byens åker nembligen
                                tunland : kappar
                            {A    2 :     9 9/32
                            {B    1 :    26 13/16
Godh leermylla      {C           12 29/32
med leerbotn         {D           12 1/32
                            {E            28 3/8
                            {F            7 29/32
                            {G    1 :    9 5/32
                            {H            19
                            {J     1 :    5 1/32
                            {K    2 :      1/16     
                           
Sandjord              {L    2 :     11 9/16
                            {M            4 27/32       
                                    13 :    18 31/32
(Högra spalten:)
                                tunland : kappar
                            {N                18 3/8   
                            {O                2 ½
                            {P                4 3/4
                            {Q                3 11/16
                            {R    4 :        1 1/32
godh sandjord       {S    4 :        20 25/32
eller miuna            {T    1 :        13 23/32
                            {W               5 23/32
                            {X                    19/32
leerjord                  Y                25 5/32
Sandmiuna            {Z                5 3/16
                            {1                5 15/16
                                    12 :       11 7/16
Som tillsammans berächnat giör heela bysens åker 25 tunland 30 13/32 kappland

Vnroms byeman träder sin åker halfparten
och lägger trädesgärdet för fäfoot.
Åkern ligger här wähl och lagom höglänt till
så att han ey skadas af snöwatnet om wå-
ren då snön afsmältes.

(Text uppe till vänster:)
Vthänget Hällan har legat i skatt effter gamble jordebooken för 18 sädesland
men blifwit förmedlat för många åhr sedan till 4 sädesland och
bärges nu för tyden af 4 bönder i Vndrom som derföre skatta
som fölljer    1    Pehr Hindrichson    1 1/5
                    2    Johan Erichson        32/40
                    3    Olof Abramson       25/40
                    4    Påhl Joenson         1 1/5
                                                       4 sädesland

(Text nere till vänster:)
Åhlnäset ett vthängh under
Vndrom har legat i skatt
efther gamble jordebooken för
10 sädesland, men blifwit för
många åhr sedan förmedlatt
till 2 sädesland. Brukas och
bärgas nu af Vndroms bye-
männ som derföre skatta som
fölljer nembligen
1    Pehr Hindrichson    75/160
2    Johan Erichson        45/160
3    Olof Abramson       45/160
 4    Påhl Joenson         75/160
                                 2 sädesland 

(Text nere till höger:)
Sedan af bysens hööbord och ängeslandh                                Palmer
Godt hårdwalshöö af åkerreenar och hårdwall inom åkerhagan
á 11 tunland 4 17/32 kapplandh gifwer efther profwet                12
Änget Numero 2 innehåller 24 tunland 10 3/4 kappland och
gifwer när medellmåttigh gräswäxt ähr smått hårdwalshöö            13 ½
Änget Numero 3 gifwer myrwalshöö af swart myrbotn uthaf
8 tunland 13 17/32 kappland efther profwet                               6
Hårdwalshöö jbidem á 8 tunland 24 21/32 kappland gifwer        4
Sweden Numero 4 består af skarp hårdwall, innehåller
26 1/8 kapplandh och gifwer smått hårdwalshöö                        3/4
Vthänget Hällan Numero 5 och 6 består af skarp herwalsbotn
och innehåller Numero 5.    8 tunland 16 9/32 kappland gifwer smått heerhöö    4
Numero 6 innehåller 8 tunland 29 5/32 kappland och gifwer godt
hårdwalshöö af gamble legder effter profwet                                4
Åhlnäset en uthängh under Vndrom består af skarp hardwall
med sandblandat leerbotn innehåller 9 tunland 11 15/32 kappland
och gifwer smått hårdwalshöö Numero 7                                    2 3/4
Blifwer altså heela bysens hööbordh                                            47

(Textavsnitt allra nederst:)
Skogen till denne byen ähr mycket lyten som chartan ofwanföre uthwysar och består alt öfwer af små tallskogh, steenigh marck och
sandmoolandh, kan fördenskull byen intet hafwa timber eller barcklopp, näfwerfläät eller löftächt till huusbehof, uthan måste alt kiöpas af andra bye-
männ. Jngen skafskogh, intet fällnings- eller rödningslandh. Mycket knapt muhlbete ähr till byen emedan han intet hafwer något fäboställe. Wedbrandh
gerdzle och stöör fins mycket knapt till nödtorfthen. Jngen willbrådh af fogell och hara eller annan diurfångh wanckas här.
Fiskiewatn äger byen uthi Rudkernarne Numero 8. 9 och 10. hwaraf med noot wanckas små rudor. Vthi Ångermanlandz åån straxt nedan för byen
äger Vndroms mann ett laxnootwarp tillhopa med Tiersta och Biörnemänne i TorgSåkers sochn och skatta derföre 1 ½ tunna lax och wanckas mehr
och mindre som åhrgången plägar gifwa till fång, dock alltydh till huusbbehof. Ett syknootwarp äger byen och i Stoora åån som landdrages
på stranden Numero 11 men wanckas intet oftha så mycket som löönar mödan. Byeman plägar och roo i strömmingfiske några weckor
om sommaren och lejer hampnar af andra sochnemänn hwarest han fiskar till huusbehof och något till salu. andra fiskiewoner brukas här
intet hwarcken ryskior näät eller noot. Jntet qwarnställe äger byen uthan lejer af andra byemänn som äga qwarnlott i Högforsåån.
Huusen höölador och gerdzlegårdar ähro swarsgoda. Een humblegård äger, Påhl Joenson littera a. af hwilcken han allenast får 3 eller 4 qvarter?? humbla.
Olof Abramson äger 3 humblegårdar littera b. c. d. som inte gifwer så mycket humbla som förslår till huusbehof
Johan Erichson äger 2 humblegårdar som högst gifwa 6 ?? humbla littera e. f.
Peder Hindrichson äger 2 humblegårdar littera g. h. som gifwa 12 ??? humbla.

Johan Werwingh

Scala ulnarum

(Text på kartbilden:)
gamble legder
Hällan
legder
obrukelig steenbacka med graan och tallskog öfwerwuxen
obrukelig
skarp hårdwalzäng med tufwor och små biörckskogh
hårdwall
godh ängeswall
obrukelig
Bättre ängeswall
kåhlhagar
obrukelig
kåhlhaga
heerwalsäng
god ängeswall
obrukelig
Ångermanåån
legda
myrwalsäng
hårdwall
obrukelig
obrukeligt
hårdwall
sjöboder
hårdwall med stubbar och tufwor
hårdwall
myrängh
myrwall
obrukeligt
ligger för swynbeet
Åhlnäset
skarp hårdwall
hårdwall
legda
Pastori tillhörigt
legda
obrukelig

(Text på vänstra kartan:)
Boteå kyrcka
Prästgården
Prästholmen
Prästbordetz skog möter
Små tallskogh och steenigh marck
Undrom
Ångermanlandzåån
Kalcknääs
tallskogh och sandmooland
kern
Torgsåker sochn på denne sydan
Tiersta berget
Kalcknäs byeskog tager wyd
muhlbete
landzwägen till Styrnääs sochn
Rättplatz
Steenråå
Styrnäs sochn moter

ahlnar
Scala ulnarum oppå Vndroms bye-skogh